UAE banks discuss plan for centralised Islamic finance board

UAE banks discuss plan for centralised Islamic finance board

Available at: http://www.reuters.com/article/2015/05/24/emirates-islam-finance-idUSL5N0YF05320150524

The United Arab Emirates’ BANK industry association has discussed a proposal to create a centralised sharia board that would monitor Islamic banking, which could spur the growth of the industry.

The central bank had proposed setting up a Higher Sharia Authority that would complement and oversee the work of sharia boards at individual Islamic banks. This proposal was addressed at a recent meeting of the UAE Banks Federation, the association said on Sunday.

“Representatives of the Federation’s Islamic banking committee are working closely with the Central Bank on guidelines for the establishment of the NEW body that will help to ensure consistency amongst all UAE Islamic banks in their development of new structures and products,” it said.

Details of the timing and structure of the new entity were not specified.

Sharia boards are groups of scholars who rule on whether financial instruments and activities are religiously permissible. Gulf countries have in the past tended to follow a loose, decentralised model of Islamic FINANCE regulation, leaving much of it to sharia boards at individual banks and finance firms.

But the rulings of different boards can be inconsistent or leave scholars open to suggestions of conflicts of interest, increasing uncertainty among investors and slowing growth.

So in recent months some countries, including Oman, Pakistan, Morocco and Nigeria, have followed Malaysia’s example by moving towards a centralised board that can impose its will nationally.

The UAE Banks Federation, which represents 50 banks, also said on Sunday that it had approved the appointment of a new, independent monitoring agency that would help to implement its code of conduct for member institutions. It did not give details.

(Reporting by Stanley Carvalho; EDITING by Andrew Torchia)

SELAMAT HARI GURU 2015

SELAMAT HARI GURU

Dr. Zulkifli Hasan
Yang Dipertua ABIM Negeri Sembilan

Pendahuluan

Sebuah negara yang disegani di dunia memiliki satu ketamadunan yang mempunyai masyarakat yang berdisiplin, berhemah tinggi berilmu, beriman, bertaqwa serta berakhlak mulia. Ketamadunan pula bertitik tolak daripada ketinggian intelektual dan pembudayaan ilmu. Kesemuanya ini pasti datangnya daripada didikan guru. Pada tahun ini, hari guru bertemakan “MEMBINA ILMU MENYEMPURNAKAN AKHLAK”. Ianya adalah bertepatan dengan hasrat murni pendidikan iaitu pembinaan kualiti akhlak terunggul atau “towering personality” bagi memastikan kejayaan pembentukan warga yang seimbang dari setiap aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Kes-kes serius melibatkan pelajar seperti buli, pembunuhan dan jenayah seksual yang dilaporkan akhbar menambahkan lagi kebimbangan terhadap kualiti dan keperibadian manusia yang ingin dihasilkan menerusi sistem pendidikan sedia ada.

Demi mencapai pembentukan akhlak terunggul, ianya memerlukan kegemilangan ilmu dan pendidikan bagi menjadi pemangkin kemakmuran dan kemajuan. Sejarah telah membuktikan bahawa kegemilangan sesebuah negara bergantung kepada kecemerlangan rakyatnya dan orang yang berperanan besar mewujudkan kegemilangan tersebut, ialah guru. Manusia hebat dalam sejarah kesemuanya dipengaruhi oleh guru-guru mereka. Dalam erti kata lain tidak akan adanya seorang pemenang anugerah Nobel, doktor, jurutera, saintis, professor, menteri, ahli korporat dan sebagainya tanpa adanya didikan awal dari guru.

Mutakhir ini kita sering mendengar rungutan ibubapa dan masyarakat terhadap guru. Aduan mengenai guru mendera pelajar, tidak terlatih, tidak ikhlas mendidik, mengejar sambil lewa dan sebagainya sering dipaparkan di dada akhbar mahupun di kaca televisyen. Kajian juga mendapati bilangan kes saman guru di Mahkamah juga meningkat dari masa ke semasa. Sesetengah pihak seringkali menyalahkan guru apabila dikaitkan dengan gejala keruntuhan dan kerasukan moral dan syahsiah generasi muda ketika ini. Faktor-faktor ini serba sedikit telah melemahkan semangat guru untuk menaburkan bakti secara ikhlas di dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kerap kali guru melahirkan rasa tidak puas hati dan kekecewaan mereka apabila pengorbanan mereka tidak dihargai bahkan disalahanggap oleh ibubapa dan masyarakat. Guru yang telah hilang keikhlasannya tidak akan dapat menumbang bakti dengan cemerlang ke arah pembentukan peribadi dan kualiti akademik generasi muda negara.

Peranan pendidik yang paling utama adalah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan agar dapat membina rohani, jasmani, emosi, intelektual dan sosial pelajar yang seimbang. Dalam melaksanakan tanggunjawab ini pendidik yang baik mestilah mempunyai ciri-ciri tertentu seperti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahualaihiwasallam. Islam amat menitikberatkan ilmu pengetahuan dan meletakkan darjat yang tinggi kepada orang yang menyebarkan ilmu. Ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahuwataala di dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud: “Allah meninggikan darjat orang yang beriman dan di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat”. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang berilmu mempunyai darjat yang lebih tinggi di kaca mata Islam lebih-lebih lagi orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan seperti pendidik sama ada di peringkat rendah mahu pun di institusi pengajian tinggi.

Sebagai seorang pendidik yang diberkati Allah, mereka mestilah menjaga akauntabilitinya selaras dengan kesucian dan keberkatan profesion ini yang melibatkan proses transformasi ilmu pengetahuan. Secara umumnya, para sarjana Islam telah mengemukakan bahawa pendidik perlu memainkan fungsi seorang guru dan mencapai martabat sebagai pendidik (mudaris), penyampai yang benar (mualim), murabbi (pengasuh dan pendidik dengan kasih sayang, muaddib (pembentuk adab dan akhlak) dan mursyid (pembimbing ke arah kebaikan). Kelima-lima ciri unggul pendidik ini menjadi dasar dan asas kepada penjelmaan akhlak dan keperibadian seorang guru.

Akauntabiliti Sebagai Pendidik

Akauntabiliti sebagai pendidik merupakan perkara yang amat penting untuk dipelihara oleh setiap pendidik. Secara umumnya akauntabiliti pendidik merujuk kepada tanggungjawab seorang pendidik kepada setiap perkara mahu pun hasil kerjanya. Sebagai seorang yang profesional, pendidik perlu memelihara dan melaksanakan tanggunggjawabnya dengan penuh ikhlas dan sebaik mungkin. Ini adalah kerana pendidik merupakan pihak yang bertanggungjawab menghasilkan sumber manusia yang baik dalam pelbagai bidang demi keperluan negara bahkan umat seluruhnya. Secara ringkasnya akauntabiliti akademik ini boleh dibahagikan kepada tiga aspek utama iaitu kepimpinan, profesionalisme dan ketelusan serta kerahsiaan sama ada dalam hal ehwal pengajaran dan pembelajaran.

Kepimpinan

Aspek kepimpinan ini adalah sangat signifikan yang perlu ada pada setiap pendidik. Kepimpinan yang dimaksudkan adalah keupayaan mencorak, mengemudi dan memandu dalam proses pencapaian matlamat kecemerlangan individu pelajar dan juga institusi. Pendidik yang mempunyai ciri kepimpinan yang baik akan dapat mengatur strategi dan berusaha mempertingkatkan kualiti, berusaha penambahbaikan kecekapan dan kejituan ilmu dan proses penyebaran ilmu pengetahuan. Ciri kepimpinan ini akan diturunkan kepada pelajar-pelajar menerusi pembelajaran dan pengajaran serta aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Kepimpinan melalui teladan merupakan teknik paling berkesan bagi melahirkan kepimpinan yang lebih baik pada masa depan.

Profesionalisme dan Pembudayaan Kualiti

Profesionalisme juga merangkumi semua aspek pengajaran dan pembelajaran. Profesionalisme dalam konteks pendidik merujuk kepada keupayaan dan kecekapan melaksanakan sesuatu tanggungjawab berdasarkan kepada panduan ilmu dan latihan, serta kepakaran. Di dalam melaksanakan sesuatu perkara seorang pendidik yang profesional adalah terikat dengan etika profesion yang merangkumi etika dalam keilmuan, etika sikap dan etika kemahiran. Sebagai contoh seorang pendidik perlu menyerlahkan elemen-elemen penjagaan tingkahlaku seperti, cara berpakaian, berkomunikasi, tidak mengadakan hubungan dengan pelajar, mematuhi masa, menghormati rakan sejawat, mengelak plagiarisme, kerja berpasukan dan menjaga kerahsiaan. Para pendidik juga menjaga amanah ilmu bukan sahaja bertindak untuk memperkayakan ilmu dalam diri sebaliknya sentiasa menyalurkan idea-idea dan ilmu yang ada pada mereka baik kepada pelajar mereka di samping mempunyai integriti yang tinggi. Profesionalisme juga menitikberatkan aspek ketelusan dan kerahsiaan. Pendidik mesti sanggup menerima teguran-teguran dan ini akan dapat meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Dari aspek kerahsiaan, pendidik perlu menjaga hal kerahsiaan ini umpamanya soal penyediaan soalan peperiksaan dan juga maruah pelajar yang mempunyai masalah peribadi.Adalah menjadi kewajipan seorang pendidik untuk memastikan setiap hasil kerja mereka sesuatu yang berkualiti. Oleh itu pendidik perlu mempergiatkan aktiviti ilmiah dalam perkongsian ilmu, perluasan ilmu dan rangkaian tokoh-tokoh keilmuan, diinstitusi tempatan dan luar negara.

Ciri-Ciri Pendidik Unggul

Secara umumnya para ilmuan Islam telah menggariskan beberapa ciri pendidik unggul. Adalah menjadi kewajipan kepada semua pendidik untuk berusaha memenuhi kesemua ciri ini dan seterusnya mendapat keberkatan dari Allah Subhanahuwataala pada setiap perkara yang dilakukan. Ciri-ciri ini dapat disimpulkan seperti berikut:-

Mudaris

Mudaris berasal dari perkataan arab yang bermaksud mengajar ataupun pengajaran. Pendidik hendaklah bertanggunjawab menyampaikan ilmu yang ada padanya kepada pelajarnya yang boeh membina pemikiran, rohani, jasmani,emosi dan juga sosial. Apa yang diketahuinya hendaklah disampaikan kerana kerja pengajaran adalah sebahagian daripada amal soleh. Manakala enggan menyampaikannya adalah merupakan satu kesalahan.

Mualim

Pendidik sebagai mualim boleh didefinasikan sebagai mengajar atau menyampaikan limu kepada orang lain dan mengamalkan apa yang disampaikan di samping berusaha menambah ilmu pengetahuan. Mualim mempunyai rasa belas kasihan kepada pelajar dan menganggap mereka seperti anak sendiri. Mualim mengajar kerana Allah Subhanahuwataala dan bukannya kerana ganjaran dan tidak mengharapkan balasan daripada pelajar.

Murabbi

Murabbi bermaksud memperbaiki, memimpin dan mentadbir. Pendidik sentiasa menyayangi pelajar dan menasihati dan membimbing dalam pembentukan syahsiyah mereka. Pendidik juga adalah kaunselor dan penyebar nilai budaya yang elok dan menjadi contoh kepada pelajar.

Muaddib

Muaddib bermaksud mendidik ke arah memperelokkan lagi akhlak pelajar. Pendidik yang muaddib merupakan individu yang bertanggungjawab dan melaksanakan pendidikan peradaban dalam pengertian yang luas dan mendalam terhadap peribadi dan kehidupan pelajar. Muaddib seorang yang memberi ilmu dan mendidik mereka dalam akhlak dan adab yang baik. Pendidik juga mendidik pelajar agar tidak merendahkan ilmu pelajaran lain selain dari yang diajar olehnya. Pendidik mendidik pelajar melalui akhlak yang baik daripada hanya penyampaian secara teori sahaja.

Mursyid

Pendidik yang mursyid bermaksud sebagai penuntun jalan hidup yang benar dan betul dengan nilai dan sikap yang benar dan berperanan sebagai hamba Allah Subhanahuwataala dan khalifahNya dimuka bumi. Mursyid menunjukkan kepada jalan yang benar dari sudut ilmu kesufian dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Pendidik mempunyai tingkah laku baik dan terpuji, bersih dari akhlah tercela, tidak taasub atau fanatik, zuhud pada amalan dan perbuatan dan mempunyai tokoh kepimpinan. Syarat untuk menajdi pendidik yang mursyid ialah beliau mestilah alim dari segenap perkara atau disiplin ilmu, menyimpan atau menutup keaiban pelajar-pelajarnya dan pengajaran terkesan di dalam hati pelajar.

Kesemua ciri-ciri seorang pendidik unggul seperti di atas perlulah diamalkan secara berterusan dan dengan penuh iltizam. Pendidik perlu ada sifat mendidik pelajar kerana Allah Subhanahuwataala, berperibadi mulia, menjaga kehebatan dan kehormatan diri, memiliki ilmu dan kaedah pengajaran dan bersifat kasih sayang. Bukan itu sahaja ciri-ciri ini perlu diamalkan dan diserlahkan dari semua aspek termasuk kepimpinan, profesionalisme, tingkahlaku, pembudayaan kualiti dan khidmat masyarakat.

Langkah Memelihara Akauntabiliti Pendidik

Mendidik Kerana Mencari Keredhaan Allah Subhanahuwataala

Seorang pendidik perlu memastikan niatnya untuk bersifat ikhlas terhadap Allah Subhanahuwataala dalam segala amal pendidik yang dilakukannya. Allah telah merakamkan dalam al-Quran surah al-Bayyinah ayat 5 yang bermaksud ”Dan tiadalah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya mereka menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya”. Ini dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah Sallallahualaihiwasallam yang bermaksud: ” Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan melainkan apa yang ikhlas kepadaNya dan yang ditujukan hanya untukNya. (Riwayat Abdu Daud dan an-Nasai). Pendidik hendaklah menunjukkan setiap pekerjaan yang dilaksanakan itu hanya semata-mata kerana Allah kerana hanya dengan keikhlasan beliau akan mendapat keredhaan dan keberkatan bahkan akan dikasihi dan dihormati oleh pelajar mahupun masyarakat.

Peribadi Mulia

Pendidik bukan sahaja menjadi ”role model” atau pun ikutan kepada pelajar menerusi sifat spiritual seperti ikhlas, jujur, sabar, kasih sayang, warak dan takwa, bahkan menerusi sifat-sifat fizikal atau lahiriah seperti tutur kata, tingkah laku, kebersihan diri, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Justeru itu, bagi mencapai keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran serta pembentukan peribadi mulia, Islam mengutamakan tutur kata, tingkah laku yang baik dan nasihat berguna serta menarik. Hal ini dapat dilihat jika kita merujuk dakwah yang dijalankan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika mereka menyampaikan seruan agama kepada Firaun yang amat zalim seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahuwataala dalam al-Quran surah thaha ayat 43 yang bermaksud:-” Pergilah engkau berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia derhaka. Katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan dapat pengajaran atau takut kepada tuhan”.

Menjaga Kehebatan dan Kehormatan diri

Sudah menjadi tanggapan masyarakat mahupun pelajar bahawa seorang pendidik adalah seorang yang mempunyai kehormatan diri dan kehebatan ilmu pengetahuan. Oleh itu, sudah semestinya pendidik untuk beramal dan berpegang teguh dengan ilmu yang dimilikinya. Setiap amalan mestilah dilakukan dengan istiqamah dan seterusnya menjadikan diri untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala. Pendidik tidak sepatutnya melakukan perkara yang berlawanan dengan ilmu yang dimiliki kerana ini akan menjatuhkan kehormatan diri dan mengurangkan rasa hormat pelajar kepadanya. Hal ini telah dirakamkan oleh Allah Subhahanahu Wataala di dalam surah al-Maidah ayat 44 yang bermaksud:-” Adakah patut kamu menyuruh manusia membuat kebajikan dan kamu lupakan diri kamu sendiri sedangkan kamu membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal”.

Memiliki ilmu dan kaedah pengajaran

Pendidik sememangnya perlu memiliki ilmu yang mantap dan mendalam dalam bidang yang diceburi. Pelajar akan lebih yakin dan mudah menerima ilmu yang disampaikan sekiranya pendidik benar-benar menguasai ilmu tersebut. Selain itu, pendidik juga perlu kreatif dan inovatif dalam menggunakan kaedah atau teknik pengajaran berkesan. Dalam dunia moden masa kini, pendidik perlu arif dalam penggunaan teknologi dan dalam masa yang sama sentiasa mempelbagaikan teknik pengajaran agar lebih berkesan dan menarik minat pelajar.

Bersifat kasih sayang

Pelajar merupakan golongan yang masih muda dan perlukan perhatian oleh pendidik mereka. Oleh itu pendidik mesti mempunyai sifat kasih kepada pelajar dan menganggap mereka seperti anak sendiri. Dengan sifat ini, pelajar akan lebih mudah mendekati pendidik dan dapat meluahkan masalah mereka. Sifat ini juga akan dapat menerbitkan suasana mesra di antara pelajar dan pendidik dan seterusnya akan memudahkan lagi proses pentarbiyahan dan pembentukan peribadi mulia.

Penutup

Secara umumnya, seorang pendidik harus mencapai martabat seorang pendidik iaitu murabbi, mudaris, mualim, muaddib dan mursyid. Kedudukan seorang pendidik yang mursyid menjadikan setiap ilmu pengetahuan yang disampaikan akan menjadi lebih berkesan dan mudah diterima oleh para pelajar. Terdapat beberapa ciri utama seorang pendidik yang membolehkan mereka dapat membimbing pelajar dengan baik dan berkesan. Ini termasuk mendidik kerana Allah, berperibadi mulia, menjaga kehebatan dan kehormatan diri, memiliki ilmu dan kaedah pengajaran dan bersifat kasih sayang.

Akauntabiliti sebagai seorang pendidik merupakan perkara yang amat penting untuk dipelihara oleh setiap pendidik dan ini meliputi dari aspek kepimpinan, profesionalisme dan ketelusan serta kerahsiaan dalam pengajaran dan pembelajaran. Sesungguhnya sebagai seorang pendidik, beliau mestilah berusaha untuk memenuhi ciri-ciri seorang pendidik yang mursyid di mana mampu untuk membimbing pelajar bukan sahaja untuk mendalami ilmu pengetahuan yang disampaikan malahan dapat memberi panduan kepada mereka untuk menjadi insan yang berguna dan berjaya. Akauntabiliti sebagai seorang pendidik mesti dipelihara demi menjamin keutuhan institusi keilmuan yang sememangnya dipandang tinggi oleh Islam.

Rujukan

Al-Ghazali. (2006). Ihya Ulumuddin. Kuala Lumpur: Darul Fajar.
Ahmad Mohd Salleh. (2004). Pendidikan Islam. Selangor: Fajar Bakti.
Abdullah Ishak. (1989). Sejarah Perkembangan Pelajaran dan Pendidikan Islam. Selangor: Ar-Rahmaniah.
Ulwan Abdullah Nasih. (1981). Tarbiyatul Awlad Fi Islam. Cairo: Darul Salam.
Yaakub Isa. (1994). Guru dan Pengajaran yang efektif dalam Ahmad Mohd Salleh. (2004). Pendidikan Islam. Selangor: Fajar Bakti.

idrisiah
Madrasah Idrisiah

IMF endorses Islamic finance, warns it must be implemented better

IMF endorses Islamic finance, warns it must be implemented better

APRIL 7 | BY BERNARDO VIZCAINO Available at: http://www.reuters.com/article/2015/04/07/islam-financing-imf-idUSL6N0X402120150407

(Reuters) – The International Monetary Fund has endorsed the principles of Islamic FINANCE, saying it could prove safer than conventional FINANCE, but the multilateral lender warned Islamic bankers that they must tighten rules and follow them more consistently.

A report released by the IMF this week showed the lender’s growing interest in Islamic banking, which is expanding in much of the world. Last October, the IMF launched discussions with an external advisory group of Islamic finance experts and industry bodies.

The IMF’s report noted that because Islamic banking forbids pure monetary speculation and stresses that deals should be based on real economic activity, it could pose less risk than conventional banking to the stability of FINANCIAL systems.

This claim has long been made by proponents of Islamic finance seeking to drum up BUSINESS; the IMF’s endorsement is likely to add weight to their arguments.

“Islamic finance may…help promote macroeconomic and financial stability. The principles of risk-sharing and asset-based financing can help promote better risk management by both financial institutions and their customers, as well as discourage credit booms,” the IMF said.

However, the industry could fail to achieve its promise – and even have a destabilising effect – if it does not design its rules more carefully and implement them more consistently, the report added.

Christopher Towe, deputy director at the IMF’s monetary and capital MARKETSdepartment, said in a conference call that there were worrying differences in regulators’ handling of Islamic FINANCE, particularly where the industry was relatively young.

“Our analysis suggests that these standards are not being applied consistently, and this could either stifle the development of Islamic FINANCE or encourage its growth in a manner that creates systemic vulnerabilities.”

Towe added: “I think for Islamic finance to achieve the promise that we see it having, to reduce systemic risk, I think that the key criteria are that it has to be truly asset-based, and the requirements for risk-sharing that underly Islamic finance have to actually be applied in practice and not just in principle.”

Other issues which Islamic finance needs to tackle include a shortage of tools to manage the short-term funds of Islamic banks, the limited scope of sharia-compliant FINANCIALsafety nets for banks, and the need for greater legal clarity on the rights of investors, the IMF’s report said.

Some of these issues are now being tackled by standard-setting bodies such as the Bahrain-based Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the Malaysia-based Islamic Financial Services Board (IFSB).

Last week, the IFSB said it had finalised a standard on “core principles” for use by regulators as well as a guidance note on liquidity management.

This standard will provide a coherent framework for regulators to use in handling Islamic finance, said Mohamed Norat, senior economist at the IMF’s monetary and capital MARKETS department.

One positive sign, he said, is the growing use of profit-sharing INVESTMENT accounts by Islamic banks; such accounts have loss-absorption qualities which help investors share risk.

In the last two or three years, profit-sharing INVESTMENT accounts have gone from around 2 to 3 percent of Islamic banks’ balance sheets to around 15 to 20 percent, and they are continuing to expand, Norat said.

“So we’ve seen an element of moving towards a more fully risk-based Islamic FINANCIAL system, which is a good sign.”

The IMF will continue working in Islamic FINANCE, conducting research and providing technical assistance to member countries, Towe said. The lender’s spring meetings in Washington next week will include a seminar on Islamic FINANCE, and it plans a global conference on the subject in November alongside Kuwaiti authorities.

The G20 group of nations has included Islamic finance in its annual agenda for discussion.

Austria passes controversial reforms to Islam law banning foreign funding

Austria passes controversial reforms to Islam law banning foreign funding

Available at: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/austria/11435388/Austria-passes-controversial-reforms-to-Islam-law-banning-foreign-funding.html

Austria’s parliament has pushed through controversial reforms to the country’s law on Islam, banning foreign sources of funding and requiring imams to speak German. Austria’s parliament adopted legislation on Wednesday amending laws on Muslim organisations to ban foreign sources of FINANCING and require imams to be able to speak German.

The new law aims to promote what conservative Integration Minister Sebastian Kurz called an “Islam of European character”, by muting the influence of foreign Muslim nations and organisations, but giving Austrian Muslims more legal security in practising their faith.
Austria’s previous “law on Islam” dates from 1912, after the annexation of Bosnia-Herzegovina by the Austro-Hungarian empire.
The two-year-old bill passed by parliament on Wednesday predates the recent jihadist violence in France and Denmark, but is designed to “clearly combat” the growing influence of radical Islam, Mr Kurz said.
The new law will be carefully watched by other European countries facing the problem of SPREADING extremism.

Earlier this month French Prime Minister Manuel Valls similarly raised the notion of banning foreign FUNDING of Islamic organisations. Mr Kurz says officials in Germany and Switzerland have also expressed interest in the legislation.
Passage of the law comes amid estimates INDICATING around 200 people from Austria – including women and minors – have gone to Syria and Iraq to join jihadist militias like Islamic Front.

A poll published by the OGM institute on Tuesday found 58 per cent of Austrians feeling radicalisation of the nation’s Muslims was underway.
To combat the rising risk of radical indoctrination of foreign origin, the legislation bans Islamic cultural organisations and imams in Austria from receiving FUNDING from abroad.
It also requires the nearly 450 Muslim organisations in the country to demonstrate a “positive approach towards society and the state” in order to continue receiving official licensing.
Imams will be obliged to be able to speak German under the law – a bid to make their comments more accessible and transparent, while also facilitating the fuller integration of Islam into wider Austrian society.
“We want a future in which increasing numbers of imams have grown up in Austria speaking German, and can in that way serve as positive examples for young Muslims,” Kurz explained ahead of the vote.
The legislation also accords Muslims the right to consult Islamic clerics on the staffs of hospitals, retirement homes, prisons and in the armed forces.

Muslims in Austria will also have the right to halal meals in those institutions as well as in public schools, and will be allowed to skip work on Islamic holidays.
The adopted text scaled back farther-reaching measures contained in an earlier version, including the imposition of an “official” Koran in German that had sparked considerable controversy.
But the legislation has still generated opposition.
Before its adoption Turkey’s leading Muslim cleric, Mehmet Gormez, decried the bill as “a 100-year regression,” arguing no complaints have ever been lodged about the fact that Turkey FUNDS many imams in Austria.
The country’s main Islamic group, the Islamic Religious Authority of Austria, approved the bill despite other organisations denouncing its restrictions as “discrimination” that other religions aren’t saddled with.
Austria’s far-right Freedom Party, meantime, criticised the bill as insufficient in facing a rising threat, and dismissed it as a “placebo.”
Muslims make up roughly 560,000 of Austria’s total population of 8.5 million. Mist Austrian Muslims are of Turkish and Bosnian origin, as well as ethnic Chechens and Iranians.

Regards

Facing sanctions, Russian banks look to build Islamic finance know-how

Facing sanctions, Russian banks look to build Islamic finance know-how

BY BERNARDO VIZCAINO AND ALEXANDER WINNING Available at: http://www.reuters.com/article/2015/02/09/us-islam-financing-russia-idUSKBN0LD0DU20150209

(Reuters) – Russian banks are developing their expertise in Islamic finance to help broaden FUNDING sources for local firms, though Western sanctions over the Ukraine crisis and the absence of a regulatory framework could hinder those efforts.

Russia’s Islamic banking sector is still in its infancy. But an estimated 20 million Muslims living in the country are a potential source of money, as are cash-rich Islamic FUNDSabroad.

Islamic finance has become a mainstream FUNDING source for some other governments and companies over the past several years, with even non-Muslim nations such as Britain and South Africa issuing debut Islamic bonds (sukuk) last year.

However, the European Union and the United States are seeking to cut overseas funding to Russian firms over Moscow’s support for rebels in eastern Ukraine. Banks in the Middle East and southeast Asia, the major MARKETS for sharia-compliant debt, are wary of becoming tangled in the sanctions.

So some Russian lenders are trying to build their own in-house knowledge of Islamic finance.

State development bank Vnesheconombank (VEB) [VNSCB.UL], which has been targeted by the sanctions, is seeking help from Middle East firms to develop its Islamic finance expertise, a spokesperson said, without naming those institutions.

“VEB sets as it goal diversification of project financing instruments, and among those considers Islamic finance tools.”

VTB Bank, Russia’s second-largest lender and another sanctions target, is exploring sukuk deals for several of its clients, although some questions remain over the accounting treatment of such transactions, the bank said in response to Reuters questions.

“Nonetheless, this remains a current issue, especially given growing interest in Asian MARKETS.”

In December, officials from institutions including Moscow Industrial Bank, VEB, SME Bank and the Russian Direct Investment Fund took part in a TRADE mission to the Gulf region, with Islamic finance featuring in the discussions.

In the same month, Russia’s National Rating Agency signed an agreement with the Bahrain-based Islamic International Rating Agency to jointly assign ratings for Islamic financial products.

This will allow sharia-compliance quality ratings to be assigned for sovereign debt and Islamic financial institutions, the Russian agency said in a statement. Firms ranging from an Islamic leasing firm in the Russian republic of Dagestan to a fish skin leather manufacturer in Ingushetia, another Russian republic, have received such ratings in the past.

REGULATION

The lack of a Russian regulatory framework for Islamic finance is an obstacle; both issuers and investors rely on clear regulations to reduce risk and costs.

In October, the Association of Russian Banks asked the central bank to help develop Islamic finance, suggesting it adopt a special federal law.

The regulator continues to study the question of introducing Islamic finance regulation but work is at an early stage, a central bank spokesperson told Reuters last week. It is not yet clear when any new rules would be drafted, he added.

The central bank could draw on the experiences of former Soviet republics Azerbaijan, Kyrgyzstan and Kazakhstan, all of which are drafting new laws to regulate Islamic banking.

Even without a regulatory framework, Russia’s banking sector has seen some small-scale Islamic finance deals. Kazan-based AK BARS Bank, Russia’s 18th largest bank by assets, has raised a combined $160 million via two Islamic syndicated loans since 2011 and is open to tapping the MARKET for a third time.

“We will continue working in this direction, further diversifying our FUNDING,” said Elina Khayrullina, an official at AK BARS.

A sukuk issue by a local or regional government would be needed to encourage issuance by Russian companies, she said. “In general, sukuk might be an option for Russian companies given there is a benchmark at state or regional level.”

Azerbaijan’s largest bank plans to set up a stand-alone Islamic unit which would seek business across the region, including through its Russian subsidiary.

There have been false starts, however. The Russian republic of Tatarstan has planned for a sukuk issue as far back as 2011, but no deal has materialized.

Regards
Zulkifli Hasan

Malaysia Sukuk Costs Rise as Dollar Supply Ebbs: Islamic Finance

Malaysia Sukuk Costs Rise as Dollar Supply Ebbs: Islamic Finance

By Elffie Chew Available at: http://www.bloomberg.com/news/2015-01-06/malaysia-sukuk-costs-rise-as-dollar-supply-ebbs-islamic-finance.html

The cost for Prime Minister Najib Razak to replenish U.S. dollar holdings has risen to an 11-month high as foreign-exchange reserves slump to the lowest since 2011.

The difference in yield between the nation’s 2.991 percent sukuk due in 2016 and similar-maturity Treasuries was 84 basis points, the widest since February, data compiled by Bloomberg show. The securities are one of only three global notes the country has outstanding, which are all Islamic, and the others mature in June this year and in 2021.

Malaysia’s CURRENCY has declined to its lowest level in more than five years on concern the drop in crude prices will erode the oil-exporting nation’s current-account surplus. Reserves in Southeast Asia’s third-largest economy have dwindled to $121 billion, versus $157 billion in Thailand and $111 billion in Indonesia.

“Since the spread is expected to widen in the near future and the country’s financial health is weakening, it doesn’t pay for Malaysia to issue dollar sukuk now,” Nizam Idris, head of foreign-exchange and fixed-income strategy at Macquarie Group Ltd. in Singapore, said by phone yesterday. “Timing is important and there’s a window of opportunity in the second quarter before the U.S. raises interest rates.”

Ringgit Warning

The central bank told local lenders last month to guard against speculation in the ringgit, which led losses in Asia in 2014 behind the YEN. All short-dated transactions requiring the exchange of ringgit for a foreign currency must be backed by documentation, Bank Negara Malaysia said in a Dec. 4 statement.

Diverging monetary policies in the U.S. and Europe are also increasing demand for the dollar, forcing policy makers in some Asian countries to intervene to curb losses. European Central Bank President Mario Draghi last week signaled the prospect of government bond purchases. The Federal Reserve halted its debt-buying program last year and is likely to increase borrowing costs sometime after the first quarter.

The extra yield investors demand to hold Malaysia’s 2021 Islamic bonds climbed to a six-month high of 99 today. The yield on the sukuk due in June this year has increased 35 basis points, or 0.35 percentage point, from 2014’s low to 1.09 percent. That compares with 0.06 percent for the similar-maturity Treasury notes.

Concern about the nation’s finances is already starting to show in the local-currency debt market, where global funds reduced holdings of Malaysian government bonds in November by 5.8 percent, the most since September 2011, to 236.5 billion ringgit ($66.9 billion), central bank data showed Dec. 31.

Fiscal Goal

The surplus in Malaysia’s current account, the broadest measure of TRADE, shrank to 7.6 billion ringgit in the third quarter, the least since the three months through June 2013.

The nation is the only net oil exporter among major Asian economies and tumbling crude prices will reduce state income as the government seeks to cut the fiscal deficit to 3 percent of gross domestic product this year from last year’s 3.5 percent target. Brent crude dropped below $60 a barrel in December for the first time since 2009.

While Malaysia’s foreign-exchange reserves have dwindled, they are still higher than the $91 billion at the end of 2008, when the ringgit dropped 4.6 percent in the midst of the global credit crunch. In 1997-98, when the Asian financial crisis struck, they were as low as $20 billion.

Demand for global Islamic bonds, which pay returns based on assets to comply with a ban on interest, may still be supported this year amid a shortage of supply.

Not Expensive

The Bloomberg Malaysian Sukuk Ex-MYR Index, which tracks foreign-currency Shariah-compliant bonds, climbed 5 percent in 2014, a fourth straight annual gain. Worldwide issuance rose 7.4 percent to $46.3 billion, just shy of the unprecedented $46.8 billion in 2012, data compiled by Bloomberg show. Offerings in Malaysia increased 27 percent to 62 billion ringgit.

“The spread widened because of concern that falling oil prices will crimp the government’s revenue,” Nik Mukharriz Muhammad, a Kuala Lumpur-based fixed-income analyst at CIMB Investment Bank Bhd., said by phone yesterday. “It’s still not expensive for the government to tap the dollar bond market as U.S. yields are still not high.”

Islamic Finance Critiques: What Do We Need to Know?

KRITIKAN PELAKSANAAN KEWANGAN ISLAM: APA YANG PERLU DIKETAHUI?

Zulkifli Hasan

Abstrak

Kritikan yang signifikan oleh ramai cendiakawan terhadap amalan semasa kewangan Islam telah menimbulkan persoalan mengenai perbezaannya dengan kewangan konvensional. Ada yang berpandangan bahawa amalan kewangan Islam sedia ada adalah tidak ‘authentic’ atau tidak asli dan mempunyai banyak persamaan dengan kewangan konvensional. Berbeza dengan aspirasi ideal kewangan Islam yang sepatutnya merangkumi aspek aqidah, Shari’ah dan akhlak, kewangan Islam juga dilihat sangat cenderung kepada aspek hukum iaitu hanya berkisarkan persoalan hukum Syarak. Perkara ini dizahirkan oleh beberapa sarjana yang telah mengkritik keras amalan kewangan Islam terutamanya dalam aspek ‘Shari’ah arbitrage’ dan ‘pure legalism’. Berbeza dengan kritikan sebegini terdapat juga golongan sekular, dan anti-Islam yang mengkritik kewangan Islam kerana dilihat membawa aspirasi kebangkitan Islam. Malahan sudah ada ‘think-thank’ di peringkat antarabangsa yang membuat laporan di hadapan Kongress Amerika Syarikat membangkitkan bahaya kewangan Islam yang dikatakan mempunyai agenda mengislamkan sistem kewangan konvensional dan barat. Bagi membincangkan isu yang amat penting ini, artikel ini akan membincangkan dan menganalisa kritikan-kritikan mengenai perlaksanaan kewangan Islam dan seterusnya membicarakan isu ini secara akademik.

PENGENALAN

Pengalaman bersama komuniti Muslim di Dallas baru-baru ini memberikan beberapa pengajaran dan antaranya ialah persepsi masyarakat Islam terhadap sistem kewangan Islam. Peristiwa di Masjid Richardson, Dallas menyaksikan insiden ketika program ‘Community Breakfast’ di mana penganjur cuba untuk memberi kefahaman kepada komuniti mengenai kewangan Islam. Ketika sesi soal jawab begitu ramai yang mempertikaikan kewangan Islam dan bukan itu sahaja dengan nada keras mengatakan kewangan Islam telah disepakati umum adalah sampah. Mereka mempertikaikan amalan kewangan Islam tetapi dalam masa yang sama melanggani perbankan konvensional yang jelas melanggar hukum syarak. Ada juga Jemaah yang memberikan definisi baru tentang riba dengan mengatakan riba bukan merujuk ‘interest’ tetapi mengambil wang dengan cara yang tidak adil atau zalim.

Begitu juga di Malaysia, Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) telah mengejutkan masyarakat Malaysia khususnya kepada industri kewangan Islam dengan laporan telah menerima lebih 4000 aduan sejak 2003 hingga 2012 mengenai ketidakpuashatian pelanggan dengan sistem perbankan Islam . Kenyataan PPIM yang sangat keras dengan menuduh bank-bank Islam menggunakan nama Islam untuk mencapai keuntungan melampau ini tidak boleh dipandang enteng dan remeh oleh pengamal kewangan Islam dan pihak berautoriti seperti Bank Negara Malaysia serta institusi berkaitan seperti Pertubuhan Perbankan Islam Malaysia dan Pertubuhan Penasihat Shari’ah Malaysia.

Berdasarkan kepada perkara di atas, penulis akan cuba secara ringkas untuk menelusuri dan menilai semula perkembangan dan amalan kewangan Islam setelah ianya dilaksanakan puluhan tahun yang lalu. Artikel ini akan meninjau dan mendedahkan kritikan-kritikan yang berterusan mengenai pelaksanaan kewangan Islam yang dikatakan semakin hari semakin jauh daripada aspirasi keadilan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh teras dan fundamental ekonomi Islam. Pelaksanaan kewangan Islam juga dilihat sudah tidak memberikan perhatian yang sewajarnya pada aspek etika dan prinsip keadilan.

Dalam masa yang sama penulis juga ingin mengetengahkan kritikan oleh golongan anti-Islam, Islamofobia dan sekular yang mengkritik keras kewangan Islam kerana membawa aspirasi kebangkitan Islam. Keadaan ini pastinya menjadikan ramai dalam dilema kerana di sebelah pihak mengatakan kewangan Islam tidak Islamik manakala golongan yang lain pula menzahirkan bahawa kewangan Islam membawa aspirasi kebangkitan Islam dengan bermatlamatkan pengislaman sistem kewangan konvensional. Penulisan ini melontarkan beberapa persoalan fundamental yang perlu dinilai oleh setiap pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan industri kewangan Islam dan ianya sama sekali tidak bertujuan untuk menjatuhkan dan mencemarkan perkembangan kewangan Islam tetapi sekadar peringatan dan rasa keprihatinan terhadap peri pentingnya industri ini untuk menilai kembali arah tuju pelaksanaan dan amalannya.

KRITIKAN TERHADAP PELAKSANAAN KEWANGAN ISLAM

Semasa kunjungan Sheikh Yusuf al Qaradhawi ketika menerima Anugerah Tokoh Maal Hijrah pada 2009, beliau secara peribadi ada menyatakan kebimbangan dan keperihatinan terhadap pelaksanaan sistem kewangan Islam. Terdapat beberapa aspek yang perlu dinilai semula demi memastikan hala tuju kewangan Islam ini benar-benar dapat menyumbang kepada pembangunan sosio ekonomi masyarakat dan memberikan keadilan sosial. Persoalan yang ditimbulkan oleh Sheikh Yusuf al Qaradhawi ini adalah sangat signifikan dan bertepatan dengan waktunya. Setelah lebih 40 tahun pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan kewangan Islam, ianya sudah sepatutnya dinilai semula secara intensif dan menyeluruh.

Sehubungan dengan perkara ini, penulis akan membincangkan secara ringkas tentang kritikan-kritikan yang telah diutarakan terhadap pelaksanaan dan amalan kewangan Islam. Kritikan terhadap kewangan Islam ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu Golongan yang Berpandangan Kewangan Tidak Islamik dan Golongan yang Berpandangan Kewangan Islam membawa aspirasi kebangkitan Islam. Kritikan Golongan yang Berpandangan Kewangan Tidak Islamik ini diwakili oleh cendiakawan Muslim dan Kritikan Golongan yang Berpandangan Kewangan Islam adalah dilihat membawa aspirasi kebangkitan Islam ini didominasi oleh golongan sekular dan anti-Islam. Kritikan-kritikan ini adalah sangat bermanfaat untuk diketengahkan kerana ianya boleh dijadikan sebagai kayu ukur dan asas kepada penambahbaikan serta penentu arah tuju industri kewangan Islam. Setelah meneliti dan membuat sorotan literatur dalam topik ini, kritikan terhadap kewangan Islam secara umumnya dapat dibahagikan kepada beberapa isu dan aspek iaitu epistemologi, ’model’ atau pendekatan, produk, metodologi, ’governance’ atau tadbir urus, pembangunan sosio-ekonomi dan dokumen undang-undang. Semua aspek ini adalah sangat relevan dan signifikan bagi menjamin perlaksanaan kewangan Islam ini benar-benar bertepatan dengan kehendak Islam.

Golongan yang Berpandangan Kewangan Islam Tidak Islamik

Secara umumnya, golongan yang berpandangan mengatakan bahawa kewangan Islam tidak Islamik ini boleh dikategorikan kepada dua iaitu Golongan yang Berfakta dan Berhujah dengan Penyelidikan dan Golongan Yang Berteori Konspirasi. Penulis hanya akan menyentuh kritikan kategori pertama kerana ia sesuai dengan disiplin ilmu dan lebih realistik. Manakala bagi kategori yang lebih ber’sifat’ teori konspirasi hanya dengan membawa hujah ‘superficial’ dan ‘simplistic’ tidak akan disentuh. Sering kali kedengaran adalah kenyataan mengatakan kewangan Islam ini adalah sebahagian daripada agenda yahudi dan musuh Islam ingin mengaut keuntungan menerusi label Islam. Walaupun pandangan bersifat teori konspirasi ini selalunya mendapat sambutan yang signifikan di dalam masyarakat sesuai dengan ‘nature’ pandangan ini yang mudah mempengaruhi, penulis tidak berhasrat untuk membicarakannya.

Bagi membicarakan kritikan yang mengatakan kewangan Islam adalah tidak Islamik, terdapat tujuh aspek utama dalam kewangan Islam yang sangat perlu diberikan perhatian. Kesemua aspek ini merupakan tunjang dan asas kepada perlaksanaan kewangan Islam. Isu-isu dan kritikan-kritikan yang dilontarkan dalam setiap aspek adalah berlandaskan kepada fakta dan data serta maklumat yang diperolehi melalui penyelidikan dan pemerhatian secara akademik. Ianya perlu diberikan perhatian sewajarnya oleh pengamal kewangan Islam demi memastikan kewangan Islam dapat dilaksanakan secara berkesan, menyeluruh dan menepati ruh Maqasid Shari’ah.

Epistemologi

Perkara yang kurang mendapat perhatian dalam ’discourse’ atau pentas perbincangan mengenai kewangan Islam ialah aspek epistemologinya. Tatkala banyak literatur atau rujukan dan bahan ilmiah mengenai segenap aspek kewangan Islam, didapati amat sedikit perbincangan secara serius dari aspek epistemologi atau falsafahnya. Umumnya, pengamal kewangan Islam termasuk ahli akademik tidak ramai yang memberikan perhatian dan mempunyai kefahaman yang mendalam dalam aspek epistemologi ini. Implikasinya ialah didapati pelaksanaan kewangan Islam pada hari ini dilihat lebih cenderung ke arah mempunyai satu dimensi utiliti yang menjadi teras ekonomi kapitalis iaitu memaksimakan utiliti individual ’homo economicus’ .

Berbanding sistem kewangan konvensional yang berepistemologikan ’secular approach’ (pendekatan sekular) dan ’humanistic approach’ (pendekatan kemanusiaan), epistemologi Tauhid ’Faith-based epistemology’ merupakan asas sistem kewangan Islam. Epistemologi Tauhid yang menjadi teras dan falsafah prinsip-prinsip muamalat Islam sepatutnya menjadi aspirasi pengamal kewangan Islam untuk meletakkan maqasid Shari’ah pertimbangan utama dalam setiap perancangan yang hendak dilaksanakan. Dalam hal ini, Masudul Alam Chowdhury menyatakan bahawa kewangan Islam hanya akan beroperasi secara efisyen di dalam ruang lingkup epistemologi Tauhid yang menuntut semua pengamal kewangan Islam bertindak sebagai khalifah yang mempunyai ’taklif’ atau tanggungjawab kepada semua manusia di muka bumi ini. Epistemologi Tauhid ini adalah sangat unik dan menyeluruh di mana ianya menekankan dua dimensi utiliti iaitu kepentingan untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat .

Model atau Kerangka Perlaksanaan

Kritikan terhadap kewangan Islam dari sudut ’theoretical approach’ atau pendekatan teoritikal merujuk kepada model pelaksanaan dan amalannya. Pada hakikatnya, cendiakawan ekonomi Islam seperti Chapra dan Siddiqi yang dianggap sebagai ’founding father’ kepada kewangan Islam mengusulkan pendekatan kewangan Islam dalam kerangka ’ekuiti’ atau perkongsian iaitu ’two-tier mudharabah’. Model ‘two-tier mudharabah’ ini kemudiannya disokong oleh Khan dan Mirakhor yang cuba membuktikannya secara simulasi . Mufti Taqi Usmani juga bersependapat dalam hal ini dan telah menyatakan pandangan beliau bahawa pendekatan dalam kerangka ’ekuiti’ ini mempunyai ciri-ciri yang bertepatan dengan ruh keadilan Islam dan sepatutnya dijadikan sebagai kerangka pelaksanaan kewangan Islam .

Namun demikian, amalan kewangan Islam yang terdapat pada hari ini adalah sebaliknya. Apa yang berlaku ialah amalan kewangan Islam dikatakan telah jauh meninggalkan aspirasi ini di mana kerangka ’debt-based’ atau sistem berasaskan hutang menjadi dominan di pasaran dan didapati hingga kini aspek ’ekuiti’ yang diaspirasikan oleh pencetus idea ekonomi Islam dalam konteks dunia moden masakini telah diabaikan. Situasi ini disokong oleh Dar dan Presley yang membuktikan dalam penyelidikannya bahawa produk berasaskan hutang merupakan instrumen yang mendominasi pasaran kewangan Islam. Menyentuh soal ini, Kuran telah mengkritik keras pelaksanaan kewangan Islam dengan mengatakan ianya bersifat manipulatif .

Di antara aspek yang agak diabaikan atau kurang diambil perhatian dalam perlaksanaan kewangan Islam ialah dari sudut polisi ‘monetary’. Perlaksanaan kewangan Islam pada hari ini masih beroperasi dalam ruang lingkup ‘monetary’ yang berlandaskan sistem konvensional. Ini bermakna struktur dan ciri-ciri produk kewangan Islam yang ada pada hari ini masih lagi bergantung kepada polisi dan sistem ‘monetary’ sedia ada kerana tiadanya polisi ‘monetary’ yang berlandaskan Shari’ah. Ini menjadikan sistem kewangan Islam sedia ada ini tidak lengkap kerana tiadanya polisi ‘monetary’ khusus yang patuh Shari’ah secara total. Masalah ini dipersetujui oleh ramai sarjana seperti Arif dalam bukunya Monetary and Fiscal Economics of Islam . Dalam aspek ini, Ahamed Kameel telah mengkritik sistem ‘monetary’ sedia ada dan mempromosi pengenalan semula sistem ‘monetary’ yang berasaskan dinar atau emas . Walaupun, ada sesetengah sarjana yang menolak idea ini seperti Murat Cizakca , namun persoalan sistem ‘monetary’ yang berlandaskan Shari’ah itu merupakan satu isu yang sangat perlu dan penting untuk diberikan perhatian secara serius.

Produk

Perkembangan kewangan Islam yang pesat sekitar 15-20 peratus setahun menyaksikan pelbagai inovasi produk perbankan yang kini terdapat di pasaran . Dalam masa yang sama, kritikan terhadap produk dan perkhidmatan kewangan Islam jugalah yang paling banyak menerima kritikan daripada pelbagai pihak dari segenap sudut. Di antara kritikan yang popular dan semakin menampakkan kebenarannya ialah produk dan perkhidmatan kewangan Islam ini semakin hari semakin menyamai ciri-ciri dan aplikasi apa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Dar berpandangan bahawa kewangan Islam pada hari ini sudah mula hilang ruhnya dan mengalami krisis identiti berikutan pendekatannya yang terlalu cenderung bersifat ‘capitalistic’ .

Produk yang paling mudah untuk dijadikan dijadikan contoh ialah produk pembiayaan perumahan. Sejak pengenalan kewangan Islam hingga sekarang, pembiayaan perumahan yang berprinsipkan ’Bay al Inah’ yang dianggap kontroversi dan tidak diterima oleh ramai fuqaha tradisional dan kontemporari masih lagi menjadi ditawarkan di pasaran . Bahkan jika sebelum ini, kadar keuntungannya adalah tetap dan terdapat sedikit perbezaan dengan pinjaman konvensional, tetapi kini terdapat kadar apungan atau ’floating rate’ yang sememangnya hampir menyamai pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Menyentuh isu ini, hakim di dalam kes Arab Malaysian Finance Bhd v Taman Ihsan Jaya Sdn Bhd & Ors (Koperasi Seri Kota Bukit Cheraka Bhd, third party) [2008] 5 MLJ 631 telah menegur institusi kewangan Islam dengan menyatakan: ‘in developing a Fiqh muamalat caution must therefore be exercised for it is all too easy, when creating and then relying on legal fiction, to fall into the pit of complacency and inadvertently developing a Fiqh hiyal. Ingatan oleh Yang Arif Hakim ini perlulah diberikan perhatian sewajarnya oleh institusi kewangan Islam.

Situasi yang sama berlaku pada produk berasaskan ’Tawarruq’. Pada asasnya ’Tawarruq’ merupakan alternatif kepada produk berasaskan ’Bay al Inah’ terutamanya bagi tujuan kecairan atau ’liqudity’. Walaubagaimanapun, apa yang berlaku ialah ’Tawarruq’ kini digunakan untuk tujuan lain dan bukan sahaja untuk tujuan kecairan. ’Tawarruq’ kini digunakan untuk penjanaan keuntungan melalui pembiayaan termasuk juga bagi produk deposit berstruktur. Produk deposit berasaskan ’Tawarruq’ ini bukan sahaja boleh dianggap sebagai ’hiyal’ atau helah untuk menghalalkan sesuatu tetapi ianya juga menjadi titik tolak ’convergence’ atau penyatuan dengan ciri-ciri produk konvensional .

Begitu juga dengan produk pasaran modal Islam seperti ’sukuk’. Sukuk yang berasaskan prinsip ’Musyarakah’ iaitu berdasarkan risiko perkongsian untung rugi pada umumnya bertepatan dengan konsep muamalat Islam. Bagi tujuan ’credit rating’ dan menjamin kebolehpasaran, sukuk Musyarakah akhirnya distrukturkan dengan ’wa’d mulzim’ atau ’purchase undertaking’ yang akhirnya menjadikan produk ini mempunyai ciri yang hampir sama dengan bon konvensional malahan amat sukar untuk dibezakan . Situasi yang sama akan berlaku sekiranya produk Derivatif Islam juga dibenarkan secara berleluasa tanpa ada garis panduan yang sewajarnya. Jika produk sebegini menjadi dominan di pasaran tanpa ada kawalan, pasti ianya akan memadam dan menghilangkan perbezaan di antara sistem kewangan Islam dan konvensional malahan mendedahkan industri kewangan Islam dengan pelbagai risiko yang boleh mengganggu kestabilan industri ini.

Metodologi

Pelaksanaan kewangan Islam juga mengalami permasalahan dari aspek metodologi. Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan isu kewangan Islam termasuk meluluskan produk dan perkhidmatan adalah bersifat tidak menyeluruh dan ada yang mengatakan ianya tidak sesuai. Al Attas umpamanya mengatakan bahawa kewangan Islam menggunakan metodologi yang tidak autentik iaitu pendekatan dalam kerangka ’keynesian economic dan classical economic’ .

Dalam hal yang sama, Abu Sulayman dalam bukunya Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought ada juga membangkitkan isu metodologi terutamanya dalam aspek pengeluaran hukum atau Shari’ah . Menyentuh mengenai metodologi yang digunakan dalam perlaksanaan kewangan Islam, Aslam Haneef yang secara kritikal mengkaji projek ’Islamisation of Knowledge’ telah mengkritik metodologi yang digunakan iaitu ianya dilihat terlalu menekankan pendekatan sains ’Fiqh’ atau ’Usul Fiqh’ menerusi resolusi penasihat Shari’ah untuk menyelesaikan permasalahan Shari’ah dan isu lain seperti implikasi ekonomi dan kewangan . Ini disahkan oleh Balz yang menyatakan bahawa kewangan Islam bukan hanya merangkumi hukum atau sains Fiqh tetapi ianya juga melibatkan aspek risiko .

Berdasarkan kepada penilaian dan kritikan terhadap metodologi ini, sepatutnya metodologi perlaksanaan kewangan Islam ini dinilai semula dengan mengambil kira metodologi atau kaedah yang lain secara intensif yang boleh digunakan. Oleh kerana keputusan yang dibuat oleh pengamal kewangan Islam bukan sahaja melibatkan hukum bahkan implikasi ekonomi, sosial dan lain-lain, sepatutnya metodologi yang digunakan juga adalah bersifat menyeluruh. Di antara kesan metodologi yang bersifat eksklusif digunakan oleh kewangan Islam pada hari ini ialah kebanyakan produk dan perkhidmatan kewangan Islam yang ditawarkan adalah hanya bersifat halal dan patuh Shari’ah tetapi tidak memberikan kesan yang signifikan kepada sosio-ekonomi masyarakat.

Tadbir Urus

Kritikan terhadap aspek ’governan’ atau tadbirurus juga perlu diberikan perhatian. Tadbir urus institusi kewangan Islam didapati mengutamakan ’shareholder’s value’ atau nilai pemegang saham. Orientasi ’Shareholder’s value’ ini menjadikan institusi kewangan Islam ini cenderung kepada misi dan visi untuk memaksimakan keuntungan pemegang saham . Kahf ada menyatakan bahawa ruang lingkup tadbir urus yang diamalkan sesetengah institusi kewangan Islam pada waktu ini hanya melahirkan pakatan baru antara golongan pemodal dan agamawan (The Rise of New Power Alliance of Wealth and Shari’ah Scholarship) . Menyentuh aspek ini, Iqbal dan Mirakhor mengesyorkan institusi kewangan Islam untuk menjadikan pendekatan ’stakeholder’s value’ sebagai model tadbir urus . Model ’stakeholder’s value’ ini amat bertepatan dengan ruh ajaran Islam yang sentiasa mengutamakan keadilan kepada semua.

Model ’stakeholder’s value’ ini mengambil kira kepentingan dan kebajikan semua pihak yang terlibat dalam sesebuah institusi sama ada secara langsung atau tidak langsung termasuk pemegang saham, lembaga pengarah, pengurusan, pekerja, pelanggan, pihak berautoriti, masyarakat umum dan alam persekitaran. Walaupun, asas tadbirurus bermodelkan ’stakeholder’s value’ ini dilihat amat bersesuaian dengan aspirasi kewangan Islam, masih terdapat banyak institusi kewangan Islam yang berpegang kepada pendekatan ’shareholder’s value’. Berdasarkan faktor ini, tidak hairanlah ada institusi kewangan Islam masih berakhlak seperti mana institusi kewangan konvensional yang sama-sama beroperasi dalam kerangka ekonomi kapitalis.

Sosio-Ekonomi

Dengan pelbagai krisis ekonomi dan kewangan yang melanda dunia, kewangan Islam dilihat mampu untuk menawarkan sistem alternatif yang adil kepada semua. Dalam aspek ini, kewangan Islam diharapkan akan dapat membantu meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat terutama kepada golongan yang sangat memerlukan. Namun demikian, sekiranya ditinjau kepada amalan kewangan Islam ada pada hari ini, pelaksanaannya tidak memberikan kesan yang signifikan kepada pembangunan sosio-ekonomi masyarakat. Malahan ianya sering dilihat cenderung kepada memenuhi kehendak golongan pemodal.

Ahmed, (2004) mengesahkan bahawa institusi kewangan Islam tidak berminat atau sangat kurang memberikan perhatian kepada aspek sosio-ekonomi terutamanya dari sudut pembiayaan mikro . Sehinggakan ada yang menggelar kewangan Islam ini sebagai industri untuk golongan elit. Asutay misalnya telah mengkritik kewangan Islam yang dilihat gagal untuk memberikan sumbangan dan impak yang positif kepada keadaan sosio-ekonomi masyarakat dan pembangunan . Beliau mengatakan bahawa industri kewangan Islam hanya berperanan sebagai aktor dan berkhidmat secara berlebihan untuk pasaran dan tidak memberikan sumbangan sewajarnya untuk pembangunan sosio-ekonomi masyarakat. Bahkan ada juga menyuarakan pandangan bahawa sehingga kini, kewangan Islam dilihat lebih bersifat ’elitis’ dengan memberikan keutamaan kepada projek-projek komersil berbanding pembiayaan dalam sektor kecil dan sederhana dan ’micro finance atau kewangan mikro. Berdasarkan fakta dan informasi yang dikumpulkan, beliau mendapati kewangan Islam tidak sensitif dan sangat kurang memberikan penekanan kepada pembangunan sosio-ekonomi masyarakat bahkan kadang kala terlalu memfokuskan kepada projek komersil yang menguntungkan segelintir individu.

Dokumen Undang-undang

Dokumen undang-undang adalah sangat penting dalam setiap transaksi. Ianya menentukan terma dan syarat yang mesti dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam kontrak. Dalam konteks dokumen undang-undang melibatkan produk kewangan Islam, dokumen itu mestilah memenuhi peruntukan undang-undang bertulis dan juga menepati prinsip Shari’ah. Bukan itu sahaja, dokumen ini mestilah mengandungi terma, syarat, tanggungjawab, akujanji serta ’liability’ yang adil di antara pihak bank dan pelanggan. Dalam erti kata yang lain, peguam yang menderaf dan menggubal sesuatu dokumen itu perlulah memiliki pengetahuan dan kemahiran sekurang-kurangnya dua aspek iaitu undang-undang dan Shari’ah dan dalam masa yang sama beretika dan mengutamakan kesaksamaan dan keadilan.

Apa yang sering berlaku di dalam industri kewangan Islam pada waktu ini ialah, hanya terdapat segelintir peguam yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan sedemikian. Akibatnya ialah banyak dokumen undang-undang yang disediakan tidak menepati Shari’ah bahkan ada yang menyalahi prinsip-prinsip muamalat sesuatu produk. Bukan itu sahaja, dokumen undang-undang ini adalah sangat mirip dengan terma dan syarat serta peruntukan yang sama dengan dokumen pinjaman konvensional. Misalnya, Md Dahlan, dan Syed Abdul Kadir yang telah membuat analisis terhadap perjanjian jual beli bagi transaksi melibatkan pembiayaan produk Islam mendapati bahawa terdapat beberapa peruntukan perjanjian tersebut yang tidak menepati kehendak Shari’ah terutamanya yang melibatkan rumah yang belum siap dan projek terbengkalai . Didapati bahawa perjanjian ini mengandungi unsur ’gharar’ dan juga ketidakadilan di mana ianya gagal untuk memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada pelanggan.

Berdasarkan dapatan seperti ini, sesuatu perlu dilaksanakan segera bagi memastikan setiap produk, perkhidmatan dan transaksi melibatkan pembiayaan instrumen kewangan Islam ini bukan sahaja memenuhi peruntukan undang-undang dan menepati prinsip Shari’ah, malahan ianya juga perlu selari dengan etika Islam dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Amalan menjadikan sampel perjanjian-perjanjian yang digunakan oleh sistem konvensional bagi maksud dokumen pembiayaan Islam tanpa membuat perubahan selaras dengan prinsip Shari’ah, mengekalkan ciri-ciri konvensional, hanya menukar terminologi dan tidak menjunjung etika Islam hanya akan menjadikan kewangan Islam ini berakhlak seperti institusi kewangan konvensional yang lain.

Golongan yang Berpandangan Kewangan Islam Sebagai Membawa aspirasi kebangkitan Islam

Secara umumnya, pandangan sebegini adalah yang sering tidak diberikan perhatian oleh golongan yang mengkritik kewangan Islam sebagai tidak Islamik. Di kala pendokong kewangan Islam berusaha untuk menjadikan kewangan Islam itu lebih Islamik, terdapat juga golongan yang umumnya secular, anti-Islam dan Islamofobia yang kini bergiat aktif untuk menggagalkan pelaksanaan kewangan Islam. Golongan ini melihat kewangan Islam itu mempunyai aspirasi untuk mengIslamkan barat dan membawa mesej kebangkitan Islam.

The Center for Security Policy, salah sebuah organisasi ‘think tank’ berpengaruh di Amerika Syarikat mengeluarkan laporan komprehensif mengenai bahaya kewangan Islam kepada dunia. Dalam laporan bertajuk ‘Sharia: The Threat to America’ yang dibentangkan dihadapan kongress Amerika Syarikat dan mendapat restu beberapa wakil congress menyebut agenda kewangan Islam yang boleh mengancam keselamatan dan keharmonian di mana ia membawa mesej kebangkitan Islam (CSP, 2011). Laporan ini menyebut kewangan Islam yang berpotensi mendanai gerakan Islam dan pengganas secara sistematik.

Bekas Speaker ‘the House of Representatives’ Newt Gingrich Amerika Syarikat juga kini bergiat aktif mempromosi dan melobi untuk meluluskan undang-undang persekutuan yang menghalang sebarang pelaksanaan kewangan Islam dilaksanakan. Bahkan kini di Amerika sudah terdapat lebih 30 negeri yang telah memperkenalkan Rang Undng-undang menyekat mahkamah untuk merujuk undang-undang Shari’ah dalam mana-mana penghukuman termasuk berkaitan dengan undang-undang kewangan Islam.

Di dalam kes Muneer Awad v. Paul Ziriax, Oklahoma State Board of Elections and Others (Case No 10-6273), yang melibatkan rayuan Perayu mewakili komuniti Islam di Oklahoma, menyaksikan bagaimana sudah ada usaha sistematik menghalang perlaksanaan kewangan Islam dan undang-undang Shari’ah di Amerika Syarikat. Bukan itu sahaja, di dalam kes Kevin J. Murray v Henry M. Paulson Jr. No. 2:08-cv-15147 di Michigan pula melibatkan petisyen yang dibawa oleh the Thomas More Law Center (TMLC), yang mencabar sebarang langkah atau inisiatif untuk melaksanakan kewangan Islam di Amerika Syarikat. Di India pula, terdapat kes yang hampir sama di Amerika Syarikat iaitu kes Dr. Surbahmaniam Swamy v State of Kerala WP (C) No. 35180 of 2009 (S), petisyen oleh penganut Hindu yang membantah dan mencabar pelaksanaan kewangan Islam di India.

Kesemua fakta di atas jelas menunjukkan bahawa sudah ada gerakan sistematik dan tersusun oleh institusi berpengaruh dunia cuba untuk menggagalkan pelaksanaan kewangan Islam. Malahan institusi ini didanai oleh agensi tertentu yang menimbulkan beberapa persoalan signifikan kepada semua. Di kala ada golongan yang menganggap kewangan Islam tidak membawa apa-apa erti dan makna kepada umat Islam, terdapat pula pihak yang berpengaruh dan tersusun gerakannya melihat bahawa kewangan Islam membawa aspirasi kebangkitan Islam dan cuba untuk mengIslamkan barat. Golongan yang berpandangan bahawa kewangan Islam ini sebagai ancaman dan bahaya kepada dunia ini sudah pastinya telah membuat penyelidikan yang mendalam dengan menggunakan dana dan sumber manusia yang signifikan.

SUMBANGAN KEWANGAN ISLAM

Adalah tidak adil sekiranya mengatakan bahawa kewangan Islam tidak memberikan sumbangan apa-apa kepada umat Islam dan masyarakat secara umumnya. Sememangnya benar untuk menyatakan bahawa kewangan Islam itu tidak sempurna dan mempunyai pelbagai kelemahan dan memerlukan anjakan untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Ini bersesuaian dengan umur dan keadaan kewangan Islam itu sendiri yang boleh dikatakan masih dalam proses kematangan disertakan dengan pelbagai cabaran pelaksanaan. Cabaran dan realiti kewangan Islam ini pula adalah unik dan berbeza untuk setiap Negara bersesuaian dengan ruang lingkup undang-undang, sosio ekonomi dan budaya masyarakat. Namun, untuk menafikan sumbangan kewangan Islam adalah sesuatu yang tidak adil malahan tidak jujur dan tidak merujuk fakta yang sebenar.

Bagi penulis, sumbangan terbesar kewangan Islam adalah dari aspek pembangunan disiplin ilmu itu sendiri. Sekiranya satu ketika dulu, warisan dan turath ilmu tinggalan sarjana Islam khususnya berkaitan dengan fiqh al muamalat tidak diendahkan dan sering berlegar di dalam kutub khanah, kini ia tidak lagi begitu. Kini sudah terdapat perbincangan mendalam dan ‘intellectual discourse’ yang signifikan berlaku di seluruh dunia merujuk dan menggali semula khazanah ilmu legasi sarjana Muslim. Karya-karya agung sarjana Islam tradisional dan kontemporari dirujuk dan diberikan interpretasi segar menerusi penyelidikan dan program ilmu secara berterusan. Melalui penyelidikan dan aktiviti keilmuan inilah disiplin ilmu ini dibangunkan dan kegiatan ijtihad berlaku dengan subur dan konstruktif. Ijtihad-ijtihad yang cuba mensintesiskan keperluan moden dunia hari ini dan nas-nas syarak serta pandangan fuqaha ini akan memberi sumbangan terhadap pembangunan ilmu itu sendiri.

Sumbangan dalam bentuk pembangunan disiplin ilmu itu juga menyumbang kepada pembangunan intelektual khususnya bagi umat Islam. Jika dulu, sangat sukar untuk mencari pakar kewangan orang Islam, kini kita sudah boleh berbangga dengan nama-nama besar individu Muslim yang menjadi rujukan dunia dalam kewangan. Kewangan Islam juga telah melahirkan generasi muda intelektual yang menguasai dimensi disiplin ilmu pelbagai berkaitan kewangan Islam yang pastinya memberikan harapan baru kepada pembangunan intelektual umat Islam secara umumnya. Pembangunan intelektual ini terus cerah melalui dana yang dijana melalui kewangan Islam. Dana yang disumbang menerusi kewangan Islam inilah yang akan membina pembangunan intelektual dengan membentuk budaya ilmu, budaya penyelidikan dan budaya intelektual itu sendiri.

Pembangunan intelektual ini seterusnya menyumbang kepada pembangunan sumber manusia sebagai modal insan yang bermanfaat kepada masyarakat. Lihat saja laporan yang dikeluarkan oleh pelbagai institusi professional di seluruh dunia mengenai keperluan sumber manusia dalam kewangan Islam. Ratusan ribu tenaga mahir dan professional diperlukan untuk memenuhi keperluan kewangan Islam. Ini pastinya sesuatu sumbangan yang besar dan signifikan kepada pembangunan secara umumnya. Misalnya, jika dulu graduan Timur Tengah majoritinya hanya bergelar ustaz dan mengajar di masjid dan surau, kini ustaz-ustaz ini sudah berada di institusi kewangan Islam tempatan dan antarabangsa menyumbang kepada pembangunan institusi dan masyarakat.

Kewangan Islam juga memberikan sumbangan dari aspek pembangunan institusi. Dunia menyaksikan berapa banyak university dan organisasi antarabangsa yang ditubuhkan bagi memenuhi keperluan kewangan Islam. Hatta institusi antarabangsa seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, Basel Committee Banking Supervision dan yang lain juga kini terlibat sama dengan kewangan Islam. Sebelum terlaksananya kewangan Islam, dunia Islam hanya bergantung kepada kepakaran institusi di Negara barat khususnya dalam bidang kewangan, tetapi pada hari ini kita dapat melihat tertubuhnya Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions, International Financial Services Board, Islamic Development Bank, General Council for Islamic Banks and Financial Institutions, International Association of Islamic banks, Islamic Banking and Finance Institute of Malaysia, Institute of Islamic Banking And Insurance, International Islamic Financial Market, International Islamic Rating Agency, International Islamic Centre for Reconciliation and Commercial Arbitration, International Shari’ah Research Academy dan banyak lagi. Institusi-institusi ini pastinya memberikan sumbangan dalam pelbagai aspek dalam membangunkan modal insan dan disiplin ilmu itu sendiri.

Walaupun ada yang mempertikaikan sumbangan kewangan Islam dari sudut pembangunan ekonomi, namun, kita sama sekali tidak boleh menafikannya dengan berpandukan kepada fakta dan realiti. Bagi menyentuh aspek ini, penulis tidak berhasrat untuk merujuk mana-mana statistik tetapi cukup sekadar dengan pemerhatian secara makro. Sebelum ini, pelaburan Negara-negara Islam berlaku di dunia barat. Dunia arab khususnya Negara Teluk memfokuskan pelaburan bernilai billion dollar di New York, London dan Paris. Dengan perkembangan kewangan Islam, kita dapat melihat bagaimana pelaburan ini telah bertukar arah kembali kepada Negara-negara Islam sendiri walaupun diakui masih tidak sepenuhnya. Sehinggakan pada hari ini, Negara barat sudah mula merasakan perubahan drastic ini dengan menurunnya secara mendadak pelaburan Negara Islam di destinasi yang biasanya berlaku sebelum ini. Ini dapat disaksikan menerusi betapa aktifnya Negara-negara barat cuba untuk menarik kembali pelabur dunia Islam ke Negara mereka dengan pelbagai insentif. United Kingdom, Perancis, Itali, Amerika Syarikat, Ireland, Australia dan banyak lagi Negara-negara barat kini cuba untuk mendapatkan dana dari pelabur dunia Islam.

Sememangnya diakui bahawa terdapat kelemahan dan kekurangan pembangunan dan juga kewangan Islam yang disifatkan tidak seimbang dan tidak memfokuskan kepada golongan akar umbi seperti ‘microfinance’. Sekurang-kurangnya pada hari ini, pelaburan dan pembangunan itu berlaku di dunia Islam seperti Dubai, Arab Saudi, di Qatar, Kuwait dan lain-lain Negara Islam dan ia dibantu menerusi instrumen kewangan Islam. Bukan itu sahaja, dunia Islam menyaksikan bahawa bagaimana sudah mula perkembangan menggunakan khidmat kepakaran umat Islam dalam sektor kewangan. Malaysia umpamanya antara Negara yang mengeksport modal insan yang mahir dalam kewangan Islam ke Negara Teluk yang sebelum ini didominasi oleh sumber manusia daripada barat. Dalam masa yang sama jika diteliti, kewangan Islam juga telah menyumbang kepada berkembangnya pembangunan sektor halal. Sektor halal yang bernilai billion dollar ini pastinya memerlukan instrument kewangan untuk terus berkembang dan kewangan Islam antara berpotensi untuk mengisi keperluan tersebut.

Begitu juga dengan aspek pembangunan sosial. Walaupun aspek ini merupakan antara perkara yang sering dikritik, kewangan Islam juga menunjukkan perkembangan positif dalam menyumbang kepada pembangunan sosial. Di samping menyalurkan zakat kepada pusat dan institusi zakat, institusi kewangan Islam dengan inisiatif sendiri melaksanakan pelbagai program membantu yang memerlukan dalam pelbagai aspek termasuk pendidikan, kesihatan, keselamatan, ekonomi dan sebagainya. Bukan itu sahaja, institusi kewangan Islam bekerjasama dengan pelbagai pihak mengenalpasti dan terlibat secara langsung dengan pembangunan masyarakat setempat. Selain daripada zakat yang dikelurkan mencecah billion dollar, kewangan Islam juga terlibat dalam aktiviti tanggungjawab sosial korporat. Kajian yang dijalankan oleh Farook, (2009) umpamanya mengesahkan fakta ini di mana institusi kewangan Islam telah terlibat secara signifikan dan langsung dalam pelbagai aktiviti sosial kemayarakatan termasuk program pembangunan sosial dan alam sekitar.

PENUTUP

Berdasarkan analisis ringkas di atas, dapatlah disimpulkan bahawa pelaksanaan kewangan Islam telah mendapat pelbagai kritikan daripada pelbagai pihak. Kritikan terhadap kewangan Islam ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu Golongan yang Berpandangan Kewangan Tidak Islamik dan Golongan yang Berpandangan Kewangan Islam dilihat membawa aspirasi kebangkitan Islam. Secara umumnya, golongan yang berpandangan mengatakan bahawa kewangan Islam tidak Islamik ini boleh dikategorikan kepada dua iaitu Golongan yang berhujah dengan Penyelidikan dan Fakta dan juga Golongan Yang Berteori Konspirasi. Penulis walaubagaimanapun hanya menyentuh kritikan kategori pertama. Manakala Golongan yang mengkritik kewangan Islam dan menganggap ianya membawa aspirasi kebangkitan Islam dan merupakan usaha mengIslamkan barat pula digerakkan oleh golongan sekular dan anti-Islam.

Kritikan-kritikan mengenai kewangan Islam ini adalah bersifat menyeluruh dan ini termasuk aspek espitemologi, pendekatan, produk, metodologi, tadbir urus, pembangunan sosio-ekonomi dan dokumen undang-undang. Walaupun secara umumnya kritikan ini ada yang bersifat andaian, persepsi, pemerhatian dan ada juga yang disokong dengan fakta yang sahih, ia harus dilihat sebagai sesuatu yang positif dan boleh dijadikan asas untuk menentukan arah tuju industri kewangan Islam. Pengamal kewangan Islam sepatutnya menerima dengan hati terbuka kritikan ini dan semestinya perlu menilai semula strategi, perancangan dan amalan sedia ada.

Di samping mengakui sumbangan kewangan Islam dalam pelbagai aspek sama ada pembangunan disiplin ilmu, intelektual, modal insan, institusi dan sosio ekonomi, kritikan-kritikan ini juga membuktikan bahawa trend industri kewangan Islam ini boleh dikatakan secara umumnya semakin hari semakin menuju ke arah ’convergence’ atau penyatuan dengan sistem konvensional dari pelbagai aspek. Bukan itu sahaja, aspek etika Islam juga sudah mula dilihat pudar dan kurang diberikan perhatian. Institusi kewangan Islam secara umumnya dilihat berakhlak seperti institusi kewangan yang lain. Hingga satu hari nanti kemungkinan akan berlaku tiada lagi perbezaan yang nyata di antara sistem ekonomi Islam dan sistem berasaskan riba yang menjadi teras perbankan konvensional selama ini.

Kritikan secara ’generalisation’ mengatakan kewangan Islam langsung tidak Islamik juga adalah tidak adil. Penulis telah menyaksikan sendiri bagaimana komited dan bersungguhnya ramai yang terlibat dengan kewangan Islam cuba untuk memberikan sumbangan dan membangunkan sektor ini. Mereka ini memberikan sepenuh perhatian dan fokus mereka untuk melihat kewangan Islam lebih baik dari sebelumnya. Gerakan anti Islam yang cuba menyekat dan menghalang pelaksanaan kewangan Islam membuktikan bahawa ia telah memberi impak yang signifikan kepada sistem kewangan dan masyarakat. Oleh itu, kritikan terhadap kewangan Islam ini perlu berbentuk konstruktif dan cuba untuk membaiki kelemahan sedia ada. Penulis merasakan, sudah sampai masanya semua pihak yang terlibat dalam kewangan Islam sama ada secara langsung atau tidak langsung untuk secara serius mengkaji, menilai, bermuhasabah, menganalisa dan mentransformasi amalan dan pelaksanaan kewangan Islam sedia ada agar ianya terus subur dan segar demi kemaslahatan umat Islam khususnya dan masyarakat dunia umumnya. Usaha-usaha ke arah memurnikan hala tuju kewangan Islam bukan sahaja perlu datang dari pengamal kewangan Islam dan pihak berautoriti tetapi sokongan penuh oleh masyarakat juga adalah sangat signifikan. Situasi kewangan Islam pada hari ini mengingatkan kita bahawa ’if we can not change everything, we can change something’.

RUJUKAN

Abu Sulayman, A. H. 1993. Towards an Islamic Theory of International Relations: New Directions for Methodology and Thought. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
Ahamed Kameel, M. M. 2004. The Theft of Nations: Returning to Gold. Selangor: Pelanduk Publications Sdn. Bhd.
Ahamed Kameel, M. M. 2002. Islamic Gold Dinar. Selangor: Pelanduk Publications Sdn. Bhd.
Ahmed, Habib. 2004. Frontiers of Islamic Banking: A Synthesis of Social Role and Microfinance, The European Journal of Management and Public Policy, 3(1): 120-140.
Al Attas, S. F. 1995. The Sacralization of the Social Sciences: A Critique of an Emerging Theme in Academic Discourse, Archives de sciences sociales des religions, 40 (91): 89-111.
Arif, Mohammad. 1982. Monetary and Fiscal Economics of Islam. Jeddah: International Centre for Research on Islamic Economics, King Abdulaziz University
Asutay, M. 2008, October 1. Islamic Banking and Finance: Social Failure. New Horizon.
Asutay, M. 2007. Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of HomoIslamicus by HomoEconomicus. IIUM Journal of Economics and Management, 15 (2), 167-195.
Balz, K. 2008. Sharia Risk? How Islamic Finance Has Transformed Islamic Contract Law. Islamic Legal Studies Program Harvard Law School.
Chapra, M. U. 1985. Towards A Just Monetary System. Leicester: The Islamic Foundation.
Chapra, M. U. 1983. Monetary Policy in an Islamic Economy in Ziauddin Ahmed, Iqbal, M. and Fahim, M. Khan, Money and Banking in Islam, (pp-27-68). Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics.
Choudury, M. A. dan Hoque, M. Z. 2004. An Advanced Exposition of Islamic Economics and Finance. New York: Edward Mellen Press.
Choudhury, M.A. dan Malik, U.A. 1992. The Foundations of Islamic Political Economy. New York: St. Martin’s Press.
Cizakca, M. 2011. The Islamic Gold Dinar- Myths and Reality, ISRA International Journal of Islamic Finance, 3 (1), 49-63.
CSP. (2011). Sharia: The Threat to America. Washington: The Center for Security Policy.
Dar, H. A. dan John, R. P. 2000. Lack of profit loss sharing in Islamic banking: Management and control imbalances. International Journal of Islamic Financial Services, 2 (2): 3-18.
Dar, H. 2012, June, 4. Identity Crisis: Islamic Banking – In Search of a Lost Soul. The Express Tribune.
El-Gamal, M. 2006. Islamic Finance, Law, Economic and Practice. New York: Cambridge University Press.
Farook, S. (2007). On CSR of Islamic Financial Institutions. Islamic Economic Studies. 15 (1), pp. 31-46.
Haneef, M. A. 2009. A Critical Survey of Islamization of Knowledge. Kuala Lumpur: IIUM Press.
Hasan, Z. 2012. Shari’ah Governance in Islamic Banks. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Iqbal, Z, dan Mirakhor, A. 2004. Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System, Islamic Economic Studies, 11 (2): 43-64.
Kadir, S. 2012, 17 Februari. PPIM Bidas Bank Jual Nama ‘Perbankan Islam’ Untuk Kaut Untung,http://www.muslimconsumer.org.my/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=552:ppim-bidas-bank-jual-nama-perbankan-islam-untuk-kaut-untung&catid=65:aktiviti&Itemid=295
Kahf, M. 2004. “Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Sharīʿah Scholars”, in Clement M. Henry and Rodney Wilson, (Eds.), The Politics of Islamic Finance (pp. 17-36), Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
Kettel, B. (2008). Despite Falling Sukuk Issuances, Islamic Finance Products are Still in Demand. Islamic Banking and Finance, 6 (4) 19, 38.
Khan, M. dan Mirakhor, A. 1989. The Financial System and Monetary Policy in an Islamic Economy, JKAU: Islamic Economics, 1 (1,): 39-57.
Kuran, T. 2004. Islam and Mammon, the Economic Predicaments of Islamism. New Jersey: Princeton University Press.
Md Dahlan, N. H. 2009. Are The Statutory Standard Sale And Purchase Of House Contracts In Peninsular Malaysia Compatible With Islamic Law?, Malayan Law Journal, 5, 1-26.
Md Dahlan, N. H. dan Syed Abdul Kader, S. Z. 2009. Shariah and Legal Issues in House Buying in Malaysia: The Legality of Bay’Bithaman-Al-Ajil (‘BBA’) with Special Reference to Abandoned Housing Projects, Pertanika J.ournal of Social Science and Humanities, 19 (2): 349 – 361
Sanusi, M. dan Rosly, S. A. 2001, Some Issue of Bay al-Inah in Islamic Financial Markets, The Arab Law Quarterly, 16 (3): 263-278.
Siddiqi, M. N. 1985. Partnership and Profit Sharing in Islamic Law. Leicester: The Islamic Foundation.
Siddiqi, M. N. 2006. What Went Wrong? Ucaptama semasa ‘Roundtable on Islamic Economics: Current State of Knowledge and Development of Discipline ‘ di Jeddah, Arab Saudi pada26-27 Mei 2004 anjuran ‘Islamic Research and Training Institute’, Jeddah dan ‘Arab Planning Institute’, Kuwait.
Siddiqi, M.N. 2007. Economics of Tawarruq: How its Mafasid Overwhelms The Masalih, Kertas Kerja ‘Workshop on Tawarruq: A Methodological issue in Shari’ah-Compliant Finance’, 1 Februari 2007.
The Banker. 2009, November. GCC Still Dominate. The Banker, Supplement, 26.
Usmani, M. T. 2007. An Introduction to Islamic Finance. Karachi, Pakistan: Maktaba Maa’riful Qur’an.