MEMAHAMI ISU ISLAMOFOBIA: ANTARA PERSEPSI DAN REALITI

MEMAHAMI ISU ISLAMOFOBIA: ANTARA PERSEPSI DAN REALITI

Zulkifli Hasan

Abstrak

Beberapa insiden keganasan yang berlaku di dunia seringkali dikaitkan dengan umat Islam biarpun pada hakikatnya ianya dilakukan juga oleh penganut agama yang lain. Kejadian pembunuhan lebih 120 orang di Paris pada 14 November lalu, peristiwa 11 September 2001 yang telah mengorbankan kira-kira 2996 nyawa diikuti oleh pengeboman di Madrid pada 11 Mac 2004 melibatkan kematian 191 orang dan pengeboman di London pada 7 julai 2005 yang meragut 52 nyawa oleh pengganas yang disyaki Muslim telah memburukkan lagi imej Islam di mata masyarakat dunia. Seiring dengan perkembangan negatif ini, istilah Islamofobia telah menjadi popular dalam memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap umat Islam dan Islam itu sendiri. Ini juga dibuktikan dengan penerbitan beberapa filem berunsur Islamofobia seperti filem “Innocence of Muslim’ arahan Sam Becille yang secara jelas menghina Islam dan Rasulullah SAW serta menunjukkan salahfahaman terhadap Islam itu sendiri. Fenomena Islamofobia semakin hari semakin popular dan memberikan implikasi pelbagai kepada kehidupan umat Islam sehinggakan Pertubuhan Negara-negara Islam telah menubuhkan “OIC Islamofobia Observatory” bagi memantau perkembangan isu ini dan juga mengambil inisiatif usaha-usaha ke arah membetulkan persepsi negatif terhadap Islam. Walaupun istilah Islamofobia ini hanya digunakan secara meluas oleh media dan ahli akademik di sekitar 1990an, namun pada hakikatnya fenomena Islamofobia telah pun berlaku sejak permulaan pengembangan Islam di Makkah dalam bentuk yang berbeza. Di Malaysia, Islamofobia juga terus berlaku di mana insiden-insiden yang melibatkan sensitiviti agama antara menjadi halangan bagi mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat yang pluralistik. Sehubungan dengan topik Islamofobia yang terus berlaku dan dibincangkan, artikel ini akan mengupas dan cuba memberikan kefahaman terhadap beberapa isu, aspek, konsep, manifestasi, implikasi, bentuk, faktor-faktor Islamofobia termasuk menggariskan beberapa langkah yang boleh diusahakan dalam membetulkan persepsi masyarakat terhadap Islam.

Kata Kunci: Islamofobia, realiti, konsep, perspektif dan Islam

1.0 Pendahuluan

Mahu tidak mahu, sememangnya tidak dapat dinafikan peristiwa keruntuhan menara Pusat Perdagangan Dunia di New York pada 11 September 2001 telah menjadi pencetus utama kepada fenomena Islamofobia. Kejadian pembunuhan yang melibatkan lebih 120 orang mati di Paris baru-baru ini memburukkan lagi keadaan Islamofobia masyarakat antarabangsa kepada Islam. Peristiwa ini telah memberikan kesempatan yang meluas kepada ramai pihak terutamanya musuh Islam untuk terus memberikan gambaran buruk terhadap Islam. Bahkan telah terdapat gerakan secara teratur dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak tertentu untuk mempromosi dan menyebarkan propaganda mengenai Islamofobia kepada masyarakat dunia.

Ironinya, walaupun terdapat banyak lagi gerakan yang mempelopori keganasan seperti Liberation Tigers of Tamil Elam di Sri Lanka, gerakan Khalistani di India, Pemberontak Ireland Utara, ‘Basque separatists’ di Sepanyol, Zionis Israel dan Ku Klux Clan di Amerika, kumpulan-kumpulan ini tidak pula dianggap sebagai mewakili agama mereka dan tiada istilah Kristianofobia atau Hindufobia atau Judaismofobia dikaitkan dengan mereka. Ini membuktikan bahawa fenomena Islamofobia yang berlaku di dunia ini bukanlah sangat disebabkan oleh jenayah keganasan umat Islam sahaja tetapi ianya juga berkaitan dengan faktor-faktor lain yang perlu diberikan perhatian secara serius oleh umat Islam.

Seiring dengan perkembangan Islamofobia ini, penulis merasakan bahawa kefahaman dan kesedaran yang secukupnya perlu diberikan kepada masyarakat umum mengenai isu ini. Maklumat dan informasi yang betul berdasarkan fakta dan bukti-bukti sahih mengenai Islamofobia akan dapat memberikan kefahaman yang sebaiknya dan seterusnya sedikit sebanyak akan membetulkan salah tanggapan ramai terhadap Islam. Sehubungan dengan itu, artikel ini akan secara khusus membicarakan tajuk Islamofobia dengan membincangkan isu-isu berkaitan, konsep, manifestasi, implikasi, bentuk, faktor-faktor Islamofobia termasuk menggariskan beberapa strategi yang boleh diusahakan dalam membetulkan persepsi masyarakat terhadap Islam.

2.0 Memahami Konsep Islamofobia

Memahami konsep Islamofobia adalah perkara yang amat penting sebelum kita dapat membicarakan dengan lebih lanjut aspek lain yang berkaitan dengannya. Bahagian dua artikel ini akan membincangkan konsep Islamofobia secara umum dari sudut pentakrifan, bentuk dan manifestasi. Penjelasan terhadap ketiga-tiga aspek ini akan dapat memberikan kefahaman yang sewajarnya mengenai konsep Islamofobia secara umum.

2.1 Definisi

Sekiranya dirujuk dan diperhatikan di dalam media massa dan saluran yang lain, istilah lain yang hampir sama dengan Islamofobia juga digunakan bagi merujuk kepada fenomena kebimbangan atau fobia kepada Islam. Istilah seperti ‘Muslim radicalization’, ‘anti-Muslim hate crime’, ‘anti-Islamic phenomena’, ‘xenophobia’ dan ‘religiously based hate crimes’ juga sering kali digunakan. Namun, Islamofobia masih menjadi istilah yang lebih popular dan ianya kini diterimapakai secara meluas di akhbar, majalah, media elektronik dan lain-lain saluran.

Berdasarkan sorotan literatur, istilah Islamofobia ini telah mula digunakan di Perancis oleh Etienne Dinet dan Slima Ben Ibrahim pada 1925 di dalam bukunya “Acces De Delire Islamophobe”. Istilah Islamofobia ini walaubagaimanapun tidak popular dan ianya juga sama sekali tidak menjadi isu pada waktu itu. Di Amerika, Islamofobia ini sebenarnya telah mula digunakan pada 1991 melalui satu artikel di dalam majalah ‘Insight’, namun masyarakat tidak ambil kisah dan tidak memberikan apa-apa reaksi terhadap fenomena Islamofobia ini. Akhirnya istilah Islamofobia ini semakin popular dan mencapai kemuncak penggunaannya selepas 11 September 2001 diikuti dengan pengeboman di Madrid pada 11 Mac 2004 dan pengeboman di London pada 7 Julai 2005.

Secara umumnya Islamofobia ini merujuk kepada rasa fobia atau kebimbangan terhadap Islam sama ada pada penganutnya, ajarannya, budayanya dan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Menurut Pelapor Khas PBB, Islamofobia bermakna “suatu permusuhan dan ketakutan tidak berasas terhadap Islam dan akibat ketakutan atau kebencian pada orang Islam atau majoriti daripada mereka”. Pentakrifan yang hampir sama diberikan oleh Laporan ‘Commission on British Muslims and Islamofobia’ yang menyatakan bahawa ianya merujuk kepada “dread or hatred of Islam and, therefore, to fear or dislike all or most Muslims”atau “irrational fear of Islam or anti-Muslim racism and continuation of anti-Asian and anti-Arab racism”. Melalui pentakrifan ini, dapatlah disimpulkan bahawa Islamofobia ini merujuk kepada persepsi negatif terhadap Islam dalam bentuk diskriminasi pelbagai yang dimotivasikan oleh ketakutan dan kebimbangan terhadap Islam atau umat Islam.

Persepsi negatif yang terbina akibat fobia terhadap Islam ini dapat dilihat dalam pelbagai aspek dan ini merangkumi pandangan serong terhadap undang-undang, nilai-nilai dan budaya yang dibawa oleh Islam. Persepsi negatif yang terbentuk ini disahkan dengan Laporan yang dibuat oleh Runnymede di London bertajuk ‘Islamofobia: A Challenge for Us’ All yang secara khusus menyatakan bahawa “Islam is perceived as a monolithic block, static and unresponsive to change; it is viewed as separate and “other”; it does not have values in common with other cultures, is not affected by them and does not influence them. Islam is seen as inferior to the West; it is considered barbaric, irrational, primitive and sexist; Islam is seen as violent, aggressive, threatening, and supportive of terrorism and engaged in a “clash of civilizations.” Rumusan yang dibuat Runnymede ini mengesahkan bahawa Islam telah disalahfahami secara serius oleh ramai pihak terutamanya masyarakat bukan Islam di barat. Sehubungan dengan itu, persepsi yang salah ini perlu diperbetulkan segera bagi memastikan Islam yang menjadi rahmat sekalian alam ini difahami atau tidak disalahtanggapi. Sesungguhnya, tanggungjawab ini mestilah dipikul oleh setiap individu Muslim termasuk institusi-institusi, badan-badan dan pertubuhan Islam.

2.2 Bentuk Islamofobia

Akibat daripada persepsi negatif terhadap Islam, diikuti dengan rasa kebimbangan atau ketakutan yang tidak berasas, Islamofobia ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam hal ini, Islamofobia boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk. Penulis mengklasifikasi Islamofobia ini kepada beberapa kategori iaitu ‘institutional Islamophobia’ dan ‘non-Institutional Islamophobia’, ‘Islamophobia of the State’, ‘dominant Islamophobia’ dan ‘non-dominant Islamophobia’ dan ‘unconscious Islamophobia’.

‘Institutional Islamophobia’ merujuk kepada organisasi atau mana-mana pertubuhan yang mendiskriminasi berdasarkan identiti agama. ‘Non-Institutional Islamophobia’ berlaku apabila ianya melibatkan Islamofobia oleh individu. Islamofobia diperingkat institusi seperti organisasi tertentu, syarikat dan badan korporat lebih memberikan implikasi berbanding individu. Islamofobia di peringkat institusi ini kebiasaannya melibatkan diskriminasi sama ada dalam bentuk penafian peluang pekerjaan, kenaikan pangkat, hak-hak beragama sewaktu bekerja dan sebagainya.

‘Islamophobia of the State’ atau Islamofobia yang melibatkan polisi negara adalah sesuatu yang perlu dibendung. Melalui Islamofobia ini, amalan sistematik yang mendiskriminasi berdasarkan identiti agama boleh berlaku terutamanya di jabatan atau kementerian sesebuah kerajaan. Akibatnya Muslim atau institusi dimiliki Muslim yang berhubung atau mempunyai apa-apa perhubungan dengan kerajaan sebegini akan mengalami pelbagai masalah dan memberikan pelbagai implikasi negatif.

“Dominant Islamophobia” merujuk kepada Islamofobia yang berlaku di negara majoriti bukan Islam dan ’non-dominant Islamophobia” apabila ianya berlaku di negara majoriti Muslim. Islamofobia yang berlaku di negara majority Muslim adalah berbeza dengan negara yang penduduk Muslimnya adalah minoriti. “Dominant Islamophobia’ adalah lebih membimbangkan kerana Muslim minoriti ini akan lebih berpotensi untuk didiskriminasi dan dilayan dengan tidak adil.

“Unconscious Islamophobia” pula bermaksud Islamofobia yang berlaku secara tidak disedari. Ini kerap berlaku dikalangan bukan Islam dan ianya boleh juga terjadi kepada Muslim itu sendiri. Kenyataan yang menghina dan mempertikaikan undang-undang Islam dan hak-hak asasi manusia dalam Islam oleh golongan tertentu misalnya boleh dianggap sebagai fenomena Islamofobia yang tidak disedari.

Bentuk-bentuk Islamofobia di atas menunjukkan bahawa fenomena Islamofobia ini memberikan kesan kepada persepsi masyarakat dan ianya boleh berlaku dalam bentuk ekspresi individu dan juga institusi termasuk melalui dasar dan polisi sebuah Negara. Setelah mengenalpasti bentuk Islamofobia ini, maka segala strategi untuk mengatasi perkara ini hendaklah juga berdasarkan klasifikasi atau pembahagian ini. Ini bagi memastikan sebarang usaha ke arah membetulkan persepsi masyarakat dalam isu Islamofobia ini dapat dilakukan secara berkesan.

2.3 Manifestasi Islamofobia

Manifestasi Islamofobia merujuk kepada situasi di mana persepsi negatif atau kebimbangan atau kebencian kepada Islam itu dizahirkan dalam bentuk ekspresi intelektual seperti penulisan karya ilmiah atau perbuatan yang merangkumi keganasan, protes dan gerakan Islamofobia itu sendiri. Penulis akan membincangkan kategori manifestasi Islamofobia ini kepada lima bahagian iaitu:-

2.3.1 Media

Peranan media dalam membentuk pendapat umum sememangnya tidak dapat dinafikan. Media yang pro-barat dan sentiasa mengambil peluang untuk memberikan imej yang buruk kepada Islam sudah pasti akan terus menyebarkan berita-berita yang menggambarkan kenegatifan Islam. Misalnya penerbitan filem ‘Fitna’ oleh ahli politik Belanda bernama Geert Wilders yang kemudiannya disiarkan secara berleluasa menyebabkan masyarakat umum mempunyai pandangan yang amat negatif terhadap Islam khususnya al-Quran. Ini diikuti dengan liputan yang sangat berat sebelah mengenai kes pembunuhan Marwa al-Sherbini di Dresden, Jerman pada 1 Julai 2009 yang bermotifkan benci dan salah faham terhadap Islam. Media juga menghangatkan lagi isu kontroversi seperti pembinaan masjid di ’Ground Zero’, ’Tea Party Movement’ dan gerakan pengharaman Shari’ah yang menanamkan kebencian terhadap muslim di Amerika.

2.3.2 Intelektual

Tren politik dan ideologi semasa kuat dipengaruhi oleh legitimasi intelektual dan saintifik terhadap elemen perkauman, ’xenophobia’ dan sikap tidak bertoleransi. Tren ini jelas kelihatan dalam sejumlah buku yang diterbitkan oleh beberapa penulis dengan tujuan untuk memanfaatkan peluang dalam meningkatkan gejala Islamofobia dan mengubah imej Islam kepada yang lebih negatif. Antara karya yang cuba untuk memberikan gambaran negatif terhadap Islam dan seterusnya menyuburkan Islamofobia ialah ‘Legacy of Jihad’, ‘While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within’ dan ‘Muslim Mafia: Inside the Secret Underworld That’s Conspiring to Islamize America’. Bukan itu sahaja, ucapan kontroversi Pope Benedict XVI yang menghina Nabi Muhammad dan mempertikaikan al Quran merupakan salah satu manifestasi intelektual dalam konteks Islamofobia.

2.3.3 Politik dan Perundangan

Persepsi kebencian dan kebimbangan terhadap Islam ini juga dizahirkan dalam politik dan perundangan. Umpamanya di Switzerland, akibat dari kempen anti Islam yang dipelopori oleh Daniel Streich, undang-undang telah dipinda bagi mengharamkan pembinaan menara-menara masjid. Walaupun ianya melanggar hak asasi umat Islam di Switzerland, bahkan dikecam oleh pelbagai kerajaan, badan bukan kerajaan, badan hak asasi, termasuk Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan ’Amnesty International’, pindaan undang-undang ini tetap diteruskan atas faktor kuatnya kemahuan politik dalam isu ini. Ini ditambah lagi dengan gerakan anti Islam yang diketuai oleh ahli politik Belanda bernama Geert Wilders yang memusuhi Islam atas dasar populariti dan politik. Walaubagaimanapun, Daneil Streich akhirnya telah memeluk Islam dan kini merupakan aktivis Muslim yang terkehadapan di Switzerland.

2.3.4 Struktur

Manifestasi struktur merujuk kepada diskriminasi atas sebab Islamofobia dalam pelbagai sektor seperti masalah dalam mendapat keperluan asas, peluang pekerjaan, tempat tinggal, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Banyak insiden yang berlaku menunjukkan situasi Islamofobia berstruktur ini semakin meningkat. Sebagai contoh, kes BBC mengenai perlantikan seorang Muslim yang dianggap ‘penghinaan’ bagi orang Kristian. Di Itali, wanita muslim yang bekerja sebagai pencuci dianggap sebagai satu ‘ancaman keselamatan’. Lebih berat lagi, di Jerman, ada doktor yang enggan merawat seorang remaja Muslim yang bernama Jihad. Begitu juga di Kanada apabila pelajar muslimah di Kanada telah dibuang sekolah hanya kerana tidak mahu menanggalkan tudung. Kes-kes ini membuktikan bahawa Islamofobia ini telah memberikan kesan kepada kehidupan umat Islam dalam pelbagai bentuk khsususnya di negara majoriti bukan Islam.

2.3.5 Manifestasi Protes dan Keganasan

Kebencian terhadap Islam juga diterjemahkan dalam bentuk protes dan lebih teruk lagi keganasan atau jenayah. Penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad oleh Kurt Westergaard di Denmark membuktikan Islamofobia yang dizahirkan melalui kartun. Peristiwa membakar al-Quran sepanjang 9 bulan dari September 2010 hingga April 2011 di Amerika termasuk kempen untuk membakar al-Quran oleh Pastor Terry Jones menunjukkan manifestasi protes kesan daripada Islamofobia. Bahkan keganasan juga berlaku di mana ada Muslim yang di tembak di Amerika setelah menunaikan solat Jumaat, di Nevada, polis menahan Muslim yang menunaikan solat di tempat letak kereta dan peristiwa pembunuhan kejam Marwa El Sharbini di dalam Mahkamah di Dresden, Jerman akibat daripada perasaan benci yang tidak berasas kepada Islam.

3.0 Islamofobia: Antara Persepsi dan Realiti

Persepsi adalah suatu perkara yang dibentuk melalui fakta yang kadangkala sahih dan ada yang tidak tepat. Sekiranya persepsi itu dibentuk melalui fakta yang tidak benar, sudah pastilah persepsi itu akan menimbulkan kesan yang sangat negatif kepada sesuatu perkara. Dalam erti kata lain persepsi tidak semestinya melambangkan realiti dan kerap kali realiti itu tidak diendahkan atau diabaikan oleh kerana persepsi yang terbina melalui fantasi.

3.1 Antara Persepsi dan Realiti

Islamofobia pada hakikatnya terbina melalui pembentukan persepsi berdasarkan kepada fakta yang tidak tepat atau kurang lengkap. Ditambah dengan propaganda dan gerakan memburukkan imej Islam termasuk sikap dan tindakan segelintir Muslim juga telah meningkatkan persepsi negatif terhadap Islam. Sekiranya dirujuk kepada kajian, laporan dan maklumat mengenai keganasan dan jenayah, persepsi umum mengatakan bahawa Muslim sinonim dengan ’terrorism’ adalah tidak tepat. Fakta membuktikan bahawa keganasan dilakukan juga oleh penganut agama lain. Sebagai bukti, artikel ini merujuk kepada data dimiliki Federal Bureau Investigation, United States mengenai serangan pengganas di Amerika sepanjang 1980-2005.

Fakta oleh FBI ini mengesahkan bahawa serangan pengganas di Amerika didominasi oleh golongan ’Latino’ atau pengganas daripada Amerika Selatan seperti Mexico, Colombia dan lain-lain iaitu 42% diikuti oleh ’Extreme Left Wing Groups’ 24% dan lain-lain 16%. Bahkan pengganas yahudi mewakili 7% yang menunjukkan golongan yahudi adalah lebih ramai melakukan keganasan berbanding Muslim. Data ini secara jelas membuktikan bahawa diskriminasi dan fenomena Islamofobia yang berlaku di dunia ini hanyalah berdasarkan persepsi dan bukan realiti. Bahkan Muslim hanya mewakili kelompok kecil pengganas dan tidak signifikan berbanding dengan pengganas yang lain. Berdasarkan fakta ini juga membuktikan bahawa persepsi mengatakan bahawa Islam mempromosi keganasan dan sinonim dengan jenayah awam adalah tidak tepat serta sangat berlawanan dengan fakta dan realiti.

3.2 Persepsi kepada Ekspresi

Walaupun hanya melalui persepsi, kebencian terhadap Islam ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bentuk dan memberikan implikasi yang tidak baik kepada umat Islam dan imej Islam itu sendiri. Islamofobia mampu memberi implikasi yang amat signifikan kepada kehidupan umat Islam dan keharmonian masyarakat umumnya dan ianya juga memberi kesan kepada pembangunan sosio-ekonomi termasuk kesan mental dan fizikal individu.

3.2.1 Diskriminasi dan Perasaan Prejudis

Menurut kajian oleh ’The Pew Forum on Religion and Public Life’ mengenai Islamofobia di Amerika, fenomena diskriminasi terhadap Muslim adalah tinggi. Didapati bahawa enam daripada sepuluh iaitu (58%) bersetuju mengatakan bahawa diskriminasi terhadap Muslim mempunyai kebarangkalian yang amat tinggi. Ini disahkan oleh kajian yang dijalankan oleh USA Today Gallup Poll dan mendapati bahawa rakyat Amerika mengakui mempunyai prejudis kepada Muslim iaitu kira-kira empat daripada sepuluh (39%).

3.2.2 Kesan Kepada Sosio-ekonomi

Islamofobia juga memberikan kesan kepada pembangunan sosio-ekonomi. Diskriminasi terhadap umat Islam dalam bidang pendidikan, tempat kerja, peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya juga memberikan impak kepada kehidupan umat Islam terutamanya di negara majoriti bukan Islam. Hak-hak asas kehidupan berpotensi untuk diketepikan dan akibatnya ia mampu mengganggu pembangunan sosio ekonomi sesebuah negara. Sebagai contoh, negara miskin seperti Somalia, Afghanistan dan lain-lain akan kurang mendapat bantuan antarabangsa oleh kerana faktor Islamofobia.

3.2.3 Kesan Mental dan Fizikal

Islamofobia juga mampu memberi kesan kepada mental dan fizikal. USA Today Gallup Poll melaporkan bahawa 22% daripada responden yang ditemubual mengakui bahawa mereka tidak mahu berjiran dengan Muslim dan 18% berasa gementar jika ada wanita Muslim sama-sama berada di dalam kapal terbang dan 31% jika penumpang adalah lelaki muslim. Ini menunjukkan keadaan mental yang terganggu kepada mereka yang mempunyai persepsi negatif dan ketakutan kepada Islam. Kesan penganiayaan individu dan kerosakan fizikal juga berlaku akibat Islamofobia. Menurut ‘OIC Observatory Report’ insiden berkaitan mencemar kesucian masjid meningkat sebanyak 100% dan penodaan terhadap perkuburan Islam sebanyak 75%. Insiden keganasan dan gangguan terhadap Muslimah berpurdah dan burqah juga meningkat sebanyak 500% dan sikap tidak bertoleransi terhadap simbol-simbol suci Islam lebih dari 100%.

4.0 Faktor Islamofobia

Kajian dilakukan oleh Henk Dekker dan Jolanda van der Noll bertajuk ’Islamophobia and Its Origins: A study Among Dutch Youth’ terhadap 580 remaja di Belanda pada 2006 telah mengesahkan bahawa 54% daripada responden mempunyai pandangan negatif tentang Islam dan Muslim. Antara rumusan penting kajian ini ialah kesimpulan yang dibuat mengenai faktor-faktor Islamofobia. Kajian ini mengesahkan bahawa terdapat faktor luaran dan dalaman yang membina persepsi negatif bukan Islam dan seterusnya meningkatkan rasa kebimbangan atau kebencian mereka terhadap Islam atau umat Islam.

4.1 Faktor Luaran

4.1.1 Penghijrahan

Penghijrahan orang Islam ke negara majoriti bukan Islam merupakan antara faktor terjadinya Islamofobia. Faktor kemunduran ekonomi dan masalah kesempitan hidup menyebabkan ramai umat Islam berhijrah ke negara maju. Situasi ini menyebabkan persaingan peluang pekerjaan kepada rakyat negara itu dan juga menggugat taraf ekonomi mereka. Terdapat juga segelintir umat Islam yang berhijrah ini melakukan pelbagai jenayah dan tidak menghormati budaya negara itu. Ini adalah antara faktor menyebabkan masyarakat negara itu memandang serong kepada orang Islam dan melihat imej Islam sebagai sesuatu yang negatif.

4.1.2 Kurang Ilmu Pengetahuan dan Pendedahan

Kejahilan dan kurang pengetahuan orang bukan Islam juga dilihat antara punca Islamofobia. Sistem pendidikan sedia ada tidak mempunyai aspek khusus untuk mendedahkan masyarakat dengan sebarang ajaran Islam. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan tiadanya pendedahan terhadap ajaran Islam di peringkat rendah dan tinggi, Islam akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang menggugat gaya hidup dan ganas termasuk mempromosi ketidakadilan terutamanya apabia ianya melibatkan hak-hak wanita.

4.1.3 Prejudis dan Kesan Serangan Menara Pusat Perdagangan New York

Serangan menara Pusat Perdagangan Dunia pada 11 September 2001 merupakan pencetus dan kemuncak kepada Islamofobia. Mulai dari tarikh ini, Islam telah dijenamakan dengan keganasan dan masyarakat dunia sudah mempunyai persepsi umum bahawa Islam dan keganasan adalah sinonim. Kesan daripada peristiwa ini masyarakat dunia mula berprejudis kepada umat Islam. Ini ditambah lagi dengan siri pengeboman yang berlaku di seluruh dunia seperti di Madrid, di London dan malangnya jenayah ini sering kali dikaitkan dengan Islam. Sebagai contoh, peristiwa pengeboman di Oslo pada 22 Julai 2011 yang mengorbankan lapan nyawa dan beberapa jam selepas itu pembunuhan beramai-ramai 69 remaja di Utoya Island, Norway. Sejurus selepas pengeboman dan pembunuhan ini, akhbar-akhbar utama dunia seperti Washington Post, New York Times dan lain-lain telah mengesyaki bahawa penjenayah terbabit adalah Muslim sedangkan beliau ialah penganut Kristian Konservatif yang bernama Aders Breivik. Peristiwa ini menunjukkan betapa prejudisnya masyarakat barat terhadap Islam sehinggakan sebarang keganasan akan dikaitkan dengan Islam atau umat Islam.

4.1.4 Pengaruh Media dan Gerakan Islamofobia

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa media mempunyai pengaruh yang sangat kuat membentuk persepsi masyarakat. Media yang dikuasai oleh pihak yang prejudis kepada Islam sudah pasti akan menggunakan saluran ini untuk menanamkan perasaan kebimbangan dan kebencian kepada Islam. Ini ditambah lagi dengan gerakan Islamofobia yang mendapat pembiayaan yang lumayan oleh pihak-pihak tertentu. ’The Center for American Progress’ melaporkan terdapat tujuh yayasan yang telah membayar sebanyak USD42 juta untuk menanamkan ketakutan dan kebimbangan serta kebencian kepada Muslim di Amerika. Di antara badan yang membiayai gerakan Islamofobia ini ialah ‘Donors Capital Fund’, ‘Richard Mellon Scaife Foundations’, ‘Lynde and Harry Bradley Foundation’, ‘Newton D. dan Rochelle F. Becker Foundations’ and ‘Charitable Trust’, ’Russell Berrie Foundation’, ’Anchorage Charitable Fund’, ’William Rosenwald Family Fund’ and ’Fairbrook Foundation’. Dilaporkan juga bahawa Salman Rushdie telah dibayar sejumlah 850 ribu pound sterling untuk menghasilkan buku ‘Satanic Verses’ yang diterbitkan oleh penerbitan Viking.

4.2 Faktor Dalaman

Berbanding faktor luaran, faktor dalaman merujuk kepada Islamofobia yang berpunca daripada sikap, amalan, budaya, perlakuan umat Islam itu sendiri. Kelemahan dan kesilapan serta keganasan yang dilakukan segelintir umat Islam juga telah menyebabkan persepsi masyarakat yang serong terhadap Islam.

4.2.1 Kelemahan Penyebaran Maklumat

Di antara punca berlakunya Islamofobia ialah kelemahan dan kurang penyebaran maklumat mengenai Islam. Media-media kebanyakannya dimiliki oleh bukan Islam dan sering kali Islam ini diberikan liputan yang negatif. Didapati juga media tidak mempunyai maklumat yang tepat mengenai keganasan oleh gerakan agama yang lain bahkan tiada data yang lengkap negara Islam yang menjadi mangsa keganasan akibat daripada Islamofobia. Media yang dimiliki institusi Islam pula pada hakikatnya adalah kurang efisyen dan kurang berjaya menampilkan program-program yang mampu memperbetulkan persepsi negatif masyarakat terhadap Islam.

4.2.2 Isu Siapa Mewakili Islam?

Esposito dan MOgahed di dalam bukunya ’Who Speaks for Islam?: What a Billion Muslims Think’ menimbulkan beberapa persoalan mengenai siapa sebenarnya mewakili Islam. Ada di kalangan masyarakat melihat bahawa Osama bin Laden, Ayman Al Zawahiri, Muammar Gaddafi, Husni Mubarak, Saddam Hussein dan lain-lain mewakili umat Islam dan ini telah memberikan gambaran negatif terhadap Islam. Dalam isu ini, umat Islam perlu memastikan masyarakat dunia mengetahui bahawa mereka-mereka ini sama sekali tidak mewakili Islam bahkan telah menyeleweng dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

4.2.3 Kebangkitan Negara Islam

Kebangkitan kuasa politik Islam termasuk kemajuan teknologi seperti Iran dan Turki juga telah menimbulkan kebimbangan pihak tertentu terhadap pengaruh Islam. Kebangkitan ini juga berlaku pada kekuatan ekonomi negara-negara Islam seperti negara pengeluar minyak yang mula melabur dan membeli aset strategik di negara-negara lain. Fenomena ini menimbulkan keraguan dan kebimbangan ramai terhadap Islam. Umpamanya Iran sering kali dilihat sebagai ancaman kepada kestabilan di Timur Tengah sedangkan pada hakikatnya Israel yang tidak menghormati undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia lah punca sebenar dan utama ketidakstabilan di rantau Timur Tengah.

4.2.4 Salah faham Terhadap Konsep Jihad

Terdapat beberapa gerakan yang mendakwa mereka mewakili Islam dan berjihad memperjuangkan Islam tetapi jauh tersasar daripada ajaran agama. Konsep jihad yang sebenarnya menuntut untuk semua umat Islam berjuang di jalan Allah dengan mematuhi prinsip syariat dan etika. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya iqh al-Jihad: Dirasatun Muqaranatun li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Daw’ al-Qur’an wa al sunnah ada menggariskan ruanglingkup jihad yang dituntut oleh Islam. Gerakan ISIS umpamanya adalah kelompok yang telah memburukkan nama Islam dan telah membawa satu perjuangan yang jelas bertentangan dengan Islam. Malahan, kewujudannya juga disangsikan atas faktor tertentu yang menunjukkan mereka ini di taja dan didanai oleh pihak berkepentingan.

5.0 Islamofobia di Malaysia

Walaupun Malaysia merupakan negara Islam yang majoriti penduduknya adalah Islam, Islamofobia juga berlaku dikalangan masyarakat. Ini membuktikan Islamofobia ini boleh subur di mana-mana selagi mana ianya tidak diatasi dan dibendung dengan program yang berkesan.

5.1 Manifestasi Islamofobia di Malaysia

Manifestasi Islamofobia di Malaysia berlaku dalam pelbagai bentuk. Umpamanya, parti DAP dalam keadaan bekerjasama dengan parti PAS masih tetap tidak bersetuju dengan perlaksanaan hukum hudud. Ini ditambah dengan kenyataan keras Dato’ Seri Chua Soi Lek yang terang-terangan telah menghina undang-undang Islam. Dilaporkan juga terdapat segelintir pihak termasuk pimpinan agama lain yang menghina Islam seperti anggapan undang-undang Islam terlampau bodoh dan kuno dan sebagainya. Beberapa akhbar harian juga ada yang menerbitkan gambar yang sensitif kepada umat Islam seperti masakan babi dalam ‘Ramadhan Delights’ di akhbar ’the Star’. Didapati juga kes-kes melibatkan penghinaan terhadap Islam lebih-lebih lagi melalui laman sosial seperti ’Facebook’ dan ’Twitter’ yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Manifestasi Islamofobia di Malaysia ini ada juga dizahirkan dalam bentuk yang lain iaitu dengan menafikan hak berpakaian muslim dalam pertandingan renang di sebuah kompleks sukan di Selangor. Kes yang melibatkan kakitangan sebuah hotel terkemuka yang ditamatkan perkhidmatan kerana memakai tudung juga antara insiden yang boleh diklasifikasikan sebagai Islamofobia.

5.2 Faktor Islamofobia di Malaysia

5.2.1 Media

Peranan media di Malaysia sudah pasti menjadi salah satu punca berkembangnya fenomena Islamofobia. Gambaran negatif dan salah terhadap Islam seperti liputan larangan memasuki masjid oleh bukan Islam, bantahan bukan Islam membaca ayat al-Quran di dalam perucapan umum, kes memijak kepala lembu dan lain-lain telah menyuburkan lagi Islamofobia di Malaysia. Media juga kerap memaparkan insiden-insiden keganasan yang dilakukan orang Islam tanpa mengimbangkannya dengan jenayah bukan Islam. Media secara umumnya masih tidak dapat memainkan peranannya untuk membetulkan persepsi Islamofobia ini. Bahkan kerap kali media ini menayangkan program-program termasuk filem dan drama yang menimbulkan kekeliruan terhadap Islam.

5.2.2 Kurang Keberkesanan Institusi Agama

Umum sudah sedia maklum bahawa Malaysia menikmati kelebihan untuk menegakkan syiar Islam memandangkan banyaknya institusi agama yang ada untuk menjalankan dakwah ini. Bukan itu sahaja, institusi agama di negeri-negeri dan kerajaan persekutuan juga mempunyai kuasa dan bajet yang amat besar untuk dakwah Islam. Berdasarkan fakta ini sudah pastinya sepatutnya fenomena Islamofobia tidak akan berkembang dan mendapat tempat di negara ini sekiranya institusi Islam ini telah memainkan peranannya secara efisyen.

Namun demikian, apa yang berlaku ialah sebaliknya. Dalam keadaan ruang lingkup undang-undang dan peruntukan yang tinggi untuk Islam, fenomena Islamofobia ini masih berleluasa dan malahan semakin menyubur di negara ini. Kenyataan menghina undang-undang Islam, mempersoalkan institusi fatwa, memperleceh amalan ibadah umat Islam dan sebagainya membuktikan bahawa terdapat kelemahan yang amat ketara ada pada institusi Islam ini. Oleh itu, institusi Islam ini perlu melakukan transformasi segera demi memastikan peranan dan tanggungjawab terhadap Islam dapat dilaksanakan dengan berhikmah dan berkesan.

5.2.3 Kemahuan Politik

Oleh kerana Malaysia ini majoriti penduduknya beragama Islam, maka perhatian kurang diberikan bagi menangani Islamofobia. Ini ditambah pula dengan kurangnya kemahuan politik dan komitmen di mana ianya menafikan keperluan menangani isu Islamofobia. Sekiranya kemahuan politik itu ada dan mempunyai momentum yang kuat, sudah pasti pelbagai program ke arah membetulkan persepsi negatif terhadap Islam dalam konteks Islamofobia ini akan diadakan di seluruh negara. Sebagai contoh, dialog dan diskusi ilmiah menangani isu Islamofobia termasuk aspek toleransi agama adalah sangat kurang di Malaysia. Sekiranya ada, forum dan dialog ini hanya dipelopori golongan tertentu dan tidak sampai ke akar umbi. Memandangkan Islamofobia ini tidak menjadi isu utama kebanyakan ahli politik dan tiada inisiatif untuk mengatasinya, fenomena Islamofobia ini dijangka akan terus berkembang dan seterusnya mampu memberikan kesan yang agak signifikan kepada umat Islam.

5.2.4 Salah Faham Syariah

Secara umumnya, masyarakat di Malaysia masih tidak mempunyai kefahaman yang baik tentang Islam. Ini bukan sahaja berlaku di kalangan orang bukan Islam bahkan terjadi pada Muslim juga. Aspek yang sering disalahfaham tentang Islam ialah berkenaan dengan undang-undang hudud, pewarisan dan hak-hak wanita. Salah anggapan terhadap beberapa prinsip Shariah seperti faraid atau pewarisan menyebabkan ramai yang bimbang dan cuba mempertikai ajaran Islam. Perkara ini juga boleh membina persepsi negatif orang bukan Islam terhadap kepercayaan dan amalan fiqh yang terima dan diamalkan oleh umat Islam. Di samping itu, isu kedudukan wanita dalam Islam yang dilihat oleh orang bukan Islam sebagai menindas juga menjadi faktor Islamofobia di Malaysia.

5.2.5 Pengaruh Golongan Fundamentalis

Peristiwa jenayah al Maunah di Bukit Pelandok yang dilakukan oleh golongan berlatarbelakangkan agama merupakan salah satu punca terbinanya persepsi negatif terhadap Islam di Malaysia khususnya mengaitkan Islam dengan keganasan. Kemunculan golongan fundamentalist yang militan bahkan mendokong satu matlamat iaitu menghapuskan orang bukan Islam seperti Kumpulan Mujahidin Malaysia telah menyuburkan lagi fenomena Islamofobia. Melalui peristiwa dan perkembangan pengaruh golongan fundamentalis ini, Islam dilihat sebagai sesuatu yang sangat sinonim dengan keganasan dan menjadi punca ketidaktenteraman awam.

6.0 Inisiatif Membasmi Islamofobia

Seiring dengan perkembangan Islamofobia yang semakin meningkat di serata dunia, telah terdapat pelbagai inisiatif yang dilaksanakan dari segenap peringkat ke arah menangani isu ini. Program dan aktiviti yang dirancang dan diimplementasi ini merangkumi inisiatif yang dijalankan oleh masyarakat sivil, institusi, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, Pertubuhan Negara Islam dan Malaysia sendiri.

6.1 Masyarakat Sivil

Gerakan menangani Islamofobia ini telah giat dijalankan di seluruh dunia. Pelbagai aktiviti, kempen, forum, dialog dan penerbitan risalah ilmiah telah dilaksanakan secara sistematik dan berterusan. Terdapat beberapa organisasi dan institusi yang aktif menjalankan usaha ini antaranya Forum Against Islamophobia and Racism, the National Association of Muslim Police, Islamic Human Rights Commission di UK, the Council on American-Islamic Relations di Amerika, European Muslim Initiative for Social Cohesion di Denmark dan Perancis, Jewish-Muslim Cooperation Platform di Belgium, Austrian Muslim Initiative di Austria, Collectif Contre l’Islamophobie en France di Perancis, Ethnic Debate Forum and Fair Play di Denmark, , Western Thrace Minority University Graduates Association di Greece, Muslim Community of Bulgaria, Muslim Committee on Human Rights di Kazakhstan dan Federation of Western Thrace Turks in Europe di Jerman. Gerakan menangani dan memantau Islamofobia ini giat menjalankan aktiviti dan advokasi di seluruh dunia.

6.2 Peringkat Institusi

Terdapat juga di beberapa Negara yang memberikan reaksi positif terhadap fenomena Islamofobia. Ada beberapa Negara yang telah mengambil inisiatif dalam bentuk undang-undang dan polisi yang menyabitkan kesalahan berkaitan diskriminasi akibat Islamofobia. Umpamanya Ireland telah meluluskan undang-undang di mana sesiapa yang mengkritik mana-mana agama dikenakan hukuman denda sehingga 25,000 Euro. Senat Negara Republic Czech dan Britain telah mengharamkan kemunculan ahli politik Belanda iaitu Geert Wilders yang menjadi dalang dan pelopor Islamofobia. Mahkamah di Denmark telah mengenakan bayaran kepada seorang lelaki yang menggantung poster anti Islam. Hukuman juga dijatuhkan oleh pihak mahkamah di Belanda kerana menghina umat Islam. Mahkamah di Perancis juga telah mengharamkan risalah-risalah anti Islam dan apa-apa yang bertujuan menghasut masyarakat membenci Islam.

6.3 Pertubuhan Negara Islam

Setelah melihat kepada seriusnya kesan Islamofobia kepada umat Islam dan Negara Islam, Pertubuhan Negara-Negara Islam telah bersetuju untuk menubuhkan badan khas untuk memantau dan menangani isu ini. Semua negara-negara Islam telah bersetuju untuk menubuhkan “OIC Islamofobia Observatory’ secara rasmi pada 2007. Melalui penubuhan OIC Islamophobia Observatory’ sebanyak 4 laporan yang komprehensif telah dikeluarkan iaitu ‘the First Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory May 2007 to May 2008’, ‘the Second Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory June 2008 to April 2009’, ‘the Third Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory May 2009 to April 2010’ dan ‘the Fourth Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory June 2008 to April 2009 May 2010 to April 2011’. Kesemua laporan ini telah menyediakan fakta dan maklumat yang terperinci mengenai kes-kes Islamofobia yang berlaku di seluruh dunia. Laporan ini juga memaparkan segala aktiviti dan program yang telah dilaksanakan bagi menangani Islamofobia.

6.4 Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

Inisiatif Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam isu diskriminasi atas faktor agama telah pun dimulakan sejak 2001 iaitu semasa ‘Durban World Conference on Racism, Racial Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance’. Atas faktor lobi Pertubuhan Negara-Negara Islam melalui ‘OIC Islamophobia Observatory’, ‘United Nation Human Rights Council’ akhirnya telah membuat resolusi menyokong usaha-usaha menangani isu Islamofobia ini. Sebagai contoh, ‘the Ministerial meeting at the 62nd Session of the UN General Assembly on October 4-5, 2007’ di New York yang membincangkan topik ‘the High-Level Dialogue on Inter-religious and Intercultural Understanding and Cooperation for Peace’ telah mengeluarkan resolusi iaitu ‘the UN Resolution on Combating Defamation of Religions: Human Rights Council Resolution 7/19. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu juga telah melantik ‘Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance’ yang bertanggungjawab secara khusus menangani isu diskriminasi etnik termasuk Islamofobia.

6.5 Malaysia

Seiring dengan inisiatif di peringkat antarabangsa, Malaysia juga mengorak langkah untuk terlibat sama dalam usaha memerangi Islamofobia. Malaysia telah menyokong Deklarasi dari Mesyuarat Penyelarasan Tahunan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Bagi Negara Anggota OIC Yang Menentang Islamofobia di Ibu Pejabat PBB, New York pada 24 September 2010. Dalam masa yang sama, Malaysia juga telah melancarkan “Global Movement of the Moderates”. Di peringkat masyarakat sivil pula, badan bukan kerajaan telah awal-awal lagi menubuhkan ‘Allied Coordinating Committee of Islamic NGO’s’ (ACCIN) iaitu gabungan badan bukan kerajaan Islam untuk bersama-sama menjadi pemantau Islamofobia di Malaysia. Pada waktu ini, Malaysia sedang dalam perancangan di bawah inisiatif Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk menubuhkan badan atau gerakan menangani dan memantau isu Islamofobia. Gerakan ini akan dinamakan sebagai “Malaysia Islamofobia Observatory” untuk diselaraskan dengan “OIC Islamofobia Observatory” dan seterusnya “United Nation Islamofobia Observatory”.

7.0 Strategi Bersepadu Mengatasi Islamofobia

Walaupun telah wujud inisiatif untuk mengatasi Islamofobia di peringkat tempatan dan antarabangsa, bahagian ini mengesyorkan beberapa cadangan bagi melengkapkan usaha-usaha sedia ada. Institusi Islam, individu dan pihak yang bertanggungjawab dalam dakwah Islam perlu menggembleng tenaga secara intensif bagi menggerakkan pelbagai aktiviti dan program tangani Islamofobia. Pendekatan yang perlu dilaksanakan juga perlulah bermodelkan ‘konsep wasatiyah’ atau kesederhanaan dan berbentuk pendidikan dan dakwah. Konsep Wasatiyah dan Pendekatan Dakwah dan Pendidikan ini akan dapat mewujudkan persepsi dan kefahaman masyarakat muumuu dan dunia terhadap Islam. Pendekatan radikal, agresif dan berbentuk kekerasan bukan sahaja menimbulkan fitnah dan salah faham terhadap Islam, malahan hanya menjadi pencetus kepada persepsi buruk dan benci terhadap Islam dan orang Islam itu sendiri.

7.1 Media

Antara perkara utama yang perlu diberikan perhatian ialah fungsi media dalam membentuk persepsi dan pemikiran masyarakat. Media harus lebih bertanggungjawab dalam memastikan program yang disiarkan termasuk berita yang dipaparkan tidak menggambarkan perkara yang salah tentang Islam. Media sepatutnya menerbitkan program dan rancangan termasuk dokumentari mengenai realiti Islamofobia berdasarkan fakta yang sahih.

7.2 Membina Kefahaman

Merangka strategi dan program pendidikan yang komprehensif adalah amat perlu dalam proses membina kefahaman tentang Islam kepada bukan Islam dan Muslim. Dalam aspek ini, kesedaran mengenai Islamofobia perlu diserapkan dalam silibus di sekolah. Islam perlu disebar dan diajar di sekolah dengan kaedah yang lebih segar dan seterusnya menonjolkan ajaran Islam itu sendiri yang adil dan sesuai di semua zaman. Dalam masa yang sama, program secara berterusan memberi kesedaran dan kefahaman mengenai Islamofobia perlu juga dijalankan di peringkat masjid, daerah, negeri dan kebangsaan. Umpamanya di dalam kes di Johor yang melibatkan sekumpulan pengikut Budha yang menjalankan upacara keagamaan di surah sebuah hotel, badan bukan kerajaan ABIM telah mengambil langkah pro-aktif membuat pertemuan dengan pemimpin tertinggi agama Budha Malaysia dan mendapatkan penjelasan terhadap insiden tersebut yang akhirnya dapat diselesaikan dengan suasana harmoni.

7.3 Latihan, Forum dan Dialog

Latihan perlu diberikan kepada mereka yang terlibat dalam menangani isu Islamofobia ini. Melalui latihan yang sesuai mereka ini mampu berperanan sebagai agen untuk menyebarkan risalah Islam. Di samping itu, penganjuran forum, dialog, bengkel toleransi agama dan hubungan antara agama juga perlu dipergiatkan. Kempen kesedaran dan program kepada kakitangan kerajaan dan swasta serta masyarakat juga perlu dilaksanakan secara berterusan. Sebagai contoh, ABIM bergiat aktif dalam program berbentuk kerjasama dengan badan bukan Kerajaan yang mewakili agama Kristian, Budha, Hindu dan lain-lain melalu kegiatan budaya dan aktiviti kemasyarakatan.

7.4 Penyelidikan

Umat Islam sudah sekian lama mengalami masalah kemandulan intelektual. Terlalu sedikit penyelidikan bermutu yang telah dikeluarkan oleh negara Islam di dunia. Sehubungan dengan itu, umat Islam melalui institusi sedia ada perlu meningkatkan penyelidikan yang berkualiti mengenai Islamofobia. Penyelidikan ini kemudiannya perlu diterbitkan dan disebarkan ke seluruh pelusuk dunia. Kajian ini merangkumi laporan Islamofobia, insiden Islamofobia, statistik Islamofobia dan sebagainya. Institusi Islam ini juga dinasihatkan untuk merekodkan, memantau dan membina sistem maklumat mengenai insiden Islamofobia dan ianya boleh dibaca oleh semua pihak.

7.5 Meningkatkan Kerjasama Dengan Pihak Berkuasa, Badan Bukan Kerajaan dan Pertubuhan Antarabangsa

Polis dan pihak berkuasa agama perlu berkerjasama menanamkan kesedaran masyarakat mengenai Islamofobia. Ini memandangkan institusi ini menyimpan rekod, statistik insiden Islamofobia dan maklumat yang lain. Di peringkat yang lain badan bukan kerajaan juga perlu bekerjasama dengan agensi kerajaan dan institusi agama. Usaha ini tidak akan lengkap sekiranya tiadanya jaringan kerjasama mantap dengan pertubuhan diperingkat serantau dan antarabangsa. Membina jaringan dan kerjasama dengan institusi luar negara adalah perkara yang sangat perlu dilaksanakam terutamanya untuk memastikan keterlibatan dengan gerakan membasmi Islamofobia diperingkat antarabangsa.

8.0 Kesimpulan

Islamofobia bukanlah fenomena baru di alaf ini. Islamofobia telah lama berlaku sejak zaman awal perkembangan Islam di mana pada waktu itu Islam dipandang sebagai sesuatu ajaran yang asing bagi penduduk Mekah. Fakta ini disokong oleh sepotong hadis Rasullulah Sallallahualaihiwasallam diriwayatkan Abu Hurairah yang bermaksud:

“Islam bermula sebagai (sesuatu yang) asing dan akan kembali menjadi (sesuatu yang) asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu”. (Sahih Muslim, Hadis 145, Bab Iman)

Hadis ini secara jelas membuktikan bahawa Islam juga akan digambarkan dengan pelbagai perkara yang negatif sepertimana ianya terjadi ketika awal dakwah Rasulullah. Persepsi melihat Islam sebagai ajaran yang asing dan tidak sesuai dengan budaya, hak asasi manusia dan nilai-nilai murni adalah perkara yang telah dijangkakan oleh Rasulullah. Hadis ini memberikan tanggungjawab kepada umat Islam untuk berusaha memperbetulkan persepsi ini dan seterusnya meletakkan Islam itu di tempat yang sepatutnya serta difahami oleh masyarakat.

Berdasarkan kepada manifestasi dan implikasi Islamofobia kepada kehidupan, mental, fizikal dan sosio ekonomi umat Islam, usaha-usaha ke arah menangani isu ini perlu digembleng secara berhikmah dan berterusan. Inisiatif bersepadu melalui kerjasama di setiap peringkat menerusi jaringan kerja yang mantap akan dapat memastikan usaha mengatasi Islamofobia dapat dicapai. Segala gerakan, usaha, inisiatif dan program ini merupakan salah satu cabang jihad demi menegakkan Islam di muka bumi ini. Bagi memastikan setiap usaha dakwah ini mencapai matlamatnya, istiqamah, iltizam dan itqan merupakan konsep yang sewajarnya dijadikan teras utama.

Bibliografi

Allen, C. (2007). Islamophobia. London: Ashgate.

Allen, C. (2001). Islamophobia in the Media Since September 11th. Working Paper for a Conference on Exploring Islamophobia, Deepening Our Understanding of Islam and Muslims. 29th May 2009, University of Westminster, London.

Allen, C. (2001). An Overview of Key Islamophobia Research. London: National Association of Muslim Police.

Bunzl, Matti (2007) Anti-semitism and Islamophobia: Hatreds Old and New in Europe. Chicago: Prickly Paradigm Press.

Doudou Denien. (2006). International Service for Human Right’s summaries of documents for the UN Commission on Human Rights in the 62nd Session and Human Rights Council 2nd Session on Contemporary Forms of Racism, Racial Ddiscrimination, Xenophobiaand Related Intolerance. Geneva: UNHCR.

Edvaarson, L. (2008). Islamophobia, Features of Islamophobia and Strategies Against It. Malmo: Malmo University.

Esposito, L, John. (1999) The Islamic Threat – Myth or Reality? New York: Oxford University Press.

Esposito, L. John. and Mogahed, Dalia. (2001). Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Think. New York: Gallup Press.

Esposito, L. John and Ibrahim Kalin. (2010). Islamophobia:The Challenge of Pluralism in the 21st Century. Oxford: Oxford University Press.

Faliq, A. (Ed.). (2010). Islamophobia and Anti-Muslim Hatred: Causes and Remedies. The Arches, 4 (7).

Henk Dekker and Jolanda van der Noll. (2009). Islamophobia and Its Origins A Study Among Dutch Youth. Leiden: Leiden University.

Ingrid Ramberg. (2004). Islamophobia and Its Consequences on Young People, Seminar Report. Hungary: Council of Europe.

Instead. (2004). Commission on British Muslims and Islamophobia. London: Instead.

Lambert, R. and Jonathan, Githens-mazer. (2010). Islamophobia and Anti-Muslim Hate Crime: UK Case Studies. Exeter: Exeter University Press.

Liz Fikete. (2008). Integration, Islamophobia and Civil Rights in Europe. London: Institute of Race Relation.

The Pew Forum on Religion and Public Life (2009). Views of Religious Similarities and Differences: Muslims Widely Seen as Facing Discrimination.

The First Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory May 2007 to May 2008.

The Second Annual Report on Islamophfobia by the OIC Observatory June 2008 to April 2009.

The Third Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory May 2009 to April 2010.

The Fourth Annual Report on Islamophobia by the OIC Observatory May 2010 to April 2011.

The Runnymede Trust. (2011) Islamophobia:A Challenge For All of Us. London: Runnymede.

Zaki, Yacub. (2011). The Politics of Islamophobia. Talas, Turki: ERUSAM.

Turkey a rare bright spot in Islamic finance’s trying year

Turkey a rare bright spot in Islamic finance’s trying year

Bloomberg/Dubai Available http://www.khaleejtimes.com/business/banking-finance/turkey-a-rare-bright-spot-in-islamic-finances-trying-year

Turkey’s economic and political stability will boost investor confidence and participation banking will be a direct beneficiary.
Two Turkish banks, Kuveyt Turk and Albaraka Turk, are marketing international sukuk issues this week.
In a year to forget for the Islamic finance industry, this month’s Turkish election may prove the high point.

Two Turkish banks, Kuveyt Turk and Albaraka Turk, are marketing international sukuk issues this week in what may herald a revival of the Shariah-compliant industry in the country after the AK Party regained its parliamentary majority this month. The government’s Islamic drive had foundered following a previously inconclusive election in June as sukuk sales dwindled and the largest-listed state lender halted plans to set up a Shariah-compliant unit.

“A lot of the transactions that were on hold are being dusted off right now,” Rizwan H. Kanji, a Dubai-based partner at law firm King & Spalding who structures Islamic deals, said by phone from Riyadh. “We’re in the next phase of the growth of participation banking in Turkey.”

The return to majority rule of the party co-founded by Turkish President Recep Tayyip Erdogan comes at a time when global sales of sukuk are heading for their slowest year since 2010. The AK Party has introduced Islamic units at state banks and expanded Shariah-compliant finance education at universities.

Unmet demand

Kuveyt Turk meets investors this week before a potential $400 million sukuk sale, while Albaraka started meetings on November 13 before a Tier 2 subordinated offering.

Economic and political stability in Turkey will boost investor confidence and participation banking will be a direct beneficiary, according to Ashar Nazim, a partner at Ernst & Young’s Global Islamic Banking Centre. Untapped demand for banking that adheres to the religion’s ban on interest means the industry could expand as much as 10-fold in Turkey, he said.

“There’s no need to rush,” said Melih Murat Borekci, the London-based co-head of equity research at Yapi Kredi Yatirim, a Turkish brokerage. “I don’t think that there will be a change to AK Party’s intention to establish state presence in participation banking, but there could be changes to the previous economy management. New appointees would need time set their own plans and timeline.”

Halkbank, the country’s biggest state-controlled publicly-traded lender, withdrew its application for an Islamic banking unit before this month’s elections.

Despite Erdogan’s ambition to increase the proportion of Shariah-compliant banking assets to as much as 20 per cent of the market by 2023, for several years they haven’t gained market share. In September they were at 5.1 per cent, their lowest as a percentage of the entire industry’s assets in almost three years.

Turkey’s cabinet appointed Mehmet Ali Akben, a career Islamic banker who has worked at two of the country’s five Shariah-compliant banks, to lead the Banking Regulation and Supervision Agency in May. The regulator approved state-run Ziraat Bank’s Islamic unit the same month.

Vakifbank’s main shareholder got the regulator’s nod for its own unit a month later, while Halkbank looks poised to revive its plans.

“The Ziraat participation arm is already in action, we’re going to see another two state banks set up these units in the first half 2016 and we’ll have three participation banks,” said Aykut Ahlatcioglu, a banking analyst at Istanbul-based brokerage Oyak Menkul Degerler. “Participation banking will grow faster than their conventional peers.” – Bloomberg

Don’t let TPP jeopardise Malaysia’s future

Don’t let TPP jeopardise Malaysia’s future

By BY JOSEPH STIGLITZ AND ADAM HERSH

http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/dont-let-tpp-jeopardise-malaysias-future

Prime Minister Datuk Seri Najib Razak is facing his last best chance to reverse the course of the Trans-Pacific Partnership, or TPP, a new international economic agreement that would lock in unequal trading relationships between advanced economy countries, such as the United States, Japan, Canada, and Australia, and developing economies like Malaysia.

TPP negotiators are now in what they hope is the final round to conclude this agreement. Political leaders will boast of negotiating for the best interests of their people and country.

But the reality is that special corporate interests – in the United States as elsewhere – have been given far too much influence on the negotiations. The agreement will go far beyond just cutting tariffs and quotas to mandate fundamental changes in each country’s legal, judicial, and regulatory institutions – a sop to the moneyed lobbies who have had more access to the process than concerned citizens or even lawmakers.

Given past experience with US-led trade agreements, and what we glean from documents leaked from the confidential negotiations, it is clear that Malaysia’s negotiators are giving away much to advanced country business interests.
It is less clear why they would, given the economic loss Malaysia is expected to get in return for such a deal.

Typically, one thinks of negotiation as one side giving something in order to get something else in return. But with the TPP, it is not clear what Malaysia would be getting.

Economists at the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, forecast that Malaysia would actually be a net trade loser as a result of joining TPP, with difference between the value Malaysia produces for export and the value it imports, the trade balance, declining by US$17 billion (RM75 billion) per year as a result of the agreement. In other words, the TPP would make Malaysia worse off by the most straightforward of economic measures.

These trade agreements are not free-trade agreements, but managed trade agreements, and typically managed for the interests of corporate interests.

And while the name Trans-Pacific Partnership suggests a “partnership”, it is a special kind of partnership, where one country, the US, calls most of the shots, giving into other “partners” the bare minimum necessary to secure compliance from their corporate and other special interests.

Not surprisingly, the big winners are corporate interests in the US, the big losers are ordinary citizens, both in the US and elsewhere.

But Malaysia stands out as one of the countries where as it now stands even the country’s economic interests stand to lose, with iron and steel, aluminium, mineral fuels, plastics, and rubber are among the sectors that will be hurt.

The shock to this industrial employment and investment will occur at the same time that Malaysian agricultural producers face greater import competition.

But the harm the TPP would do to Malaysian industry is just the tip of the iceberg. Other features make it an even more dramatically bad deal.

First, TPP would restrict member countries’ governments – including Malaysia’s – from passing regulations to protect public health, safety, and the environment, or any other aspect of the public good.

That’s because the TPP would create investor-state dispute settlement (ISDS) mechanisms that would allow foreigners to sue the government when they think a regulation will harm their profits. The arbitration would be private and binding, even if the outcome contradicts domestic laws.

And the company could be compensated for the loss of its expected profits, not just for its past investments, even if its profits are generated by selling products that kill people and if there is no discrimination involved in the regulation.

International corporate interests tout ISDS mechanisms as investment-protecting, but that is sheer nonsense: they are demanding similar provisions of European countries whose legal system provides every bit as good protection for property rights as the US.

In reality they are a backhanded way of undermining countries’ ability to protect the health and safety of their citizens, the environment, or even the economy. Cigarette companies, for instance, can sue a government for requiring particular packaging for tobacco products –simply by claiming it hurts their profits.

These are not hypothetical threats – similar investment agreements already exist and have led to such suits.

Malaysia’s TPP partner Peru is currently facing a US$800 million claim by US investor Renco over whether Renco can continue to operate a lead smelter – ranked among the world’s 10 most polluted sites – and whether it can avoid paying compensation for the victims and to remediate the site.

In another case, Australia is currently facing a suit over public health warning labels on cigarette packages intended to curb tobacco smoking, as is Uruguay (which is not a TPP partner).

Canada, under threat of suit, backed down from similar proposed regulations. And Mexico has been forced to pay US$15 million after arbitrators found error with a state government decision shut down an unpermitted toxic waste dump found to be leaking into the groundwater.

Existing ISDS mechanisms are bad enough. Their radical expansion under TPP would be disastrous.

Second, the TPP would effectively outlaw countries’ efforts to protect themselves from international financial speculators, who inject money into local economies when they’re hot and take money out as soon as they cool.

Such unchecked short-term capital flows cause instability and promote crises, as Malaysia knows full well from the 1997-98 Asian financial crisis. Malaysia used capital controls to protect its people from the worst effects of that crisis.

The result was a shorter and shallower downturn than elsewhere, with a smaller legacy of debt burdening future growth.

Mainstream economists now widely recognise that capital controls are an essential tool for financial regulation – even the International Monetary Fund, which once campaigned against them, has finally admitted their importance.

Since the crisis, Malaysia, has discarded its capital controls, but would be well advised to reinstate them were it to face another episode of financial turbulence like the last.

The TPP would effectively prevent it from even having the choice of reinstating them in the future – throwing it into the hands of the IMF, with the consequence surrender of its economic sovereignty, or forcing it to face even worse choices.

Malaysians need to reflect: what would have happened back then if there had been an agreement like TPP in place? Most likely, Malaysia would still be suffering the economic and political consequences.

A third way TPP locks in the unequal advantages of advanced economy countries is by raising intellectual property (IP) protection in ways that raise profits for intellectual property owners at the expense of everyone else.

The impact of more stringent IP can be seen most clearly when it comes to life-saving medicines. Driven by “Big Pharma” lobbyists, American negotiators are pressing TPP countries to accept protections that will boost their profits, not from innovating new medicines but by keeping potential competitors out of the market and charging consumers higher prices.

It accomplishes this through a variety of seemingly arcane rule changes – buried in jargon about “patent linkage” and “biologics” – which collectively would allow pharmaceutical companies to extend their monopolies for many more years than they currently can.

Mylan, a leading generic medicine manufacturer, has warned that TPP may in effect shut their business out of participating countries – meaning not only will Malaysians pay more for medicines, but that some medicines may cease to be readily available in Malaysia.

Rightly done, greater trade and investment integration with the world promises a lot for Malaysia, but the TPP is not the way to accomplish it.

There is no evidence that such kinds of provisions are contained in the TPP. What they will do is ensure that more of the wages of hardworking Malaysians end up in the pockets of global corporations.

If Najib truly believes in putting the Malaysian people first, he will instruct his negotiators in Atlanta to ensure (a) that Malaysia at least gains economically from the trade agreement; (b) that its citizens continue to have access to generic medicines at affordable prices; and (c) that the TPP leaves Malaysia’s economic future its own hands, not those of multinational investors.

The bottom line must be that TPP make space for Malaysia’s development needs. His negotiators have a hard task ahead, for as it now stands, TPP is designed to set the economy back and to take away some of the critical tools that it needs to promote the health of its people and its economy. – October 2, 2015.

* Joseph Stiglitz, a Nobel laureate in economics, is University Professor at Columbia University and chief economist at the Roosevelt Institute. Adam Hersh is senior economist at the Roosevelt Institute and visiting scholar at Columbia University’s Initiative for Policy Dialogue.

Islamic Finance market set to reach $3.25 trillion by 2020

Islamic Finance market set to reach $3.25 trillion by 2020 Commercial banking contributes to about $1.34 trillion, and expected to be at more than $2.5 trillion by 2020

Available at: http://gulfnews.com/business/economy/islamic-finance-market-set-to-reach-3-25-trillion-by-2020-1.1591447

Dubai: World Islamic finance market is set to almost double by 2020 from the current $1.81 trillion to $3.25 trillion, led by banking and Takaful assets, a study has revealed.

Commercial banking contributes to about $1.34 trillion, while $33.4 billion is contributed by takaful insurance, while sukuks contribute to about $295 billion of the world Islamic Finance market.

“It is growing at about 10 per cent per annum, with the significant concentration of wealth in Islamic banking,” said Mustafa Adel, Acting Head of Islamic Finance at Thomson Reuters, adding commercial banking assets is projected to reach $2.6 trillion by 2020.

The growth has been fuelled by banking and Takaful assets, which have grown 12 per cent and 10 per cent respectively, while sukuk and funds witnessed modest growth of 6 per cent and 7 per cent respectively.

Various countries in the Islamic finance space are very sensitive to issues like interest rates and falling oil prices, and experts reckon this could have strong implications for the emerging economies.

“The chilling effect of a toxic trifecta of macro economic risk-anaemic real sector growth, lower capital inflows, and worsening domestic finances sparked by expected US interest rates rises, would combine to create strong downward pressure on emerging economies,” stated the report, titled ‘State of the Global Islamic Economy 2015/16’.

The continued presence of significant macroeconomic and geopolitical hazards do not augur well for Islamic Finance sector. Economically many countries like Indonesia and Turkey remain fairly exposed to this damaging trifecta of low real sector growth, reduced capital inflows and impact of rising rates in the US.

As far as the falling oil prices are concerned, the situation presents a broader dilemma for various Islamic countries, on how they would maintain their long term public spending without impacting its fiscal sustainability.

Dubai’s competencies:

“With the Islamic economy, we are utilising Dubai competencies in general, as it is a well developed trade hub, it has well developed physical and regulatory infrastructure,” said Abdulla Mohammad Al Awar, chief executive of Dubai Islamic Economy Development Centre.

“Our concentration is on creating synergies within sectors, like for example finance is used to fuel growth in Halal, tourism, etc, and that’s the ultimate goal,” he added.

But with this comes many challenges, experts said.

“Companies are not able to tap the global Muslim market because standards and regulations vary significantly. That obviously is a challenge, but there is a huge opportunity as well that exist within that. Countries in the Asean, GCC region is looking to developed a single standardised structure, so with that companies would be able to achieve the economies of scale as opposed to global chains,” Adel said.

My Story: Happy Birthday My Sweet Wife, Hanani Harun

Exclusive to my beloved Wife, Hanani Harun.

A Person who brings a smile on my face
A Person who always laugh at my jokes
A Person who always is there by my side

I wish you happy birthday and may Allah grant His blessing to you.

Thank you so much for being in my life and making it so meaningful.

“And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquillity in them; and He placed between you affection and mercy. Indeed in that are signs for a people who give thought.” (Ar-Ruum 30:21)

Your Hubby
ZULKIFLI HASAN

IMG_0637

PROCLAMATION OF INDEPENDENCE OF MALAYA 31st AUGUST 1957

Your Majesties, Your Royal Highnesses, Your Highnesses, Your Excellencies, People of Persekutuan Tanah Melayu.

I am indeed proud that on this, the greatest day in Malaya’s history it falls to my lot to proclaim the formal independence of this country. Today as new page is turned, and Malaya steps forward to take her rightful place as a free and independent partner in the great comity of nations – a new nation is born and though we fully realize that difficulties and problems lie ahead, we are confident that, with the blessing of God, these difficulties will be overcome and that today’s events, down the avenues of history, will be our inspiration and our guide. It is therefore with a feeling of particular solemnity that we have listened to the eloquent words of His Royal Highness and in particular to the moving message he has conveyed from Her Majesty the Queen. We are indeed honored that Her Majesty should have deputed her own uncle, His Royal Highness, to be with us on this occasion particularly when we remember that he is no stranger to this land: We recall too with pleasure his previous visit to Malaya and happy recollections of his stay have remained with us.

His Royal Highness has spoken in moving words of the past associations of our two countries. We in Malaya have a long history, but we do not lightly forget old relationships.

For many years past our fortunes have been linked with those of Great Britain and we recall in particular the comradeship of two world wars. We remember too the products of our association; justice before the law, the legacy of an efficient public service and the highest standard of living in Asia. We shall therefore always remember with gratitude the assistance which we have received from Great Britain down our long path to nationhood; an assistance which culminated today with the proclamation of Malaya’s independence.

But the long-standing friendship between our countries does not cease with independence: Rather it takes on a new form. As you have heard in the gracious message from Her Majesty the Queen, Malaya will henceforward take her place in the great Commonwealth of Independent Nations whose members are found in all parts of the world, and as an equal partner in that great association. We in this country will do all in our power to promote its well-being in the interests of mankind in general and in the particular service of world peace.

Thus today a new chapter opens in our relationship with Britain; our colonial status has given place to full equality but we are confident that, fortified by old associations, and linked by old memories, our ties with Britain will grow ever stronger and more durable.

British will ever find in us her best friend, and it is a source of much gratification to my government that British civil servants will continue to serve in this country to assist us in the solution of the many problems which independence will present.

But while we think of the past, we look forward in faith and hope to the future; from henceforth we are masters of our destiny, and the welfare of this beloved land is our own responsibility: Let no one think we have reached the end of the road: Independence is indeed a milestone, but it is only the threshold to high endeavor — the creation of a new and sovereign state. At this solemn moment therefore I call upon you all to dedicate yourselves to the service of the new Malaya: To work and strive with hand and brain to create a new nation, inspired by the ideals of justice and liberty — a beacon of light in a disturbed and distracted world.

High confidence has been reposed in us; let us unitedly face the challenge of the years.

And so with remembrance for the past, and with confidence in the future, under the providence of God, we shall succeed.

PROCLAMATION OF INDEPENDENCE: IN THE NAME OF GOD, THE COMPASSIONATE, THE MERCIFUL. PRAISE BE TO GOD, THE LORD OF THE UNIVERSE AND MAY THE BLESSINGS AND PEACE OF GOD UPON HIS messengers. Whereas the time has now arrived when the people of the Persekutuan Tanah Melayu will assume the status of a free independent and sovereign nation among the nations of the World.

AND WHEREAS by an agreement styled the Federation of Malaya Agreement, 1957, between Her Majesty the Queen and Their Highness the Rulers of the Malay states it was agreed that the Malay states of lohore, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Trengganu and Perak and the former Settlements of Malacca and Penang should as from the 31st day of August, 1957, be formed into a new Federation of States by the name of Persekutuan Tanah Melayu.

AND WHEREAS it was further agreed between the parties to the said agreement that the Settlements of Malacca and Penang aforesaid should as from the said date cease to form part of Her Majesty’s dominions and that Her Majesty should cease to exercise any sovereignty over them.

AND WHEREAS it was further agreed by the parties aforesaid that the Federation of Malaya Agreement, 1948, and all other agreements subsisting between Her Majesty the Queen and Their Highness the Rulers or anyone of them immediately before the said date should be revoked as from that date and that all powers and jurisdiction of Her Majesty or of the Parliament of the United Kingdom in or in respects of the Settlements aforesaid or the Malay States or the Federation as a whole should come to an end.

AND WHEREAS effect has been given in the Federation of Malaya Agreement, 1957, by Her Majesty the Queen, Their Highnesses the Rulers, the Parliament of the United Kingdom and Legislatures of the Federation and of the Malay States.

AND WHEREAS a constitution for the government of the Persekutuan Tanah Melayu has been established as the supreme law thereof.

AND WHEREAS by the federal constitution aforesaid provision is made to safeguard the rights and prerogatives of Their Highness the Rulers and the fundamental rights and liberties of the people and to provide for the peaceful and orderly advancement of the Persekutuan Tanah Melayu as a constitutional monarchy based on parliamentary democracy.

And whereas the federal constitution aforesaid having been approved by an Ordinance of the Federal Legislatures, by the Enactments of the Malay states and by resolutions of the legislatures of Malacca and Penang has come into force on the 31st day of August, 1957, aforesaid.

Now in the name of God the Compassionate, the Merciful, I, Tunku Abdul Rahman Putra Ibni Al-Marhum Sultan Abdul Hamid Halimshah, prime minister of the Persekutuan Tanah Melayu, with the concurrence and approval of Their Highnesses the Rulers of the Malay States do hereby proclaim and declare on behalf of the people of the Persekutuan Tanah Melayu that as from the 31st day of August, 1957 the Persekutuan Tanah Melayu comprising the states of Johore, Pahang, Negri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Trengganu, Perak, Malacca and Penang is and with God’s blessing shall be forever a sovereign democratic and independent state founded upon the principles of liberty and justice and ever seeking the welfare and happiness of its people and the maintenance of a just peace among all nations.

Best Regards
ZULKIFLI HASAN

 • DSC_1149
 • Cornell University, USA

  MENGARUS PERDANAKAN MESEJ RAHMATAN LIL’ALAMIN

  MENGARUS PERDANAKAN MESEJ RAHMATAN LIL’ALAMIN

  Zulkifli Hasan (Ph.D)
  Yang Dipertua ABIM Negeri Sembilan
  Exco (Shariah dan kewangan Islam), Angkatan Belia Islam Malaysia
  E-mail: zul361977@yahoo.com Weblog: https://zulkiflihasan.wordpress.com

  ABSTRAK

  “Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”. (al-Anbiya: 107)

  ALU-ALUAN

  Yang Dihormati Pengerusi Majlis,
  Yang Dikasihi Dato’ Dr. Siddiq Fadzil, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH),
  Yang Dikasihi Haji Amidi Dato’ Abdul Manan, Presiden ABIM,
  Yang Dikasihi Ustaz Haji Ariffin Omar, Pengerusi Syura WAP Negeri Sembilan,
  Yang Dikasihi, Haji Mohamed Anuar Yusof, Pengerusi Wadah, Negeri Sembilan,
  Yang Dihormati Dato’ Mohamed Hussein, Pengerusi Lembaga Sri Seremban,
  Yang Dihormati Haji Khalil Jali, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Seremban,
  Yang Dikasihi sahabat saya, saudara Fakruradzi Abdullah, Presiden Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan (PPINS),
  Pimpinan dan Ahli Jawatankuasa Wadah, ABIM, PPINS peringkat Pusat, Negeri dan Daerah, guru-guru, barisan pengurusan dan pentadbir Sekolah Sri Seremban,
  Para petugas Muktamar dan Seluruh hadirin dan hadirat.

  Salam Ijtima’ Harakiyy dihulurkan bagi semua warga ABIMN9, Wadah Pencerdasan Umat, PPINS sama ada perwakilan, pemerhati dan juga urusetia.Tidak lupa juga kepada para jemputan dari jauh dan dekat yang sudi hadir bagi memeriahkan Ijtima’ Harakiyy seiring dengan Muktamar Sanawi ke-42 ABIMN9 dan ke-10 Wadah Pencerdasan Umat Negeri Sembilan. Semoga kehadiran kita ini dikira sebagai amal ibadah dan antara bukti kasih sayang kita pada jemaah yang kita dukungi sehingga hari ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmah dan barakah kepada setiap yang hadir pada hari ini. Seterusnya juga, diucapkan terlebih awal selamat menyambut hari Kemerdekaan yang ke-58 kepada semua.

  ABIM 44 TAHUN dan ABIMN9 42 TAHUN

  6 Ogos 1971 merupakan tarikh yang begitu besar maknanya kepada kita semua. Pada tahun ini ABIM telah mengadakan sambutan Hari Lahirnya tepat pada 6 Ogos sebagai simbolik kepada sejarah panjang jatuh bangun jemaah ini dipersada dakwah tanahair dan dunia umumnya. Begitu juga dengan ABIMN9 yang kini hampir mencecah usia 42 tahun yang terus menabur jasa di bumi bertuah ini. Lebih 44 tahun yang lalu, jemaah ini telah dilahirkan atas dasar Islah dan tajdid. Hingga ke hari ini, kita masih istiqamah meneruskan perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan dengan visi yang begitu jelas iaitu ‘Membina Dan Memimpin Tamadun Khayra Ummah’. Visi ini diperkukuhkan dengan misi ABIM iaitu menjadi ‘Gerakan Islam Yang Komprehensif untuk Merealisasikan Cita-cita Islamiyyah’

  ABIM adalah sebuah gerakan yang bertunjangkan ilmu ‘knowledge-based’ dan mengambil pendekatan wasatiyah (kesederhanaan) berasaskan kepada realiti masyarakat setempat di samping memegang teguh prinsip-prinsip Islam serta kesepaduan ilmu, iman dan amal dalam kerangka pembangunan manusia. Pengiktirafan kepada ABIM begitu saya rasakan menerusi pengalaman semasa berada di luar Negara di mana hampir kesemua gerakan Islam yang ditemui mengenali ABIM sebagai sebuah gerakan Islam yang dinamik dan progresif. Bagi melahirkan masyarakat madani bercirikan ummatan wasatan yang dinukilkan di dalam al Quran, ABIM terus berazam untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan dan berwawasan menerusi usaha pembudayaan budaya ilmu dan membaca, penghayatan amalan kerohanian, penghayatan amal shura dan amal jama’iyy dan penghayatan ruh Islah dan Jihad fi Sabilillah.

  Hingga hari ini, telah ramai sahabat-sahabat kita yang telah menemui Ilahi dan ada yang masih gagah meneruskan agenda dakwah dan Islah, risalah kenabian ini. Sesungguhnya dalam jemaah ini, tiada istilah pencen atau bersara. Persaraan hanya berlaku apabila kita menghembuskan nafas yang terakhir. Di kesempatan ini, marilah kita sama-sama memperingati sejenak kasih sayang dan hubungan silaturrahim kita dengan sahabat-sahabat yang telah meninggalkan kita dan menghadiahkan al-Fatihah mendoakan agar kesemuanya tenang, aman diredhai Allah selamanya. Al-fatihah.

  Ijtima Harakiy 1436H/2015M kali ini mencatatkan sejarahnya yang tersendiri. Setelah sekian lama ia tidak diadakan di Sri ABIM Seremban, pada tahun ini kita bersetuju untuk mengadakannya di sini. Begitu banyak kisah lama dan pengalaman berharga tersimpan kukuh di Sri Seremban ini kepada kita semua. Detik yang amat bermakna ini harus kita gunakan untuk memperkukuhkan hubungan silaturahim dan mengeratkan kembali persaudaraan di atas nama ukhuwah Islamiyah. Kesatuan hati dalam jemaah ini merupakan tunggak kekuatan dan elemen utama yang menjadi asas kepada kesinambungan perjuangan hari ini dan akan datang. Ini selaras dengan apa yang dinukilkan oleh Allah SWT di dalam firmanNya yang bermaksud:

  “Dan (Dia lah) yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang beriman itu). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatu-padukan di antara (hati) mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”. (al Anfal: 63)

  Di dalam ayat yang lain Allah SWT juga telah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman agar kembali kepada Allah SWT dan RasulNya dalam sebarang perselisihan dan pertikaian. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

  “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(al Nisa’: 59)

  Seiring dengan ruh firman Allah SWT ini, Ijtima’ Harakiyy kali ini akan merakamkan sejarahnya yang tersendiri di mana ia akan terus menjadi platform kepada kesinambungan perjuangan dengan era baru ukhuwah Islamiyah, ukhuwah jamaiyy Wadah, ABIMN9 dan PPINS. Sesungguhnya, kekuatan ukhuwah inilah yang akan menjadi penentu dan pemangkin bagi meneruskan usaha dakwah merealisasikan misi dan visi jemaah. Dengan suasana persekitaran dan cabaran yang sangat mencabar pada hari ini, kita perlu menggunakan setiap peluang yang ada untuk meneruskan agenda dakwah dan tidak lagi boleh hilang fokus dengan perkara-perkara yang tidak menguntungkan. Masyarakat sangat mengharapkan kita untuk memainkan peranan melakukan reformasi dan Islah untuk mengembalikan kegemilangan Islam atau sekurang-kurangnya terlibat secara langsung dalam pembangunan umat.

  CABARAN DAN REALITI DUNIA HARI INI

  Dalam dunia yang serba mencabar hari ini, izinkan saya untuk menukilkan beberapa cabaran dan realiti yang sedang dan bakal dihadapi oleh kita dan generasi akan datang. Mahu tidak mahu, kita perlu akur dan sedar dengan cabaran ini terutamanya bagi mempersiapkan generasi muda yang pada hari ini dibelenggu dan dihantui dengan pelbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Di Malaysia sahaja, dijangkakan jumlah belia pada 2020 akan mencecah 14, 034, 400 mewakili sebahagian besar warganegara yang bakal mencorakkan masa depan negara. Abad ke-21 merupakan era yang sangat mencabar seiring dengan perkembangan dunia sains dan teknologi, geo-politik dunia, sosio-ekonomi dan pemikiran. Era Abad ke-21 ini menjanjikan pelbagai cabaran yang hebat bukan sahaja kepada gerakan Islam malahan kepada setiap individu untuk terus relevan dan mampu bersaing bagi meneruskan kehidupan.

  Ketidak Samarataan Ekonomi

  Jurang kemiskinan dan kekayaan jelas berada di mana-mana di dunia ini. Ia lebih kritikal di negara membangun terutamanya dunia Islam. Negara maju seperti Jepun dan Amerika Syarikat juga mengalami situasi yang sama tetapi tidak seteruk dunia Islam. Karya Joseph Stiglitz bertajuk ‘The Price of Inequality’ mengupas secara mendalam fenomena ini. Pada hari ini kita dapat lihat bagaimana 1% individu di dunia ini yang memiliki lebih 48% kekayaan dengan hanya meninggalkan 52% untuk dikongsikan oleh lebih 99% penduduk dunia. Bayangkan pada 2014, 80 individu terkaya di dunia memiliki kekayaan berjumlah lebih USD1.9 trilion. Begitu juga dengan dunia Islam. Daripada 57 negara yang berdaftar di bawah OIC, dua pertiga Negara OIC dikategorikan sebagai miskin dan satu pertiga diklasifikasikan sebagai sangat kaya. Di kala 1% individu ini menguasai ekonomi dunia, kemiskinan terus membelenggu umat manusia. Kebuluran dan kemiskinan dunia telah meningkat kepada 2 bilion orang pada 2015, di mana 1.4 bilion hidup dengan pendapatan kurang USD1.25 sehari. 22 negara OIC pada hari ini terus dikategorikan sebagai Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) oleh Bank Dunia.

  Fenomena ini juga berlaku di Malaysia. Jurang ketidaksamarataan adalah sangat tinggi dan ia semakin hari semakin membimbangkan. Di kalangan rakyat Malaysia, lebih 50% warga tidak mempunyai asset kewangan di mana 72% daripadanya adalah bumiputera. Aset dan kekayaan di bandar dikuasai oleh orang Cina dengan melebihi 75% manakala bumiputera hanya memiliki kurang daripada 5%. Kadar kemiskinan tegar juga kembali meningkat dengan mencecah hampir 24.7% sekiranya garis kemiskinan itu ditetapkan kepada pendapatan RM1500 sebulan.

  Pengangguran juga semakin hari semakin meningkat iaitu seramai 455,000 dicatatkan pada Februari 2015. Kadar pengangguran ini diburukkan lagi dengan kebanjiran pekerja asing berdaftar yang mencecah 2 juta orang. Dilaporkan bahawa jumlah pekerja asing keseluruhan di Malaysia sebenarnya mampu mencecah 6.5 juta orang. Ketidaksamarataan ini juga boleh dilihat menerusi peluang pendidikan tinggi. Rekod menunjukkan bahawa terdapat jurang yang besar tahap pendidikan bumiputra dan bukan bumiputra di mana hanya 72, 387 bumiputra yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi tempatan berbanding bukan bumiputra iaitu 175, 426. Jurang ini lebih besar jika merujuk kepada tahap pendidikan di institusi pengajian tinggi luar negara iaitu bumiputra hanya seramai 5,800 dan bukan bumiputra 112,000 orang.

  Ketidaksamarataan ini dipengaruhi oleh banyak faktor sikap dan kelemahan tadbir urus termasuk sistem itu sendiri. Dunia Islam dan umat Islam terus dibelenggu oleh penyakit sikap dan pentadbiran masih diterajui oleh golongan yang tidak amanah malahan bersifat kuku besi dan tidak meraikan ruh syura. Indeks Tadbir Urus badan-badan dunia terus mengkategorikan dunia Islam sebagai Negara yang tidak mempunyai sistem tadbir urus yang baik. Mungkin tidak keterlaluan untuk dinyatakan di sini bahawa Israel sebuah negara yang dianggap sebagai musuh dunia Islam terus mendahului dari segenap aspek termasuk tadbir urus dan indeks-indeks yang lain. Dalam erti kata lain, dari satu sudut, Israel dilihat lebih ‘Islamic’ daripada dunia Islam.

  Walaupun tidak boleh dinafikan faktor sikap dan tadbir urus adalah antara penyumbang kepada ketidaksamarataan, namun, sistem yang wujud pada hari ini juga menyebabkan ia terus melebar tanpa penghujungnya. Karl Polanyi sejarawan ekonomi tersohor Eropah dalam karyanya ‘the Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time’ ada menghuraikan perbandingan sistem yang wujud dalam dunia menerusi pendekatan ‘historial approach’. Sistem yang wujud pada hari ini lebih menjurus kepada sistem yang tidak berasaskan kepada ‘real economy’ yang beliau namakan sebagai ciri ‘embeddedness’. Sistem kapitalis yang dikuasai golongan pemodal yang mengalami sindrom ‘Excellence Without Soul’ membuatkan jurang ketidaksamarataan ini akan terus membesar walau apapun usaha dan inisiatif yang dilakukan. Agenda golongan pemodal ini menerusi Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) misalnya dan dasar luar negara-negara maju bakal terus mendominasi dunia Islam dan Negara dunia ketiga. Ini bermakna, satu reformasi sistem atau pembetulan kepada sistem yang ada pada hari ini perlu dilaksanakan. Tanpa reformasi sistem, dunia akan terus dibelenggu oleh ketidaksamarataan dan fenomena ini bakal mengundang konflik bahkan pertumpahan darah dan krisis kemanusiaan.

  Dunia Persaingan

  Dunia pada hari ini adalah dunia persaingan. Persaingan ini berlaku dalam setiap aspek kehidupan dan ia semakin hari semakin mencabar. Persaingan yang perlu dihadapi ini merangkumi persaingan ekonomi, persaingan pemikiran, persaingan politik, persaingan agama, persaingan teknologi dan segala macam persaingan yang lain. Umat Islam perlu sentiasa bersedia dan memastikan generasi muda juga bersedia untuk menghadapi dan mendepani cabaran dunia persaingan yang semakin hari semakin mencabar dan merumitkan. Dunia persaingan ini benar-benar akan menguji sejauh mana umat Islam akan mampu mengembalikan kegemilangan tamadun Islam dalam era post-modernism ini.

  Di negara maju seperti Amerika Syarikat dan Eropah, persaingan yang berlaku sudah masuk ke satu peringkat yang lain. Persaingan untuk memasuki universiti ‘Ivy League’ misalnya adalah sangat sengit dan ada yang menganggap bahawa satu kegagalan jika gagal untuk diterima masuk di institusi ini. Lebih-lebih lagi untuk mendapatkan pekerjaaan di firma tersohor seperti Google, Yahoo dan lain-lain. Hinggakan pada hari ini, calon terpaksa mengupah konsultan sebelum boleh untuk disenaraipendekkan dan menghadiri temuduga. Persaingan politik juga adalah luar biasa. Ahli politik sibuk dengan idea dan perjuangan mereka berdasarkan idealism dan pegangan yang dianuti. Persaingan teknologi juga dengan jelas dapat dilihat seperti Android v Iphone, Samsung v Ipad dan banyak lagi.

  Di Malaysia, persaingan untuk mendapat peluang pendidikan tinggi juga adalah sangat sengit. Dengan 20 universiti awam, 25 institut pengajian tinggi swasta dan 22 kolej cawangan Universiti, 5 cawangan universiti luar negara, 32 Politeknik, 28 Institut Pendidikan Guru,, 91 Kolej Komuniti, 14 institut kemahiran tidak mampu untuk memberikan peluang kepada setiap warga yang layak dan berpotensi. Kemasukan ke universiti awam misalnya hanya cukup untuk menampung lebih kurang 8.3% daripada calon Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Agama Malaysia. Bukan itu sahaja, fenomena keberhutangan pendidikan juga terus menghantui generasi muda pada hari ini di mana lebih kurang 605,685 peminjam PTPTN masih gagal membuat pembayaran dengan jumlah hutang mencecah RM4.7 bilion. Daripada 1,716,475 peminjam yang perlu membuat bayaran balik berjumlah RM13.3 bilion.

  Persaingan yang paling merisaukan ialah persaingan dari sudut pemikiran. Pelbagai bentuk pemikiran yang wujud hari ini cuba untuk memenangi hati masyarakat. Pemikiran liberal, sosialis, neo-sosialis, kapitalis, libertarian, atheist dan banyak lagi boleh mempengaruhi umat Islam. Pemikiran ini yang asasnya dianggap sebagai progresif dan kontemporari sebenarnya mempunyai kelompongan dan kelemahan menurut perspektif Islam. Islam menggariskan beberapa panduan mengenai pemikiran yang semestinya dipagari dengan asas akidah. Walau apa pun pemikiran dan idealisme yang ada, Islam menuntut setiap Muslim untuk menjadikan al Quran dan al Sunnah sebagai dasar kehidupan.

  Dalam konteks dunia Islam, persaingan yang juga membimbangkan ialah antara salafi dan sufi dan yang terkini doktrin ‘Islamic State’ atau ISIS termasuk isu sunni v syiah dan tradisi v wahabi. Sesungguhnya perkembangan ini adalah tidak sihat dan merugikan umat Islam. Gerakan ISIS di Timur Tengah memberikan imej paling buruk kepada Islam. Pertelingkahan tiada penghujungnya antara puak yang mendakwa sebagai salafi dan sufi juga menimbulkan pelbagai polemik dan ada yang membawa kepada pertumpahan darah. Isu syiah dan sunni pula terus menghantui umat Islam. Konflik Syria, Yaman, Iraq dan seluruh dunia Islam berlegar dengan isu permasalahan sunni v syiah ini yang akhirnya menghancurkan umat Islam. Persaingan doktrin sunni v syiah, salafi v sufi ini bukan sahaja berlaku di dunia Islam malahan juga wujud di negara minoriti umat Islam. Pertelingkahan antara sufi dan salafi dan syiah dan sunni ini tidak membawa apa-apa manfaat kepada dunia Islam. Begitu juga dengan perselisihan antara golongan yang mengaku kelompok tradisi dan golongan yang dilabel sebagai wahabi.

  Sudah tiba masanya umat Islam menolak tepi perselisihan berdasarkan perbezaan ideologi untuk survival dan masa depan Islam. Penyakit untuk bertelingkah dan bermusuhan perlu diketepikan. Kesatuan umat perlu diberikan keutamaan. Ia merupakan tuntutan akidah yang menjadi kewajipan kepada semua umat Islam. Persaingan pemikiran ini perlu diimbangi dengan kemaslahatan umat. Karamah insaniah perlu dijadikan asas bagi mewujudkan suasana harmoni hormat menghormati di samping menerima kepelbagaian pemikiran. Sudah sampai masanya umat Islam bersatu padu dan memfokuskan kepada agenda umat.

  Kecanggihan Dunia Teknologi

  Ciri abad ke-21 berbanding dengan kurun sebelumnya adalah keajaiban dunia teknologi. Generasi baru pada hari ini disajikan dengan kecanggihan dunia teknologi. Ia merupakan cabaran besar kepada kita untuk menyediakan generasi muda pada hari ini untuk dunia masa depan. Kecanggihan dunia teknologi hari ini sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangannnya. Kemajuan dunia teknologi dapat dilihat dalam karya Michio Kaku bertajuk ‘Physics of the Future’. Dalam karya ini, beliau telah menemubual lebih 300 saintis terkemuka dunia termasuk penerima anugerah Nobel. Hampir kesemua saintis terkemuka dunia ini berkhidmat dengan dengan universiti tersohor dunia di Amerika Syarikat. Kehebatan dan kemajuan penyelidikan saintis-saintis ini bakal merubah gaya hidup dan landskap kehidupan manusia pada masa akan datang.

  Kita dapat menyaksikan pada hari ini, syarikat gergasi yang dulu berpengkalan di negara maju, kini sudah punya pengkalan di negara-negara miskin dunia ketiga, memanipulasikan kos dan tenaga buruh yang murah dan efisyen. Dunia sudah menyaksikan bagaimana teknologi komunikasi telah merubah sama sekali metod perhubungan manusia. Kepantasan dunia telekomunikasi menerusi media sosial telah menjadikan dunia kini tiada sempadan dan hubungan sosial sesama manusia juga bakal berubah dengan ia akan bersifat lebih global dan merentasi bangsa, warna kulit dan warganegara.

  Walau apa kekurangan dan kesan negatifnya, kita tidak boleh menafikan bahawa dunia teknologi itu sepatutnya digunakan untuk kebaikan. Kepantasan teknologi maklumat dengan pelbagai aplikasi seperti Facebook, Whatsapp, Tango, Skype dan Voipstunt memudahkan perhubungan. Media sosial ini boleh sahaja digunakan untuk komunikasi bermanfaat seperti jaringan dakwah dan menyampaikan mesej Tawhid kepada semua. Medium baru ini sebenarnya sangat memberikan kesan dan berpengaruh kepada dunia pada hari ini. Fenomena ustaz dan pendakwah ‘youtube’ misalnya memberikan pengaruh yang signifikan kepada masyarakat. Dunia dakwah dan gerakan Islam perlu menggunakan peluang kecanggihan dunia teknologi ini untuk terus relevan dan mesej dakwah dapat sampai kepada setiap lapisan masyarakat. Dunia tanpa sempadan yang ada pada hari ini membuka peluang jaringan dengan gerakan Islam seluruh dunia bagi merancang strategi membangunkan kehidupan umat.

  Hak Asasi Sebagai Agama Baru

  Dalam dunia pasca modenisme ini, hak asasi manusia kini diangkat melebihi segala-galanya. Ini boleh dilihat menerusi fenomena lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT), perkahwinan sejenis, pelacuran, industri pornografi dan sebagainya. Kesemua ini diluluskan di parlimen di banyak negara maju. Bahkan terdapat undang-undang yang memperuntukkan perkahwinan sejenis dan masyarakat sudah mula menerima keadaan ini. Dalam masa yang sama di dunia Islam, hak asasi manusia itu pula dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Hak asasi warga di dunia Islam, tidak dihormati malahan sering kali dicabul oleh pemerintah dan penguasa. Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hak asasi manusia menurut perspektif Islam.

  Fenomena memperagamakan Hak Asasi ini juga mula mendapat tempat di Malaysia. Hari ini sudah ada gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak asasi dan menidakkan nas-nas serta prinsip-prinsip agama. Gerakan LGBT dilihat terus subur dan berkembang serta mendapat liputan luas media massa. Kes rayuan mengenai Transgender di Mahkamah Persekutuan misalnya dilaporkan dalam media massa tempatan dan antarabangsa. ABIM mengikuti dengan rapat kes ini bahkan bertindak selaku peguam pemerhati menerusi Grup Peguam ABIM. Kes ini mendapat liputan luar biasa dari media seluruh dunia. Wujud pada hari ini, golongan yang cuba menjustifikasikan hubungan songsang menerusi hujah akademik dan hak asasi manusia yang jelas melanggar prinsip syariat.

  Mahu tidak mahu, kita terpaksa mengakui bahawa orang bukan Islam di seluruh dunia majoritinya melihat ketidakupayaan syariat untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Tohmahan ini juga merupakan salah satu faktor menjadikan dakwah Islam dilihat tidak bersifat universal dan sering mendapat salah tanggapan umum. Di samping itu, terdapat juga golongan yang mengangkat hak asasi manusia ini mengatasi syariat. Ramai pejuang hak asasi manusia di Barat termasuk di dunia Islam yang sangat tegar memperjuangkan hak asasi manusia tanpa melihat tuntutan syariat dan akidah. Golongan ini melihat, hak asasi manusia itu adalah universal dan ini merujuk kepada Universal Declaration of Human Rights tanpa mengambil kira faktor ’cultural and religious relativism’.

  Gerakan Masyarakat Sivil

  Dalam era moden ini, gerakan masyarakat sivil memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan dasar dan polisi masyarakat. Antara kelebihan negara maju khususnya dunia Barat ialah kekuatan gerakan masyarakat sivilnya. Pertubuhan bukan kerajaan dan komuniti memainkan peranan yang sangat aktif dalam masyarakat. Terdapat pelbagai gerakan dan pertubuhan yang memperjuangkan hak-hak masing-masing dan secara sukarela membantu golongan yang memerlukan. Gerakan masyarakat sivil ini adalah sangat signifikan kepada masyarakat dan ia memberikan sumbangan yang amat besar kepada pembangunan dan sosio-ekonomi. Gerakan masyarakat sivil ini bergerak dalam pelbagai bentuk dan mendapat pembiayaan daripada badan korporat, komuniti dan orang persendirian.

  Pengalaman bersama-sama dengan beberapa pertubuhan gerakan masyarakat sivil ketika di United Kingdom dan Amerika Syarikat termasuk Jepun telah membuka mata dan minda mengenai peranan mereka dalam masyarakat. Ada pertubuhan yang berteraskan agama seperti Islam, Kristian, Budha dan lain-lain. Terdapat juga gerakan yang berasaskan idealisme politik dan banyak lagi bentuk-bentuk gerakan yang wujud bagi memperjuangkan visi dan misi pertubuhan masing-masing. Pemerhatian penulis juga mendapati gerakan masyarakat sivil ini mempunyai dana yang begitu banyak dan mampu menjalankan aktiviti dan agenda mereka dengan meluas dan berkesan. Bukan itu sahaja, pertubuhan-pertubuhan ini digerakkan oleh golongan professional yang sangat komited dengan kerja amal di seluruh dunia. Penulis sendiri berpeluang berinteraksi dan menghadiri beberapa siri perbincangan dengan aktivis kemanusiaan daripada seluruh dunia ketika persidangan Perhimpunan Agung PBB di New York termasuk program-program lain yang dianjurkan di Jepun, Thailand dan beberapa negara lain.

  Berbanding dengan negara-negara maju, negara dunia Islam sangat lemah dengan gerakan masyarakat sivilnya. Malahan, terdapat banyak negara OIC yang mengharamkan segala bentuk gerakan masyarakat sivil seperti mengharamkan persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan. Umat Islam di dunia Islam disekat dan dihalang daripada bergerak secara aktif dengan gerakan masyarakat sivil dan ini menjadikan masyarakat terlalu bergantung dengan kerajaan. Maka, tidak hairanlah dunia Islam pada hari ini kebanyakannya dipimpin dan diterajui oleh diktator dan pemimpin yang zalim. Kita dapat menyaksikan negara OIC yang dinamik dan progresif adalah negara yang mengamalkan polisi dan dasar secara terbuka dan membuka ruang kepada warganya berpatisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat. Negara seperti Turki, Indonesia dan Malaysia mendahului negara-negara OIC yang lain dari aspek gerakan masyarakat sivil. Umat Islam akan lebih berdikari dan bebas daripada bergantung kepada bantuan kerajaan. Gerakan masyarakat sivil ini akan berperanan membantu negara dalam apa jua projek pembangunan dan pembaharuan yang sedang diusahakan. Begitulah keadaannya semasa kegemilangan tamadun Islam satu waktu dulu seperti tradisi Andalus dan Uthmaniah yang terkenal dan tersohor dengan wakaf dan gerakan masyarakat sivilnya. Keagungan tamadun pada masa itu menerusi gerakan masyarakat sivilnya masih dapat disaksikan pada hari ini.

  MESEJ RAHMATAN LIL’ALAMIN

  Dakwah dalam konteks dunia masakini harus menekankan ciri ‘kesyumulan’ Islam itu sendiri. Ironinya apa yang berlaku di dunia hari ini, Islam dilihat seumpama tidak berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia moden. Islam sering dilihat tidak mesra hak asasi, bermasalah dengan hak wanita, sinonim dengan keganasan, faktor kemunduran dan bermacam persepsi negatif yang lain. Ini mempengaruhi persepsi masyarakat umum dan antarabangsa yang melihat Islam itu sebagai agama yang sempit dan tidak dinamik.

  Kesejagatan (Universalism)

  Antara ciri unggul Islam ialah bersifat ‘kesejagatan’. Islam adalah agama rahmah alamiah kepada seantero alam. Kualiti kesejagatan yang ada pada Islam ini yang menjadi asas kepada ciri ‘inclusiveness’ di mana Islam meraikan keunikan kelainan budaya, perbezaan tradisi, kepelbagaian bahasa dan ketinggian tamadun. Nilai kesejagatan dalam Islam ini menjadikan ia relevan dan bersesuaian dengan kehidupan manusia pada setiap masa tempat dan kelainan bangsa serta budaya. Islam mengiktiraf kepelbagaian menerusi ciri kesejagatan ini di mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat mengangkat keadilan sebagai neraca utama dalam pentadbiran dan kehidupan. Allah SWT berfirman di dalam al Quran yang bermaksud:

  “Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.” (al-Fatihah: 2).

  Ciri kesejagatan ini bertepatan dengan konsep Tawhid, mengesakan Allah SWT. Kalimah ‘lailahaillallah’ merupakan pengiktirafan kepada kekuasaan dan kebesaran Allah SWT dan menolak sebarang bentuk kesyirikan serta yang paling utama membuka ruang yang sama rata kepada semua umat manusia mendekati Tuhannya. Falsafah Tawhid ini menggariskan bahawa Allah SWT tidak melihat manusia dari kacamata kekayaan, kecantikan rupa paras, warna kulit, status dalam masyarakat tetapi berfokuskan ketakwaan. Aspirasi kesejagatan ini dapat dilihat menerusi firman Allah SWT yang bermaksud:

  “Allah telah menjadikan manusia daripada lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadi kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak untuk kamu saling kenal mengenal ( dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). (al-Hujurat; 13).

  Falsafah kesejagatan inilah yang meletakkan keadilan sebagai neraca dalam setiap aspek kehidupan. Sesungguhnya keadilan itu adalah bersifat universal dan tidak memihak hanya kepada orang Islam. Ia melangkaui bangsa, warna kulit, status, kekayaan, pangkat dan nama. Keadilan yang bersifat universal ini membuktikan bahawa Islam itu syumul dan sesuai untuk semua umat manusia. Bertepatan dengan tuntutan menegakkan keadilan yang merupakan manifestasi ciri kesejagatan yang berasaskan Tawhid ini akan memastikan bahawa mesej Islam itu benar-benar membawa rahmat ke sekalian alam.

  Wasatiyah (Kesederhanaan)

  Islam merupakan agama yang mengutamakan pendekatan wasatiyah (kesederhanaan). Pendekatan kesederhanaan ini memperlihatkan Islam sebagai agama yang berhikmah. Fahaman yang menyuruh pengikutnya berkelakuan ekstrim dan melakukan keganasan adalah jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, ajaran Islam melarang sebarang bentuk kezaliman sekalipun di dalam peperangan. Rasulullah SAW melarang tentera Islam di dalam peperangan untuk merosakkan harta awam, tidak memusnahkan tempat ibadat, ihsan kepada wanita dan kanak-kanak dan menegakkan keadilan walau di mana berada. Ini menunjukkan wasatiyah yang dituntut dalam Islam ini sangat dekat dengan falsafah keadilan dan konsep ihsan yang menjadi antara prinsip utama ajaran Rasulullah SAW.

  Manifestasi wasatiyah ini bukan sahaja dituntut dalam bentuk individu tetapi lebih utama mewujudkan umat dan masyarakat yang mengamalkan wasatiyah ‘ummatan wasatan’. Ini bermakna antara ciri umat Islam dituntut oleh Islam itu merujuk kepada masyarakat yang menjadikan pendekatan wasatiyah sebagai panduan dalam kehidupan. Ini dinukilkan oleh Allah SWT di dalam al Quran yang bermaksud:

  “Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu”. (al-Baqarah; 143).

  Pendekatan wasatiyah ini menolak sebarang sikap ekstrem dan gerakan yang berbentuk keganasan. Dalam konteks Malaysia, pendekatan wasatiyah menolak elemen yang berlebihan dalam beragama (al-ghuluw) seperti anasir yang boleh menyalakan api perkauman dan tindakan yang menceroboh hak peribadi seseorang. Pendekatan wasatiyah ini juga menolak ketaksuban terhadap pemimpin tertentu dan hanya mengiktiraf pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab. Dengan itu, setiap umat Islam perlu membudayakan dan menyerapkan wasatiyah dalam kehidupan terutamanya dalam membuat sebarang keputusan. Wasatiyah bukan lagi hanya pada individu tetapi ia perlu menjadi amalan dan dibudayakan dalam masyarakat.

  Huquq al Insan dan Karamah Insaniyah

  Hak asasi manusia adalah sesuatu yang diberi penekanan dalam Islam dengan istilah ’huquq al insan’ dan ’karamah insaniyah’. Ini bertepatan dengan ruh ayat 70 surah al Isra yang bermaksud ”Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam”. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahawa Allah memuliakan manusia dan mengiktiraf hak-hak asasi yang sebahagian besarnya adalah menjadi kewajipan setiap individu. Muhammad Fathi Uthman di dalam bukunya ’Huquq al Insan baina al Shari’ah al Islamiyah wa al Fikri al Qanun al Gharbi’ menyatakan bahawa Islam lebih unggul melindungi hak-hak asasi manusia berbanding agama lain tidak kira sama ada ia bersifat peribadi, pemikiran, politik, undang-undang, sosial dan ekonomi.

  Sejarah telah menyaksikan sendiri deklarasi hak asasi manusia lebih 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah nya yang agung semasa hujjatul wida’. Rasulullah SAW dengan jelas menyampaikan mesej yang memberi peringatan kepada semua umat manusia dengan sabdanya; ”Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu dan kehormatan kamu adalah suci sesuci hari kamu ini, pada bulan kamu ini dan di negeri kamu ini”. Berbeza dengan falsafah hak asasi Barat yang berasaskan kepada konstruk sosial, huquq al insan dan karamah insaniah dalam Islam merupakan anugerah dan ketetapan Ilahi bersumberkan wahyu’.

  Dalam konteks merelevankan huquq al insan dan karamah insaniah dengan konsep hak asasi yang difahami dalam dunia moden hari ini, umat Islam perlu mengambil pendekatan yang lebih terbuka dengan mengambil kira nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat universal. Di samping meraikan hak asasi manusia yang dijamin Universal Declaration of Human Rights (UDHR), kita mesti akur dengan tuntutan syariat. Syariat merupakan asas kepada kerangka dan ruang lingkup hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu tidak boleh diluaskan kepada sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan tuntutan akidah. Bagi menangani dan mendepani gerakan pemikiran yang menganggap hak asasi manusia itu sebagai tuntutan utama tanpa mengiktiraf peranan wahyu dan nas, penulis menyeru semua gerakan Islam bekerjasama dalam mendidik masyarakat mengenai hak asasi manusia dan dalam masa yang sama mendidik umat memahami konsep hak asasi manusia menurut perspektif Islam.

  Al Hurriyyah (Kebebasan)

  Al-Hurriyyah atau kebebasan merupakan salah satu daripada aspek yang menunjukkan mesej rahmatan lil’alamin. Karya al-Ghannoushi bertajuk al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Dawlah al-Islamiyyah (Kebebasan Umum dalam Negara Islam) mengandungi wacana penting pemikiran politik Islam kontemporari. Dalam buku ini, al Ghannoushi melihat kebebasan menjadi asas kepada politik Islam. Islam secara jelas menjamin kebebasan. Hal ini juga diungkapkan secara serius oleh beliau dalam karyanya yang lain bertajuk ”al-Dimuqratiah wa al-Huquq fi al-Islam”.

  Kebebasan dalam Islam mestilah seiring dengan keadilan. Konsep hurriyah wa al-adalah adalah menjadi tunggak kepada setiap aspek kehidupan. Ini dijelaskan dalam al Quran yang bermaksud:

  “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (al Ma‘idah; 8).

  Begitu juga dalam ayat yang lain di mana Allah berfirman yang bermaksud: “Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjiNya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya; dan Dia lah yang sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui”. (al-An’am; 115)

  Dalam konteks realiti dunia masa kini, al-hurriyyah atau kebebasan yang dijamin melalui proses demokrasi yang berpaksikan ilmu dan etika itu merupakan unsur utama yang mesti dicapai sebelum dapat meneruskan agenda menegakkan syiar Islam. Bersandarkan kepada dalil yang sahih dan sejarah yang panjang, Islam itu terbukti hanya akan lebih subur dan segar di mana sahaja al-hurriyyah itu didokong. Al-hurriyyah yang dimaksudkan di sini bukan bermakna kebebasan yang ditafsirkan berdasarkan pendekatan sekular ataupun ’humanistic approach’ tetapi ia merujuk kepada al-hurriyah yang didefinisikan oleh epistemologi Islam bersandarkan wahyu. Prinsip-prinsip demokrasi yang bertepatan dengan kebebasan dan hak asasi manusia juga terkandung dalam ajaran Islam, seperti keadilan (‘adl), persamaan (musawah) dan musyawarah (syura).

  PROJEK ISLAH (REFORMATION FROM WITHIN)

  Keadaan umat Islam khususnya di dunia Arab ditambah pula dengan rujukan dan bacaan pelbagai laporan oleh Bank Dunia, Tabung Kewangan Antarabangsa, OIC dan banyak lagi, mengesahkan betapa perlunya dunia Islam kepada projek Islah atau Tajdid. Ada juga yang menggunakan istilah lain seperti Sahwah (Kebangkitan), Ihya (menghidupkan), tanmiya (pembangunan), nahda (reinassance), taghyir (perubahan). Kesemua istilah ini merujuk kepada perkara yang sama iaitu menunjukkan betapa umat Islam memerlukan satu refomasi. Reformasi ini mestilah dapat menjelmakan peranan Islam sebagai agama yang menjadi ‘Rahmatan lila’lamin’. Buku karangan Abu Hasan Ali Al Nadwi bertajuk ‘Kerugian Dunia Kerana Kemunduran Umat Islam’ menjelaskan betapa Islam telah membawa rahmat ke sekalian alam dan segala apa yang ada pada hari ini adalah sumbangan daripada ketinggian tamadun Islam. Kemunduran dan segala permasalahan yang terdapat di dunia Islam hari ini adalah sebenarnya berpunca daripada kelemahan umat Islam itu sendiri. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

  “(Patutkah kamu melanggar perintah Rasulullah)? dan (kemudiannya) apabila kamu ditimpa kemalangan (dalam peperangan Uhud), yang kamu telahpun memenangi seperti itu sebanyak dua kali ganda (dengan menimpakan kemalangan kepada musuh dalam peperangan Badar), kamu berkata: “Dari mana datangnya (kemalangan) ini? “Katakanlah (wahai Muhammad): “Kemalangan) itu ialah dari kesalahan diri kamu sendiri (melanggar perintah Rasulullah)”. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”. (Ali Imran: 165).

  Reformasi yang ‘genuine’ bermula dengan Islah al Nafs. Semuanya bermula dengan pembinaan diri. Abdul Majid Irsan al Kailani dalam bukunya Hakadza Zhahara Jilu Shaluddin Wa Hakadza ‘Adat Al-Quds (Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa ke Pangkuan Islam) menukilkan projek Islah oleh Imam al Ghazali dan Sheikh Qadir al Jailani dalam mempersiapkan generasi terbaik untuk membela Islam. Perkara yang paling ditekankan oleh tokoh ulung ini ialah persiapan asas pembinaan diri sebelum beralih kepada apa-apa persediaan yang lain. Ini bertepatan dengan Firman Allah SWT yang bermaksud:

  “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendiri.”(al Ra’d: 11)

  Kerangka Islah atau tajdid yang dimaksudkan di sini bukanlah bermakna ia menuntut kepada ajaran baru ataupun melibatkan aspek yang asing dalam Islam. Abul A’la Maududi menghuraikan Islah atau ’renewal’ sebagai ‘the purification of Islam of all aspects of jahiliyya (non-Islamic practices)’ iaitu mensucikan ajaran Islam dari sebarang aspek jahiliya atau perkara yang tidak menepati hukum syarak. Berdasarkan kepada huraian al-Maududi ini, reformasi yang dituntut ini bukanlah bermaksud membawa ajaran baru tetapi ianya merujuk kepada usaha dan agenda untuk mensucikan dan mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang sebenarnya sepertimana yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.

  Kebanyakan reformasi yang berlaku di dunia Islam pada hari ini bukanlah satu pembaharuan yang matang dan ‘genuine’. Reformasi dan revolusi di Mesir, Libya, Tunisia, Iran dan lain-lain negara, kesemuanya menghadapi masalah dan melibatkan pertumpahan darah dan kerosakan. Eksperimen Revolusi Tahrir di Mesir misalnya telah gagal dan ia telah digantikan dengan rejim yang lebih kejam dan zalim. Revolusi Iran juga adalah sesuatu yang tidak boleh dibanggakan. Reformasi yang cuba dibawa oleh pemerintah Pakistan dan Sudan juga gagal. Revolusi di Tunisia juga mula menghadapi pelbagai permasalahan. Reformasi di Iraq, Libya, Syria dan Yaman hanya menambahkan lagi kesengsaraan rakyat. Kesemua ini menunjukkan reformasi yang berlaku di dunia Islam pada hari ini adalah sesuatu yang tidak masak atau tidak seimbang.

  Reformasi yang diperlukan dunia Islam adalah pembaharuan yang bersifat ‘genuine, balanced and integrated’. Reformasi yang sempurna melibatkan aspek moral dan spiritual, intelektual dan ideologi, pendidikan, politik dan sosio-ekonomi. Islah juga bukan hanya merujuk kepada reformasi dalam aspek undang-undang Islam atau fiqh bahkan ia merangkumi apa-apa reformasi yang berkaitan dengan Islam. Di antara reformis kontemporari yang diiktiraf yang memimpin reformasi umat ialah Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Rida yang mempelopori gagasan pembaharuan modenisme Islam, Hassan al-Banna melalui gerakan al-Ikhwan al-Muslimun, Abul A’la al-Mawdudi dengan Jamaat Islami dan Bediuzzaman Said Nursi dengan Risalat al-Nur. Sejarah juga menunjukkan bahawa reformasi diperlukan untuk memperbaharui ajaran Islam dalam pelbagai aspek. Islah dalam siyasah dipelopori oleh Khalifah Umar Abdul Aziz, Islah dalam ijtihad dan usul al-fiqh oleh Imam Shafi’i, Islah berkaitan tawhid oleh Imam Abu Hasan al-Ash’ari, Islah dalam metod tafsir al-Qur’an oleh Imam Fakhr al-Razi, Islah berkaitan tawhid, fiqh dan tasawuf oleh Imam al-Ghazali.

  Reformasi juga tidak boleh lagi berlaku secara individu tetapi ia mesti melibatkan ‘institutional reform’ dan ‘moral and intellectual reform’. Reformasi politik sahaja tidak akan mampu membawa ke mana umat Islam pada hari ini. Namun, umat Islam di seluruh dunia majoritinya nampak lebih cenderung dengan reformasi politik. Penulis melihat reformasi politik tanpa reformasi intelektual dan moral hanya akan menuju kegagalan. Masyarakat tanpa Islah ilmu hanya akan terus jahil dan tidak dapat membuat perubahan dalam sistem politik. Bertepatan dengan era hari ini yang dikenali sebagai pasca modenisma, Islah ini bukan lagi hanya sebagai reaksi tetapi lebih kepada ‘projek’ dalam mengembalikan semula kegemilangan Islam. Peri pentingnya Islah ini telah dinukilkan oleh Allah SWT berfirman yang bermaksud:

  “Aku tidak bermaksud kecuali ‘al Islah’ mendatangkan perbaikan selama aku masih bersanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan kepadaNyalah aku kembali”. (al Hud: 88).

  Islah Menerusi Pembinaan Shahsiyah Islamiah

  Harus diingat, projek Islah ini tidak boleh berlaku dalam masa satu hari atau sekelip mata. Ia memerlukan perancangan jangka masa panjang. Reformasi yang sahih itu menuntut kepada perancangan yang penuh teliti disertakan dengan niat yang ikhlas. Lihat sahaja peristiwa agung hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Ia memberikan seribu satu pengajaran kepada umat Islam mengenai cabaran untuk melaksanakan Islah. Rasulullah SAW tidak mengambil jalan mudah berdoa kepada Allah SWT menghantarkan ‘buraq’ untuk membawa beliau ke Madinah dalam sekelip mata. Baginda membuat perancangan penuh teliti dengan bantuan saidina Abu Bakar al Siddiq dengan mengambil masa perjalanan lebih 8 hari dengan jarak lebih kurang 320 kilometer. Peristiwa ini membuktikan bahawa setiap reformasi itu memerlukan pengorbanan dan perancangan yang strategik untuk memastikan kejayaannya.

  Islah yang paling aula dan perlu diberikan perhatian oleh semua umat Islam ialah pembinaan syahsiyyah Individu, keluarga, masyarakat, umat, daulah, dunia dan khilafiah. Inilah panduan yang digariskan oleh Hassan al Banna, reformis yang menjadi pengasas kepada perjuangan Ikhwan Muslimin. Pembinaan syahsiyah Islamiyah ini perlu merangkumi setiap aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Peribadi mulia akan terhasil menerusi pembinaan syahsiyah Islamiyah yang menekankan 10 ciri Muslim berjaya iaitu Akidah yang sejahtera (Salimul Aqidah), Ibadah yang sahih (Sahihul Ibadah), Akhlak yang sempurna (Matinul Khuluq), Tersusun urusannya (Munazzamun Fi Syuunihi), Sihat tubuh badanya (Qawiyul Jism), Berdisiplin dengan masa (Harithun ala waqtihi), Pandai berdikari (Qadiran ala Kasbi), Bersungguh sungguh melawan hawa nafsu (Mujahadah ala nafsi), Bermanfaat untuk orang lain (Nafiun li ghairihi) dan Berilmu pengetahuan (Muthaqqafal Fikri).

  Inilah yang telah dilaksanakan oleh Imam al-Ghazali, Hujjatul Islam, yang telah membina satu kerangka pemikiran melahirkan gagasan Islah yang benar-benar ‘genuine’. Projek Islah yang dimulakan Imam al-Ghazali ini kemudiannya diteruskan oleh Sheikh Qadir Al-Jailani, yang telah menubuhkan Madrasah pemikiran Al-Ghazali yang akhirnya melahirkan generasi terbaik. Generasi muda yang memiliki syahsiyah mulia ini telah memegang jawatan stategik dan penting dalam pentadbiran Negara yang akhirnya telah membuka jalan pembebasan Baitul Maqdis.
  Islah Menerusi Idealisme, Intelektualisme, Aktivisme dan Spiritualisme

  Islah perlu bermula dengan diri. Islah al Nafs adalah asas kepada reformasi yang dimaksudkan. Islah al Nafs ini akan sempurna dan berjaya sekiranya setiap individu itu menggabungkan aspek idealisme, intelektualisma, aktivisme dan spiritualisme. Empat aspek penting ini merupakan antara ciri keseimbangan individu yang cemerlang jasmani, emosi, rohani dan intelektualnya. Kesemua empat ciri penting ini perlu dilaksanakan secara seiring dan tidak boleh dilaksanakan berasingan.

  Idealisme merupakan asas kepada pemikiran seseorang individu dan penentu kepada misi dan visi kehidupan. Tanpa idealisme, kehidupan seseorang itu akan jadi tidak bermakna dan tidak bermaya. Idealisma yang berteraskan fikrah umat akan memastikan pandangan alam individu itu lebih jelas dan akan menjadikannya lebih bermotivasi. Kekuatan idealisma inilah yang akan menjadi penentu kepada komitmen seseorang terhadap reformasi diri yang cuba dilaksanakan. Atas dasar inilah, ABIM terus berusaha untuk menanam minat masyarakat terutamanya generasi muda untuk mempunyai idealisme dalam kehidupan. Pelbagai program yang membicarakan idea dan pemikiran sarjana terkemuka dunia dianjurkan dan dirakyatkan bagi membuka minda masyarakat agar punya fikrah yang progresif.

  Idealisma tanpa kemampuan intelektual juga tidak memberi makna apa-apa. Fikrah seseorang itu hanya akan lebih jelas jika elemen intelektualisma itu diberi penekanan. Muhammad al-Ghazali ada mengingatkan bahawa kedangkalan intelektual yang beliau gelar sebagai kathiri al nashat, qalili al fiqh (hanya banyak aktiviti tetapi dangkal ilmu dan kefahaman) yang menjadi antara punca utama kegagalan dakwah. Intelektualisme ini menuntut setiap individu itu untuk sepanjang hayatnya menuntut ilmu dan membudayakan kehidupannya dengan ilmu. Umat Islam pada hari ini perlu kuat dan luas pemikiran serta intelektualnya. Punca utama permasalahan yang dihadapi pada hari ini adalah kerana umat Islam mengalami sindrom kemandulan intelektual dan mengalami krisis ilmu pengetahuan.

  Memikirkan peri pentingnya membangunkan daya keintelektualan, ABIM terus giat menerbitkan buku-buku ilmiah, menterjemahkan karya-karya signifikan, menganjurkan wacana ilmu dan mempromosi idea dan pemikiran sarjana yang bersesuaian dengan pendekatannya. ABIMN9 sendiri telah menerbitkan beberapa buku yang mengupas pemikiran tokoh terkemuka seperti Yusuf al Qaradawi dan Rashid al Ghannoushi dan juga karya yang membicarakan topik fiqh isu semasa. ABIMN9 juga meneruskan budaya ilmu menerusi aktiviti usrah, seminar, wacana ilmu, forum agama, syarahan perdana dan juga menerbitkan artikel-artikel ilmiah di media massa. ABIMN9 juga memberi penekanan aspek intelektual ini terhadap generasi muda terutamanya anak-anak yang mengikuti program dan yang mendapat pendidikan ABIM. Usaha dan inisiatif ini akan diteruskan dengan mempelbanyakkan lagi karya dan kerjasama dengan pihak yang relevan demi memartabatkan survival keintelektualan umat.

  Islah al Nafs ini juga merangkumi aspek aktivisme. Umat Islam perlu cakna dengan isu semasa dan mengambil berat hal ehwal masyarakat. Setiap muslim perlu terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan aktiviti masyarakat dan memberi sumbangan yang sewajarnya. Pendekatan dakwah bi al hal menuntut agar kita turut sama dalam pembangunan komuniti. Intelektual yang hanya duduk bersenang lenang di depan komputer dan buku rujukan tidak akan memberi kesan yang signifikan kepada masyarakat. Kita memerlukan intelektual umat, ulama rakyat dan individu berilmu yang prihatin dan dekat di hati masyarakat. Aktivisme inilah yang akan sentiasa mendidik hati setiap individu agar mengambil berat isu umat dan seterusnya membantu mereka menyelesaikan sebarang permasalahan mengikuti kemampuan dan kesesuaian.

  Aktivisme ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dengan ABIM. ABIMN9 telah melaksanakan pelbagai aktiviti dalam pembangunan masyarakat bukan sahaja di Negeri Sembilan malahan di beberapa negeri yang lain. Keprihatinan ini boleh dilihat menerusi beberapa projek yang telah dilaksanakan antaranya misi bantuan banjir di Negeri Sembilan, Kelantan dan Pahang, kempen bantuan Ramadhan kepada fakir dan miskin, program pembinaan syahsiyah dan akhlak remaja, sumbangan persekolahan dan sebagainya. Aktivis ABIMN9 juga terlibat secara langsung dengan pertubuhan dakwah dan pihak berkuasa agama dalam banyak perkara yang melibatkan hal ehwal agama Islam dan masyarakat. Bukan itu sahaja, barisan peguam ABIMN9 merupakan antara penggerak kepada kesedaran undang-undang dan terlibat secara langsung dalam kes yang melibatkan kepentingan umat Islam.

  Bukan itu sahaja, ABIMN9 turut merancang misi dakwah merentasi benua. ABIMN9 telah menghantar sekumpulan anak muda untuk berdakwah di kepulauan Cocos, Australia. Hingga kini, ABIMN9 punya hubungan istimewa dengan penduduk di kepulauan ini yang membuktikan bahawa saiz organisasi tidak menjadi penghalang untuk meneroka peluang dakwah di luar negara. Selain daripada itu, ABIMN9 tidak pernah melupakan nasib saudara kita di luar negara seperti Palestine, Syria dan Myanmar. Kita terus terlibat dan memberikan kerjasama dengan pelbagai agensi bagi membantu sekadar yang termampu dalam menangani isu ini.

  Elemen Islah hanya akan lengkap dengan amalan spiritual dan ibadah yang sahih. Idealisme, intelektualisma dan aktivisme akan hilang ruhnya tanpa elemen spiritual. Tuntutan kepada amalan dan ibadah secara istiqamah ini merupakan ajaran Rasulullah SAW. Hati manusia akan jadi keras dan hitam tanpa amalan dan ibadah. Amalan dan ibadah ini jugalah yang akan mendidik hati dan menjadikan seseorang itu tawadhu’ dan berakhlak mulia serta merendah diri. Pada hari ini, kita sering melihat intelektual dan sarjana yang hebat ilmunya tetapi miskin akhlaknya, aktivis yang mengagumkan tetapi bongkak dengan sumbangannya dan ideologue yang tersohor dengan pemikirannya tetapi tidak amanah. Dalam erti kata lain, reformasi al nafs ini menggabungkan keempat-empat elemen itu tadi bagi memastikan usaha pembaharuan dan Tajdid itu berlaku secara semulajadi dan ‘genuine’ serta benar-benar akan berjaya.

  Elemen kerohanian ini sememangnya sudah sebati dan sinonim dengan ABIM. Tanzim haraki mengajar jemaah ini dengan disiplin ilmu dan amal. ABIM bukan sahaja menekankan aspek in untuk pembangunan diri sendiri tetapi yang lebih penting mengajak dan mempengaruhi masyarakat dengan majlis ilmu dan aktiviti berbentuk keagamaan. Di samping usrah yang diadakan secara berterusan di segenap peringkat, ABIM juga menganjurkan program keagamaan dan sambutan keraian seperti Maulidur Rasul, Isra Mi’raj, Nuzul Quran, khatam al Quran, badr al kubra, Awal Muharam dan banyak lagi. Pengisian rohani secara berterusan disampaikan oleh aktivis-aktivis ABIM di masjid-masjid, sekolah-sekolah dan institusi yang lain.

  Pembangunan syahsiyah menerusi idealisme, intelektualisme, aktivisme dan spiritualisme inilah yang akan menjamin lahirnya individu yang seimbang dan berjasa kepada umat. Individu yang seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelektualnya mampu untuk memberikan sumbangan besar dan signifikan kepada pembangunan masyarakat dan negara. Keempat-empat elemen ini perlu berjalan seiring dan tidak boleh bergerak secara berasingan. ABIM mengambil pendekatan menerusi projek islah ini kerana berkeyakinan bahawa hanya reformasi bermula daripada dalaman (reformation from within) yang boleh menjamin survival umat dan mengembalikan kegemilangan Islam seperti yang kita impikan.

  CABARAN DAKWAH DALAM KERANGKA RAHMATAN LIL’ALAMIN

  Pada Muktamar ABIM ke 43 yang lalu di Negeri Bawah Bayu, Haji Amidi Dato’ Abdul Manan, Presiden ABIM dalam ucapan dasarnya telah membuat satu gagasan yang bernas dengan tema ‘Mensejahterakan Malaysia dengan Dakwah’. Bagi menyahut gagasan ini, ABIM selaku gerakan Islam yang mempunyai pengaruh yang tersendiri perlu mempergiatkan lagi usaha menggerakkan dakwah dalam kerangka rahmatan lil’alamin. Gagasan ini disambut oleh ABIM Negeri Sembilan dengan hati terbuka dan telah merancang pelbagai program dan aktiviti bagi mengimarahkan usaha dakwah yang mengangkat tema rahmatan lil’alamin ini.

  Hari ini, Islam sering dipandang negatif dan fenomena Islamofobia semakin hari semakin merebak di dalam masyarakat sama ada di Malaysia mahupun di arena antarabangsa. Islamofobia merujuk kepada fenomena kebimbangan atau fobia kepada Islam. Selain Islamofobia, istilah ‘Muslim radicalization’, ‘anti-Muslim hate crime’, ‘anti-Islamic phenomena’, ‘xenophobia’ dan ‘religiously based hate crimes’ juga digunakan. Di samping tidak menafikan bahawa agenda musuh Islam menjadi antara faktor kepada wujudnya persepsi buruk masyarakat terhadap Islam, kelemahan dan kecuaian umat Islam juga merupakan punca Islam itu dilihat sebagai agama yang cenderung kepada keganasan. Umat Islam juga tidak mempunyai perancangan dan usaha yang tersusun dan terancang untuk memperbetulkan persepsi negatif. Ini mengingatkan kepada kata-kata Saidina Ali RA yang pernah menyebut “Kebenaran yang tidak berperancangan akan dikalahkan oleh kebatilan yang berperancangan”. Oleh itu, penggerak Islam perlunya memberikan perhatian kepada cabaran Islamofobia ini agar persepsi buruk terhadap Islam itu dapat diubah kepada sesuatu yang positif bertepatan dengan ajaran Islam itu sendiri. Malahan, lebih penting lagi ialah memperlihatkan bahawa Islam itu adalah agama yang membawa rahmat kepada semua.

  Perpaduan umat adalah agenda aula setiap gerakan Islam dan sehingga hari ini ia terus menjadi antara cabaran utama umat Islam. Perpaduan umat merupakan tuntutan akidah yang dimanifestasikan menerusi Tawhid. Merenung kepada situasi ukhuwah umat pada hari ini, ia amat membimbangkan. Salah faham, pertelingkahan dan pertikaian kerap berlaku sesama kita dan ia sering kali menjadi duri dalam daging dan penghalang utama kepada penyatuan umat. Situasi yang sama berlaku di Malaysia. Perbalahan dan pertelingkahan mudah terjadi malahan hanya berpuncakan perkara remeh. Isu program menyentuh anjing, bacaan yassin dan tahlil, qunut, zikir selepas solat, kiraan rakat solat tarawikh dan talqin umpamanya tidak seharusnya menjadi punca perselisihan. Isu ini telah ratusan tahun dibincangkan oleh ulama terdahulu dan mereka telah bersetuju untuk tidak berseutju dan menghormati pandangan antara satu sama lain. Dalam merungkai permasalahan ini, Hasan Al Banna telah lama menasihati umat Islam seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradawi di dalam bukunya Fiqh Awlawiyat, yang bermaksud:

  “Wahai saudara-saudaraku, aku amat mengetahui bahawa saudara yang bertanya tadi, termasuk juga ramai di kalangan kalian, tidak bermaksud daripada soalan seumpama itu melainkan hanya ingin mengetahui, daripada kumpulan manakah pengajar baru ini? Adakah daripada kumpulan Syeikh Musa atau daripada kumpulan Syeikh Abdul Sami’?! Sesungguhnya pengetahuan ini tidak memberikan apa-apa manfaat kepada kamu, sedangkan kamu telah menghabiskan masa dalam keadaan fitnah selama lapan tahun dan cukuplah sekadar itu. Kesemua masalah-masalah itu telah diperselisihkan oleh umat Islam sejak ratusan tahun dan mereka masih terus berselisih pendapat sehingga ke hari ini, namun Allah SWT redha kepada kita untuk berkasih sayang dan bersatu padu serta membenci untuk kita berselisihan dan berpecah-belah. Maka aku ingin mengajak kamu semua berjanji dengan Allah SWT untuk meninggalkan semua perkara-perkara ini sekarang, dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari asas-asas agama dan kaedah-kaedahnya, beramal dengan akhlaknya, kelebihan-kelebihannya yang umum dan petunjuk-petunjuknya yang disepakati. Dan mendirikan segala kewajipan dan sunat serta meninggalkan sikap memberat-beratkan dan terlalu rigid supaya hati menjadi suci. Dan supaya menjadi tujuan kita semua hanya untuk mengetahui kebenaran, bukan hanya kerana sekadar mahu memenangkan satu pandangan. Ketika itu, kita mempelajari kesemua ini bersama dalam keadaan kasih sayang, kepercayaan, kesatuan dan keikhlasan. Aku berharap kamu terimalah pandanganku ini dan agar ia menjadi perjanjian sesame kita untuk berbuat demikian”.

  Marilah kita menghayati konsep Tawhid dan jadikanlah Tawhid ini sebagai asas kepada penyatuan umat dan mengelakkan pertelingkahan sesama sendiri. Kalimah suci ‘Allahuakbar’ itu sendiri menuntut untuk kita semua mengutamakan persaudaraan dan bersatu atas dasar akidah. Sesungguhnya persaudaraan Islam itu adalah tuntutan akidah dan marilah kita menunaikan kewajipan ini. Sudah terlalu lama umat Islam berpecah belah dan dibelenggu dengan segala bentuk kemunduran. Tiba masanya kita mengangkat tema perpaduan ini demi kelangsungan untuk mengembalikan kegemilangan Islam.
  Memahami fiqh awlawiyat merupakan tuntutan kepada setiap pendakwah. Antara cabaran utama setiap penggerak dakwah Islam ialah menyusun keutamaan dalam setiap tindakannya. Kita sering melihat kegagalan penggerak agama dalam mengatur strategi dakwah. Ada segelintir yang meninggalkan pelajaran, ada yang mengambil jalan singkat dengan mengabaikan prinsip, ada yang terlalu fanatik politik, ada yang memilih jalan kekerasan dan sebagainya. Dalam konteks Malaysia, kadangkala penggerak dakwah ini dilihat mendahulukan perkara yang furu’ berbanding fundamental serta gagal untuk menggunakan kelebihan yang ada bersesuaian dengan keadaan. Dengan cabaran yang begitu banyak dan sumber yang terhad, setiap pendakwah perlu memahami fiqh awlawiyat ini. Pendakwah perlu mengenali diri sendiri dan menggunakan kekuatan serta kelebihan yang ada bersesuaian dengan kemahiran dan bakat yang ada. Ini seiring dengan firman Allah SWT yang bermaksud:

  “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang Mu’min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (al Taubah: 122)

  Dakwah pada hari ini perlu bersifat ‘sejagat’ ataupun ‘universal’. Dakwah tidak boleh dilihat sebagai bersifat elitis dan eksklusif. Kadangkala, kelemahan yang ketara dapat dilihat pada sesetengah pendekatan dakwah ialah ia seumpama hanya memelihara kepentingan golongan tertentu mahupun berasaskan bangsa dan ini termasuk pihak berkuasa agama yang bertanggungjawab dalam mengimarahkan syiar Islam. Ada juga segelintir yang sangat prejudis dan sentiasa menggangap orang lain sebagai ancaman. Harus diingat kita perlu bertindak sebagai dhu’ah atau pendakwah bukan qudhah atau penghukum. Kes-kes memijak kepala babi misalnya jelas berlawanan dengan prinsip Islam dan tidak menepati ciri kesejagatan Islam itu sendiri. Implikasinya, dakwah itu dilihat terlalu eksklusif dan tidak menarik. Ia juga tidak menggambarkan mesej rahmatan lil’alamin yang bersifat ‘universal’. Seharusnya, pendekatan ini memerlukan hijrah dan reformasi. Dakwah yang lebih ramah dan mesra semua bangsa tidak mengira warna kulit, bersifat prejudis adalah tidak relevan dan hanya menambahkan lagi persepsi buruk terhadap agama Islam.

  Dunia persaingan pada hari ini juga menimbulkan isu persaingan antara jemaah ataupun gerakan Islam. Akhirnya, terdapat gerakan Islam yang bertelingkah dan berselisih pendapat sesama sendiri. Malahan, sudah ada pertubuhan yang menyerang pendekatan gerakan Islam lain hingga ada yang menabur fitnah dan mengadu domba. Keadaan yang hanya merugikan umat Islam ini berlaku adalah akibat kegagalan memahami konsep ‘fastabiqul khayrat’. Seharusnya kepelbagaian gerakan dan pertubuhan Islam ini saling lengkap melengkapi dan bukannya perseteruan. Bagi mengelakkan perselisihan, setiap individu perlu mendalami dan memahami konsep adab al ikhtilaf. Gerakan Islam perlu bekerjasama dalam urusan yang disepakati dan berkompromi atau bertolak ansur dalam perkara yang diperselisihkan. Sikap hormat-menghormati dan menghargai pandangan orang lain perlu ada dan dijadikan asas kepada mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Ini bertepatan dengan peringatan yang diungkapkan oleh Imam Syafii yang pernah berkata; “Pendapatku betul tetapi masih berkemungkinan salah. Pendapat orang lain salah tetapi mungkin juga betul”. Sangat bermanfaat juga untuk kita amati dan hayati hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

  “Dari Abu Umamah RA, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda; Aku akan menjamin rumah di tepi syurga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar, aku juga menjamin rumah di tengah syurga bagi seseorang yang meninggalkan pendustaan meskipun bergurau, dan aku juga menjamin rumah di syurga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. (Hadis riwayat Abu Daud).

  Gerakan dakwah seperti ABIM juga harus peka dengan realiti zaman. Perkembangan dunia sains dan teknologi mempengaruhi bukan sahaja kepada ekonomi, politik malahan gaya hidup termasuk pendekatan dakwah. Di Malaysia sahaja, seramai 20 juta pengguna internet iaitu mewakili 66% jumlah penduduk dan daripada jumlah ini seramai 13 juta pengguna facebook. 47% penduduk Malaysia juga memiliki lebih satu telefon mudah alih. Angka ini juga menunjukkan trend yang negatif di mana 72% daripada 20 juta pengguna internet ini adalah berumur antara 7-35 tahun dan lebih 60% dikategorikan sebagai ketagihan siber. Kes kanak-kanak berusia 11 tahun melahirkan anak di Jempol, Negeri Sembilan baru-baru ini begitu mengejutkan semua. Penulis yakin bahawa kes ini juga sangat relevan dengan faktor akses kepada laman lucah secara mudah menerusi laman maya. Di samping mengakui bahawa teknologi ini banyak membawa keburukan dan mendedahkan generasi muda terutamanya dengan perkara negatif, ia juga sebenarnya menunjukkan betapa perlunya gerakan Islam untuk menggunakan teknologi dan maju seiring dengan perkembangan dunia sains dan teknologi. Laman media sosial seperti youtube, facebook, whatsapp dan skype ini begitu diminati generasi muda dan digunakan secara meluas. Medium komunikasi yang efisyen, murah, pantas dan bersifat global menawarkan seribu satu peluang untuk menyebarluaskan lagi zon dakwah menggunakan platform laman maya.

  Dalam konteks Malaysia, kemelut politik juga merupakan antara cabaran yang perlu ditangani oleh gerakan Islam. Politik yang tidak beretika dan tidak bermoral serta korup sudah mula menjadi amalan secara berleluasa. Amalan politik fitnah, adu domba, wang dan rasuah inilah yang bakal menghalang pembangunan. Rasuah pada orang politik tidak dianggap sebagai satu kesalahan, malahan dijustifikasikan dalam bentuk derma dan komisyen. Bukan itu sahaja, politik yang cuba menjejaskan perpaduan dan berselindung di sebalik kuasa yang dimiliki merupakan ancaman kepada kemakmuran negara. Oleh itu, gerakan Islam seperti ABIM perlu memainkan peranan dalam mendidik masyarakat ke arah politik yang berasaskan ilmu dan etika. Masyarakat perlu dididik dengan politik yang lebih bijak dan masyarakatlah yang akan menentukan dan mempengaruhi ahli politik untuk menjaga amanah dan melaksanakan tanggungjawabnya dengan jujur dan berkesan.

  Selain politik, aspek sosio-ekonomi masyarakat juga menjadi antara cabaran utama kepada gerakan Islam. Dengan keadaan ekonomi yang semakin membimbangkan, nilai ringgit yang terus menurun, hutang negara yang sangat tinggi, kadar pengangguran yang semakin meningkat, harga rumah di luar kemampuan, kenaikan harga barang yang diluar kawalan dan bermacam lagi permasalahan, gerakan Islam tidak boleh lari dan mengelak daripada terlibat secara langsung membantu masyarakat dalam isu ini. Walaupun, tanggungjawab untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan itu terletak di atas bahu penguasa berikutan kewajipan cukai yang dikenakan kepada setiap warganegara, masyarakat umumnya masih lagi menaruh keyakinan kepada gerakan dan pertubuhan bukan kerajaan berbanding kerajaan. Sesuai dengan keadaan semasa dan fiqh waqi’, setiap penggerak Islam perlu memainkan peranan tersendiri bagi menangani isu sosio-ekonomi. Walaupun ABIM adalah pertubuhan dakwah dan bukan badan kebajikan, masyarakat masih menjadikan ABIM antara rujukan utama yang boleh membantu meringankan cabaran yang mereka lalui. Pendakwah yang menepati ciri kesejagatan ini akan mewujudkan persepsi baru dalam masyarakat dan membentuk ‘trust’ yang sangat diperlukan dalam dunia hari ini.

  Demikianlah serba sedikit cabaran dan realiti yang dihadapi oleh gerakan Islam dan pertubuhan dakwah pada waktu ini. Walaupun tidak dinafikan masih terlalu banyak cabaran dan isu yang dihadapi, namun isu-isu yang dibicarakan ini sangat relevan dan signifikan. Cabaran ini semestinya tidak dianggap sebagai halangan dan alasan kepada penggerak-pengerak Islam untuk terus menyumbang tetapi ia harus dijadikan sebagai motivasi yang menuntut pengorbanan dan perjuangan yang berterusan. Perancangan yang teliti dan menyeluruh menerusi projek memasyarakat sivilkan komuniti oleh semua yang terlibat dalam menyampaikan mesej rahmatan lil’alamin ini perlu seiring dengan ruh ‘fastabiqul khayrat’ iaitu perlumbaan yang sihat dalam misi amal ma’ruf nahi munkar. Sebarang konfrontasi dan perselisihan dalam masyarakat harus diselesaikan dengan penuh hikmah iaitu kembali kepada al Quran dan al Sunnah.

  PENUTUP

  Ijtima’ Harakiy Negeri Sembilan 1436H/ 2015M meneruskan kesinambungan perjuangan generasi terdahulu hingga hari ini. Setiap generasi dalam jemaah ini sejak penbuhannya menghadapi cabarannya yang tersendiri. Setiap tahun kita akan bertemu dan bermuhasabah di dalam Muktamar Sanawi dan setiap dua tahun dalam Ijtima Harakiy. Dengan pengalaman di pentas dakwah lebih 44 tahun, jemaah kita terus relevan dan istiqamah berjasa dan menabur bakti. Hari ini, kita bersama-sama berhimpun di dewan Sekolah Sri Seremban ini, institusi yang dibina oleh generasi awal ABIMN9. Detik bersejarah hari ini seharusnya menjadi pencetus kepada era baru yang lebih gemilang dengan hubungan silaturahim yang lebih erat antara kita.

  Dunia hari ini penuh dengan cabaran yang serba hebat. Dalam era abad ke-21 ini, dengan cabaran dalaman dan luaran, menuntut untuk kita membuat perancangan mempersiapkan diri, keluarga, masyarakat dan negara untuk menghadapinya dengan berhikmah. Ketidaksamarataan ekonomi, dunia persaingan, kecanggihan dunia teknologi, gerakan hak asasi manusia yang liberal dan ancaman musuh Islam adalah realiti yang perlu diterima. Fenomena ini mempengaruhi gaya kehidupan dan corak pemikiran masyarakat. Sekiranya tiada perancangan dan usaha-usaha untuk menangani cabaran dan realiti ini, dikhuatiri umat Islam akan terus berada dalam kemunduran.

  Projek Islah diperlukan untuk menangani cabaran dan realiti yang ada pada hari ini. Islah yang ‘genuine’ berasaskan kepada pembinaan syahsiyah Islamiyyah dan pembentukan daya intelektual merupakan sesuatu yang dituntut dan perlu dilaksanakan. Projek Islah yang dimaksudkan juga perlu dilaksanakan dalam kerangka mesej Rahmatan lil’alamin iaitu Islam itu sebagai rahmat kepada sekalian alam. Mesej Islam yang dibawa perlu ditayangkan dan diterjemahkan kepada umum agar ia tidak boleh lagi bersifat eksklusif dan elitis. Islam itu perlu diperlihatkan kesyumulan dan kesejagatannya. Prinsip-prinsip syariat yang terkandung dalam ajaran Islam kesemuanya menjamin dan membawa rahmat ke sekalian alam sama ada Muslim mahupun bukan Muslim termasuk alam sekitar dan kesemua yang ada di muka bumi ini.

  Cabaran yang juga tidak boleh dipandang mudah oleh penggerak Islam adalah soal keikhlasan. Ramai penggerak Islam kini yang sudah mula mempersoalkan kerelevanan ikhlas dalam dakwah. Ada yang berpandangan dalam dunia moden hari ini, keikhlasan itu bukanlah merupakan perkara yang paling utama diberikan perhatian. Pandangan sebegini adalah tersasar daripada kebenaran. Keikhlasan inilah yang akan menjadi penentu kepada kesinambungan kejayaan apabila mereka yang terlibat dalam usaha dakwah ini menyerahkan jiwa dan hati mereka kepada jemaah untuk mendapat keredhaan Allah SWT. Hati yang ikhlas ini menjadikan amanah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab tanpa memikirkan habuan dunia dan kemasyhuran. Firman Allah SWT dalam al Quran yang bermaksud:

  “Aku tidak bermaksud kecuali ‘al Islah’ mendatangkan perbaikan selama aku masih bersanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan kepadaNyalah aku kembali.” (al Hud: 88).

  Usaha Islah ini adalah peranan semua dan bukan terletak di bahu sesetengah pihak ataupun tanggungjawab gerakan Islam semata-mata. Ia perlu dilaksanakan oleh setiap individu. Adalah menjadi kewajipan setiap kita untuk meneruskan agenda menyampaikan mesej Islam ini kepada semua. Inilah yang akan menjadi pelaburan dan saham di akhirat nanti. Sejarah menyaksikan bagaimana pejuang-pejuang dan penggerak-penggerak Islam sehingga hari ini telah meninggalkan legasi perjuangan yang penuh bermakna. Kini, terpulanglah kepada kita sama ada berazam dan bertekad untuk meneruskan usaha menyampaikan risalah kenabian ini sehingga ke akhirnya ataupun ia hanya terhenti di pertengahan jalan. Ini semua merupakan ujian manifestasi keimanan yang menguji setakat manakah keyakinan dan iman seseorang terhadap agamanya. Ini mengingatkan kita kepada janji Allah yang dinukilkan dalam al Quran seperti firmanNya yang bermaksud;

  ‘Diantara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka diantara mereka ada yang gugur . Dan diantara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak merubah (janjinya)’. (Al Ahzab. 23)

  Akhir kata, di kesempatan ini, saya ingin memohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan serta kelemahan sepanjang menerajui ABIMN9. Saya ingin menzahirkan rasa terima kasih tidak terhingga kepada semua yang menjayakan Ijtima’ Harakiyy pada hari ini. Izinkan juga untuk saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang Ke-58 kepada seluruh muktamirin, muktamirat dan warga Malaysia umumnya.

  Wallahua’lam.

  8 Zulkaedah 1436H/ 23 Ogos 2015M.

  RUJUKAN

  AALCO. (2005) Human Rights in Islam. New Delhi: AALCO.
  Abdul Khalid, Muhammed. (2014). The Colour of Inequality. Kuala Lumpur: MPH.
  Alpay, Salvas. (2014). OIC Economic Outlook. Ankara: SESRIC, OIC.
  Fadhil, Siddiq. (1989). Mengangkat Martabat Umat. Kuala Lumpur: ABIM.
  Farooq, Mohamad Omar. (2011). Toward Our Reformation, From Legalism to Value-Oriented Islamic Law and Jurisprudence. Herndon, Virginia: IIIT.
  al-Ghannoushi, Rached. (2012). Al-Dimuqratiah wa al-Huquq al-Insan fi al-Islam. Qatar: Al Jazeera Center.
  al-Ghaånnoushi, Rached. (1993). Al-Hurriyah al-‘Ammah fi al-Dawlah al-Islamiyyah. Beirut: Markaz Dirasat al Wahdat al Arabiyah.
  Jeremy, Kleidosty. (2011). From Medina to Runnymede: Comparing the Foundational Legacies of the Constitution of Medina and the Magna Carta. New Middle Eastern Studies, 1.
  Al Kailani, Majid Irsan. (2001). Hakadha Zahara Jailu Salahu Al-Din Wa Hakadha ‘Adat al-Quds (Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa ke Pangkuan Islam). Kuala Lumpur: ABIM dan Thinker’s Library
  Kaku, Michio. (2011). Physics of the Future. New York: Anchor Books.
  Lewis, David Levering. (2008). God’s Crucible: Islam and the Making of Europe, 570-1215, (New York: W. W. Norton and Company.
  Moten, Abdul Rashid. (1997). Democratic and Shura-based Systems: A Comparative Analysis, Encounters, 3 (1). Leicester: The Islamic Foundation.
  Mohd Nasir, Badlisham. (2015). ABIM dan Pas Dalam Gerakan Dakwah Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
  Polanyi, Karl. (2001). The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.
  al-Qaradawi, Yusuf. (2010). Al-Watan wa al-Muwatanah. Kaherah: Dar al Shuruq.
  al-Qaradawi, Yusuf. (2009). Al-Din wa Al-Siyasah: Taashilun wa Raddu Syubuhat (Terjemahan). Kuala Lumpur: Alam Raya Entreprise.
  al-Qaradawi, Yusuf. (1999). Min Fiqh al-Dawlat fi al-Islam. Kaherah: Dar al Shuruq
  Ramadhan, Tariq. (2001). Islam, the West, and the Challenge of Modernity. Leicester: Islamic Foundation.
  Stiglitz, Joseph. (2013). The Price of Inequality. New York: W.W. Norton and Company.
  Tamimi, Azzam. (1993). Rachid Ghannouchi: A Democrat Within Islamism. Oxford: Oxford University Press.
  Uthman, Muhammad Fathi. (2010). Huquq al-Insan Bayn al-Shari’ah al-Islamiya wa al-Fikru al-Qanuni al-Gharbi. Kaherah: Dar al-Jamiah al-Jadidah.